San Juan 15

1Jisas kau aisin: "Yang sika wain kiwka rait pali ba, bara Aisiki ba sika baha mangki ba. 2Witin mita ani tnawa sip aima sakras ba klaki sakisa, sakuna ani tnawa ai mâ saki ba lika dauhbi klin daukisa, ai mâ kau sakbia dukyara. 3Man nani lika pat klin sma, baha bila mai smalkri ba mita. 4Bamna yang wal asla ban bangwi bas, yang man nani wal asla ban sna ba baku. Tnawa kumi ai kiwka ra apia sa kaka, witin yakan sip ai mâ sakras sa; baha sin natka ra, man nani yang wal asla ban apia sma kaka, sip mâ sakma apia. 5"Yang sika wain kiwka ba, bara man nani lika tnawa nani sma. Bara ani uplika yang wal asla ban ba, yang sin witin wal asla sna, bara baku lika witin ai mâ manis sakisa; baku bamna yang apu kira man nani sip diara daukras. 6Bamna ani uplika yang wal ban asla apia ba, saki latara lulkan kabia, bara lawbia sin dus tnawa kumi lawan wahbi, pauta ra lulkan ami ba baku. 7"Man nani yang wal asla ban sma kaka, bara dia mai smalkri ba sin amya tikras sma kaka, dia, dia want sma ba makas, bara maikan kabia. 8Bamna man nani mâ manis sakuma bara, Aisiki ba mayunra brisa, bara baha ba mita mariki sma man nani ba kasak disaipelki nani sma. 9Aisa mita latwan ai kaiki ba baku, yang man nani ra latwan mai kaikisni; baku bamna, yang laitwanka ra ban bangwi bas. 10Man nani lâika bila kat wali dauki kama kaka, yang laitwanka lakara sin ban kama, sin yang Aisiki laka wali daukisna bara latwan ai kaiki ba kat sin ban sna ba baku. 11"Baku aisisna man nani yang wal lilia kama ba dukyara, bara lilia pali kama. 12Bamna naha sika yang laika bila ba: Man nani pana, pana walkam ra latwan kaikma, yang mita man nani ra latwan mai kaikisna ba baku. 13Latwan laka kau tara upla briaia sip ba lika, ai uplika nani dukyara ai rayaka yabaia ba. 14Bamna man nani sika upliki nani, yang dia mai wisna ba sut daukma kaka. 15Nanara man nani ba albiki nani mai wiras sni, kan alba ba ai dawanka dia dauki ba kaikras. Bamna man nani ba upliki nani mai wisna, kan Aisiki dia, dia ai win ba sut man nani ra param mamrikri bamna. 16Man nani mita yang na bak saki ai briras katma; sakuna yang mita man nani ba bak saki mai briri, bamna man nani mahka taki wih mâ ailal sakma ba dukia ra, bara baha mâ sin ban kaia. Baku lika dia, dia yang nini maki Aisa ra makama ba sut maikbia. 17Bamna naha laka maikisna na: Man nani pana, pana walkam ra latwan kaiki kama. 18"Tasba uplika nani mita man nani ra misbara mai kaikisa kaka, kupiam krauki bas yang ra sika pas misbara ai kaikan ba. 19Man nani ba naha tasba wina katma kaka, naha tasba wina uplika nani mita ai tahkia nani ra baku latwan mai kaikaia kan. Sakuna yang man nani ba naha tasba uplika nani tila ba wina bak mai saki mai briri, bara baha mita sika naha tasba uplika nani mita misbara mai kaiki ba, kan nanara man nani lika naha tasba wina uplika apia sma. 20Bamna dia mai wiri ba dukyara kupiam krauki bas: 'Alba kumi sin apu sa, witin ai dawanka wal kau tara ba.' Yang pali nini bliki rau ai sauhkan sa kaka, man nani ra sin ninam bliki rau mai sauhkan kabia; bara witin nani yang smalkanki bila ba alki brin kaka, man nani smalkankam bila ba sin alki bribia. 21Naha diara sut yang taiwan man nani ra mai munan kabia, kan naha tasba wina uplika nani mita, witinka yang ai blikan ba kakaira apia sa. 22"Witin nani ba pâtkira kaia apia kan, yang na bal witin nani ra smalkras katna kaka. Kuna nana ra ai saurka ba dukyara sip pâtkas kulkan kabia apia. 23Bamna ani uplika yang ra misbara ai kaiki ba, Aisiki ra sin misbara kaikisa. 24Naha tasba uplika nani ba pâtkas kaia kan, upla wala nani mita sip daukras dukya nani ba witin nani tilara daukras katna kaka; sakuna naha diara sut pali kaiki bangwan sakuna ban misbara ai kaikisa bara Aisiki ra sin misbara kaikisa. 25Sakuna naha na baku takaia kan, baha bila nani witin nani laka wauhkataya ra ulban ba kat aimakaia dukyara: 'Pâtkas pali misbara ai kaikan.' 26"Sakuna witinka help mai munaia bara maisamnihkaia wisi balbia ba, kasak tanka Spiritka yang mita Aisa wina blikamna ba, witin lika yang dukira witnis aisabia. 27Bamna man nani sin yang dukira witnis aisama, kan man nani lika ta pali pyua wina yang wal kapram.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\