San Juan 18

1Jisas ai pura sunan ba ningkara, witin ai disaipelka nani aikuki Kidrun tingnika baila walara wan. Bahara gadin kum bara kan, bara Jisas ai disaipelka nani wal bahara diman. 2Bara Judas, witin ka mita Jisas waihla mihta ra mangkan ba, baha pliska ba pain kaiki kan, kan Jisas pyu bani baha pliska ra ai disaipelka nani aikuki asla taki kan. 3Bamna Judas baha gadinka ra wan, suldawa daknika kum, bara tempel main kakaira kum, kum sin; baha ba prîst wihtka nani bara Parisi nani mita sin blikan kan. Witin nani aiklabaia dukya nani, lamp nani, bara awas angki sin brihwan. 4Jisas lika pat kaikan dia witin ra takaia ba, bamna mapara taki wih, makabi walan: --Man nani ya pliki bangwisma ki? 5Baha uplika nani ba bila: --Jisas Nasaret wina ba. Jisas mita pana win: --Baha ba yang sika. Judas, witin ka mita Jisas waihla mihta ra mangkan ba sin baha nani wal kata. 6Jisas mita "Baha ba yang sika" win nani, sut ai nina ra wih, tasba ra kauhwan. 7Bamna Jisas kli makabi walan: --Man nani ya plikisma ki? Witin nani bila: --Jisas Nasaret wina ba. 8Bamna Jisas mita pana win: --Pat mai wiri, baha ba yang sika. Man nani yang ai plikisma kaka, swis naha nani lika mahka wabia. 9Jisas baku aisin, dia witin pali aisata ba aimakaia dukyara: "Aisa mita aikan nani ba wina, kumi sin tiwras." 10Bamna Saiman Pita mita, sord kum brih kan ba saki, prîst tara nani albika kum nina Malkus wi ba, kyama aihkika ba klaki dakban. 11Sakuna Jisas mita Pita ra win: --Man sordkam ba kli ai watlika ra mangks. Man lukisma Aisa mita pat wauhwamna wisi aikan ba, ban wauhwaia apia sna? 12Bamna suldawa daknika ai kamadante ba wal, bara Ju nani tempel ra aihwawakra nani kan ba mita, Jisas ba alki priskan. 13Ningkara Anas ra brih wan. Anas lika Keyapas dapnika kata, bara baha manka ra witin prîst tara aimaki kan. 14Naha sin Keyapas ka mita sika Ju nani ra win kata, pain kabia upla kumi baman prubia, upla nani sut dukyara. 15Saiman Pita bara disaipel wala kum sin, Jisas nina bliki auya kan. Baha disaipelka wala ba lika prîst tara wal kakaira kan, bamna witin Jisas wal ban diman prîst tara watla kutbanka ra; 16sakuna Pita lata tani durka ra takaskan. Bamna baha disaipelka prîst tara wal kakaira kan ba taki wih, dur main kaiki mairka ba wal aisi, Pita ba utla bilara brih diman. 17Bamna dur main kaiki mairka ba mita, Pita ra makabi walan: --Man sin baha waitnika Jisas wi ba disaipelka kum sma? Pita mita pana win: --Yang baha waitnika disaipelka apia sna. 18Kauhwla iwi kan bamna, alba nani bara suldawa nani kira pauta muki, ailahki bangwi kan. Pita sin baha nani lamara bui ailahki kan. 19Bamna prîst tara ba mita Jisas ra makabi walan: --Disaipelkam nani ba ya, bara dia pali smalki kapram ki? 20Jisas mita pana win: --Yang upla sut mawanra param pali aisari; pyua bani Sinagog nani ra, bara tempel ra sin smalki katna, Ju nani sut bahara asla taki kan bara; yang diara kumi sin yukuki smalkras katna. 