San Juan 17

1Jisas naha diara nani aisin ba ningkara, witin kasbrika pura ba tanira taui kaiki, naku aisin: "Aisa, awarka ba pat aimakan sa. Bamna Luhpiam ra mayunra yas, bara baku mika witin mita sin mayunra maikbia. 2Man mita sika Luhpiam ra karnika yaram ba, upla wala nani sut purkara, raya ban kaia laka yaia baha nani sut man mita witin ra yabram ba. 3Bamna raya ban kaia laka ba lika, mai kakaira takaia, Gâd kumi baman kasakkira sma ba, bara Jisas Kraist ra sin kakaira takaia, witin ka man mita blikram ba. 4"Yang mita naha tasba ra mamyunri, bara dia daukaia wisi ai blikram ba sin sut daukri. 5Bamna Aisa, nanara aik baha mayunra kau tasba na apu kan wina, man wal kan ba. 6"Baha nani man mita tasba ra iwi uplika nani tila wina saki, yang ra aikram ba sut ra marikri, man ba ya sma ba. Baha nani ba man dukyam kan, sakuna yang ra aikram, bamna man smalkankam bila nani ba alki brin. 7Nanara witin nani kaiki bangwisa diara nani sut aikram ba, man wina atia sa; 8smalkaia wisi man aikram ba sut yari, bamna witin nani baha alki brin. Tanka sin brin yang na man wina balri ba, bara kasak sin lukram ai blikram. 9"Witin nani dukyara man ra puri sunisni; naha tasba wina uplika nani ba dukyara lika puri sunras, sakuna man mita aikram nani ba dukyara lika, baha nani ba man dukyam sa bamna. 10Yang duki sut ba man dukyam sa, bara man dukyam sut ba yang duki sa; bamna yang praina ba baha nani ra ingwisa. 11"Yang lika kau naha tasba ra takaskamna apia; sakuna witin nani lika tasba ra kabia, kan yang lika auna man wal kaia. Aisa Hulikira, ninam karnika ba ni baha nani ra main kaiki bri bas, baha ninam yang ra aikram ba, bara baku mika witin nani sut asla kabia, sin man yang wal asla ba baku. 12Yang naha tasba ra witin nani wal katna bara, man aikram ba sut main kaiki, kan kahbi bri kapri. Bamna witin nani wina kumi sin tiwras, sakuna witin ka pat tiwan kata ba lika, Ulbanka dia aisi ya ba aimakaia dukyara. 13"Bamna nanara man bara sma pliska ra mahka auna; sakuna kau tasba ra sna na pyua ra naha diara nani na aisisni, bara baku mika witin nani, yang lilia brisna bani aibangwan kabia. 14Yang witin nani ra man smalkankam bila ba yari, sakuna tasba uplika nani mita misbara kaikisa, kan baha nani ba naha tasba wina apia sa, yang sin naha tasba wina apia sna ba baku. 15Naha tasba wina mahka sakma dukyara lika mamkabras, sakuna debil ba wina dakbi sakma. 16Yang naha tasba wina apia sna ba baku, baha nani man aikram ba sin naha tasba wina apia sa. 17Naha nani ba man kasakkam ba ni aihka saki hulikira saks; man smalkankam bila ba sika diara kasak pali ba. 18Naha tasbaia uplika nani ra ai blikram ba baku sin, yang mita naha nani yang mita tasba ra blikisni. 19Witin nani dukyara, yang rayaki aiska na man mihtam ra mangkisni, bara baku mika witin nani sin diara kasak ba mita hulikira sakan kabia. 20"Sakuna naha nani dukyara baman man ra puri sunras, kuna witin nani smalkanka mita upla wala nani sin yang ra kasak lukbia ba sut dukyara sin. 21Yang mamkabisni witin nani sut ba asla pali kabia; au, Aisa, witin nani sut ba yawan aikuki asla kumi kabia, man yang wal asla pali sma ba baku, bara yang sin man wal asla pali sna. Witin nani ba asla pali kabia, bara baku mika tasba uplika nani ba kasak lukbia man mita ai blikram sa. 22Man prana aikatma ba sika yang witin nani ra yari, witin nani ba asla kumi kaia dukyara, man yang wal asla kumi ba baku. 23Yang mita witin nani ra bara man mita lika yang ra, bara baku mika witin nani ba kumi aihwa pali kabia, bara baha mita tasba uplika nani mita kaikbia man mita ai blikram ba, bara man mita witin nani ra latwan kaikisma, sin yang ra latwan ai kaikisma ba baku. 24"Aisa, man mita sika baha nani aikram ba, bamna want sna baha nani sut yang bara kamna pliska ra kabia, bara baku mika man prana aikram ba kaiki kabia; kan man mita latwan ai kaikram kau tasba na apu kan pyua ba wina. 25Aisa kasakkira, tasba uplika nani ba lika man ra mai kaikras, sakuna yang mita lika mai kakaira sna, bamna naha nani sin ai dara walisa man mita ai blikram sa. 26Yang witin nani ba man wal kakaira daukri, bara kau sin baku dauki kamna, bara baku mika latwan ai kaikisma laka ba witin nani kupia ra kabia, bara yang pali sin witin nani wal asla kumi kamna."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\