San Juan 14

1"Man nani kupiam ra uya trabil taki luki kapara. Gâd ra bara yang ra sin kasak luki bas. 2Aisiki watla ra plis manis bara sa; baku apia kan kaka, yang man nani ra mai wiaia apia kapri. Man nani pliskam kum ridi daukaia auni. 3Bamna yang wih pliskam ridi daukamna ba ningkara, kli balamna man nani mai brih waia, bara baku mika yang anira sna ba, pliska ra man nani sin bara kama. 4Man nani lika pat kaiki sma, yang anira auna ba, bara yabalka ba sin kaikisma. 5Tamas bila: --Dawan, yang nani kaikras man anira auma sapa, bamna nahki yabal ba tanka kaiki bangwi kamna ki? 6Jisas bila: --Yang sika yabal ba, kasak tanka ba bara rayaka ba sin. Yang bak baman sip sa Aisa ra waia. 7Man nani yang na ai kakaira katma kaka, Aisiki ra sin kakaira kaia kapram; bamna nanara wina pat kakaira sma, man nani witin ba pat kaiki kapram bamna. 8Bara Pilip bila: --Dawan, Aisa ba wan mariks, baha wal yang nani aitani sna. 9Jisas pana win: --Pilip, nahki pyua wihka yang man nani wal sna, bara kau ai kakaira apia sma ki? Ani uplika yang ai kaiki ba, Aisiki ra sin kaikisa; bamna, dia muni Aisa ba kaikaia makabisma? 10Pilip, man kasak lukras sma ki, yang na Aisa wal asla pali sna ba; bara Aisa sin yang wal asla pali ba? Diara nani man nani ra mai wisna ba lika, yang yakan mai wiras. Aisa yang ra iwi ba mita sika ai warkka daukisa. 11Bamna kasak ai luks man nani, yang na Aisa wal asla pali sna, Aisa sin yang wal asla pali sa; baku apia kaka, diara daukisna ba wina pan man nani kasak ai luks. 12Kasak pali mai wisni, yang ra kasak luki uplika ba, diara nani daukisna ba witin mita sin daukbia, kau diara tara nani sin daukbia, kan yang Aisa bara ba pliska ra auna. 13Diara sut man nani yang nini maki makama ba, yang daukamna, bara baku mika Luhpia ba mita Aisa prana ba marikbia. 14Bamna yang nini maki diara makama ba, daukamni. 15"Bamna man nani latwan ai kaikisma kaka, laika bila nani ba wali dauki kama. 16Yang Aisa ra makabamna, witin man nani helpkam bara maisamnihkaia dukyara wala kumi maikbia; baha sika kasak tanka Spiritka ba. Witin man nani wal kabia ban kaiara. 17Dawan ra tauras uplika nani baha Spiritka ba sip bribia apia, kan witin nani mita sip kaikbia apia, bara sip tanka bribia apia; sakuna man nani lika pat kakaira nani, kan witin ba man nani wal sa, bara ban kaiara sin man nani wal kabia. 18"Yang man nani ba, ban lulki mai swimna apia; kli balamni man nani wal kaia dukyara. 19Kau pyua wiria bara, upla nani mita ai kaikbia apia, sakuna man nani lika ai kaikma, bara raya kama kan yang raya sna bamna. 20Baha pyua kat man nani tanka brima, yang Aisiki wal asla pali sna ba, bara man nani yang wal asla, bara yang mita sin man nani wal asla pali sna. 21Bamna ani uplika laika nani tanka brisa bara bili kat wali daukisa kaka, witin param marikisa yang ra latwan ai kaikisa. Latwan ai kaiki uplika ra, Aisiki latwan kaikbia, bara yang sin latwan kaikamna, ban sin witin ra latan takamna. 22Judas wala (Kariot taunka wina apia ba), bila: --Dawan, dia muni yang nani ra lika latan takma, kuna tasba uplika nani ra lika apia? 23Jisas pana win: --Ani uplika latwan ai kaiki ba, dia aisisna ba kat wali daukisa, bara Aisiki mita latwan kaikbia, bamna yang Aisiki wal bal baha uplika ra takaskamna. 24Ani uplika latwan ai kaikras ba, yang dia aisisna ba kat wali daukras sa. Man nani yang wina smalkanka walisma ba, yang duki apia sa, sakuna Aisa ai blikan ba dukya sa. 25"Naha diara sut na man nani ra mai wisna, kau man nani aikuki sna bamna. 26Sakuna Spirit Hulikira Aisa mita yang nini ra luki blikbia ba lika, man nani ra help mai munaia bara maisamnihkaia dukyara, bara witin ka mita diara sut mai smalkbia, bara dia, dia mai wiri ba sut kupiam kraukbia. 27"Man nani wina dakwi takuna kupia kumi lakara. Kupi kumi laka man nani ra maikisni, sakuna tasba uplika nani kupia kumi laka yabi ba sât lika apia. Man nani kupiam trabil bripara bara sîbrin kapara. 28Man nani yang aisari ba pat walram yang mahka auna, bara kli balamna man nani wal takaskaia. Man nani kasak latwan ai kaikisma kaka, lilia bangwi kaia kapram, yang Aisa ra auna bamna, kan witin ba kau tara sa yang ba wal. 29Naha mai wisnana, pyua kau nara, baku takbia, bara man nani kasak lukma. 30"Nanara diara kau manis man nani wal aisaia apia sna, naha tasbaia ra wihta ba aula bamna. Karnika kumi sin yang purira apu sa sakuna, 31baha ba baku takaia sa, bamna baku lika tasba uplika nani kaikbia, yang Aisa ra latwan kaikisna bara witin mita daukamna win ba kat daukisna. "Man nani bus. Kaisa naha wina mahka waia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\