21Bamna dia kan yang ra makabi walisma ki? Makabi wals baha nani, yang ra ai wali kan nani ra, bamna baha nani mita mai wibia, kan witin nani lika pain nu sa, yang dia aisi kapri ba. 22Jisas naha aisin bara, tempel ra aihwawakra kum bara kan ba mita, witin mawan kat pruki, win: --Man baku pali prîst tara ra aisisma? 23Bamna Jisas mita pana win: --Yang saura aisari kaka, ai wis dia ba saura sapa; sakuna pain aisari kaka, dia tawan ai prukisma ki? 24Bamna Anas mita, Jisas ba priski, prîst tara Keyapas ra blikan. 25Bamna Pita kau ban pauta mukan ba lamara bui aihlaki kan; bamna bahara kan ba mita win: --Man sin baha waitnika Jisas wi ba disaipelka kum sma apia? Bamna Pita mita apia yang apia win: --Yang baha waitnika disaipelka apia sna. 26Kau naika prîst tara albika kum ba, witin ra makabi walan, Pita mita kyama klakan ba waitnika ba tayka: --Yang kaikri apia, man baha waitnika wal gadin bilara katma ba? 27Pita kli apia win, bara baha sin pyua ra kalila waihntka kum aiwanan. 28Bamna Jisas ba Keyapas watla wina taun wihtka tara watla ra brih wan. Baha pyua ba pat yu baiwaia man kan, bara Ju nani lika lâ watla tara ra dimras kan, taski kulkan kabia apia dukyara, kan baku daukbia kaka, insal luan tutnika pata ba piaia sip apia kan. 29Baha mita Pailat mita baha nani ra taki win naku aisi win: --Dia tawan man nani naha waitnika na dahra kwahki sma ki? 30Witin nani pana win: --Naha waitnika na saura dadaukra apia kaka, yang nani man mihtam ra mangkaia apia kapri. 31Pailat mita pana win: --Man nani mita waitnika na brih was, bara man nani lâmka kat witin lâka dauks. Bamna Ju nani mita win: --Sakuna yang nani Ju nani mita upla ikaia ba lâ apia sa. 32Baku lika Jisas witin dia bahmuna pruanka ni pruaia aisin ba aimakaia kan. 33Pailat kli ai watla ra diman, bamna Jisas ba paiwi, makabi walan: --Man ba Ju nani Kingka sma ki? 34Jisas pana win: --Man baha maikabi walisma ba, yakan kupiam wina, apia kaka upla wala nani mita yang dukira mai win sa ki? 35Pailat mita pana win: --Dia yang na Ju? Man nisankam bara prîst tara nani mita sika mihti ra mai mangkan ba. Bamna man dia daukram? 36Bamna Jisas mita pana win: --Yang kingki lâka ba naha tasba wina apia sa. Naha tasba wina kan kata, yang nini blablikra nani ba aiklabaia kan, bara baku mika Ju nani mihta ra ai mangkan kaia apia kan. Sakuna yang kingki laka ba lika naha tasba wina apia sa. 37Bara Pailat pana win: --Baku bara man ba king kumi sma ki? Jisas pana win: --Au, yang na king sna, man aisaram ba baku. Yang aisubi taki, naha tasba ra balri diara kasak ba upla nani ra wiaia. Bamna baha nani sut kasakka lâka ra nani ba yang dia aisisna ba aman walisa. 38Pailat pana win: --Bamna diara kasak ba dia? Naha makabi walan ningkara, Pailat kli taki Ju nani ra wih, naku win: --Naha waitnika wîna ra watauanka kumi sin yang sakras pali. 39Sakuna man nani natkam brisma, nahmuna lilia yua tara ra, upla kumi langki maikaia. Bamna man nani want sma ki yang Ju nani Kingka ba langkamna? 40Bamna baha nani sut ai bila baikra tara ni naku winan: --Jisas lika apia! Sakuna Barabas lika langks! Naha Barabas na lika waitna kum aîmplikra kata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\