San Juan 16

1"Naha diara sut na mai wisna, man nani minam pruki kauhwma apia dukyara. 2Sinagog nani wina mai kangbi mai sakbia, bara ban sin pyua kum balbia ani uplika mita mai ikbia ba, witin lukbia baha ni Gâd warkka daukisa. 3Baku daukan kabia, kan tasba wina uplika nani ba mita Aisiki ra kakaira apia sa, bara yang ra sin ai kakaira apia sa. 4Naha diara na mai wisna, bara baku mika baha pyua ba balbia bara, kupiam krauki kama baha dukyara yang pat mai wiri sa. "Ta pali wina naha diara na mai wiras kapri, kan yang man nani wal katna. 5Sakuna nanara mahka auna, ai blikan ba wal kaia, kuna man nani wina kumi sin ai makabi walras sma anira auna sapa. 6Kau ni naha daira nani mai wiri bamna, man nani sari sma. 7Sakuna kasak pali mai wisni: yang waia sna ba lika, man nani mampara kau pain sa. Kan yang waras kamna kaka, Spirit Hulikira ba man nani wal kaia balbia apia, help mai munaia bara maisamnihkaia; sakuna wamna kaka lika, yang mita witin ba blikamna. 8Spirit Hulikira ba balbia bara, witin mita tasba ra iwi uplika nani ra param marikbia saurka laka ba, wapni laka ba, bara Gâd la dauki ba. 9Witin nani ra marikbia yang ra kasak lukras ba sika saurka laka. 10Wapni laka ba mita bribia, kan yang lika Aisa bara ya ba pliska ra auna, bamna man nani kli ai kaikma apia. 11Lâ daukaia, kan pat naha tasbaia wihtka ba pâtra lulkan sa. 12"Yang kau diara manis brisni mai wiaia, sakuna man nani nanara sip tanka brima apia. 13Kasak tanka Spiritka balbia bara, witin mita mai smalkbia diara pali ba tanka. Witin ai brinka ba kat aisabia apia, sakuna dia witin walbia ba baha aisabia, bara dia, dia naika takaia ba sut mai wibia. 14Witin mita yang ra maiyunbia, kan dia witin bribia ba lika yang duki wina sa, baha mita man nani ra tanka ba sut mamrikbia. 15Diara sut Aisa bri ba yang duki sa; baha mita sika mai wiri, Spirit ba yang duki wina bribia, bamna man nani ra latan mamrikbia. 16"Bamna kau pyua wiria bara man nani kli ai kaikma apia; sakuna pyua wiria ningkara, kli ai kaiki kama." 17Bara disaipel nani bila pana, pana taui makabi walan: --Naha na dia pali tanka sa ki? Witin wan wisa kau pyua wiria baman witin ra kaikbia apia, bara pyua wiria ningkara yawan mita kli witin ba kaikbia, Aisa bara pliska ra auya bamna. 18Witin nani makabi walan: --'Kau pyua wiria ba' dia tanka sa ki? Yang nani mita sip tanka briras witin dia dukyara aisi sapa. 19Jisas kaikan ai disaipelka nani ba witin ra makabi walan dauki kan, bamna naku win: --Yang mai wiri kau pyua wiria baman ai kaikma apia, bara kau pyua wiria ningkara kli ai kaikma. Naha tanka dukyara man nani tilamra pana, pana makabi walisma ki? 20Yang kasak pali mai wisni, man nani ini kama bara sari sin bangwi kama, sakuna naha tasba uplika nani ba lika lilia kabia. Ban sakuna, man nani sari kama kra, kuna sarkam ba lilia ra ni taubia. 21Mairin kum tukta briaia bara sari sa, kan latwan wauhwaia pyua ba aimakan sa; kuna witin baha tuktika ba brin ningkara, latwan wauhwata ba dukyara kli sin ai kupia kraukras sa, sakuna lilia sa witin tuktan kum tasba ra aisubi takan bamna. 22Baku sin, man nani nanara sari sma, sakuna yang kli bal mai kaikamna bara, man nani kupiam lilia pali kabia, liliaka kum upla kumi mita sin mai dakbi briras kabia ba. 23"Baha yua ra man nani kli diara maikabi walma apia. Kasak pali mai wisni, Aisa ra dia, dia yang nini maki makama ba, sut pali maikbia. 24Naha pyua kat man nani yang nini maki Aisa ra kau diara makabras sma; makabi bangs bara brih, lilia ni aibangma ba dukyara. 25"Bamna yang naha diara nani mai wiri ba, diara wala wal praki muni; sakuna pyua kum aimakbia, kli yang man nani ra maprikara aisamna apia; kuna Aisa tanka ba param pali mai wimna. 26Baha yua ra, man nani yang nini maki Aisa ra makama; bamna yang mita Aisa ra man nani dukyam ra makabi kamna lika wiras, 27kan Aisa mita man nani ra latwan mai kaikisa. Latwan mai kaiki ba lika, man nani mita yang ra latwan ai kaiki sma bamna, bara kasak sin luki bangwram yang na kasak Gâd wina balri. 28Yang na Aisa wina taki naha tasba ra balri; bamna nanara naha tasba na swisi, kli Aisa ra auni. 29Bara ai disaipelka nani bila: --Nanara lika man param pali aisisma, maprikara lika apia. 30Nanara yang nani kaikri man ba diara sut pali kaikisma, bara upla kum mita baha dukyara mamkabi walaia apia sa. Baha mita yang nani kasak lukisna man ba, Gâd wina balram sa. 31Jisas pana win: --Baku bara nanara man nani kasak lukisma ki? 32Bamna awarka ba aula bara baha awarka ba lika nanara pali, man nani aihka, aihka mai yakaban kabia, bamna yang na yakan ai swi bangwbia. Sakuna yakan apia sna, kan Aisa ba yang wal sa. 33Naha dukya sut na mai wisni, yang wal asla kama ba mita kupia kumi laka ba bri kama. Naha tasba ra man nani ban pat wauhwaia kama; kuna kupiam karna bri bas, kan yang mita tasba na pura luri sa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\