San Juan 19

1Bamna Pailat mita adar yan Jisas ba brisi wipbia. 2Suldawa nani mita kyaya ni kraun kum pitbi, Jisas lâ ra bapan, bara kwala balyanta talya sin dingkan. 3Ningkara lama palira wih, naku win: --Ju nani Kingka ba raya sa! Bamna ai mawan taya ra prukan. 4Pailat kli taki bal, witin nani ra win: --Kais, witin ba nahara brih aulna, bamna man nani kaikma yang witin ra watauanka kumi sin sakras palisna. 5Jisas latara taki balan, kyaya kraunka ba ai lal ra bapi, bara kwala balyanta talia ba sin dimi. Bamna Pailat bila: --Kais, waitnika nahara ki! 6Bamna prîst tara nani bara suldawa nani sin Jisas ba kaikan bara, mahka ai pura wini, win: --Dus prihni ra sas! Dus prihni ra sas! Pailat bila: --Ban kaka, man nani mita witin ba brisi dus prihni ra sabi bangs, kan yang lika witin wina ra watauanka kumi sin sakras sna. 7Sakuna Ju nani pana win: --Yang nani lâ kum brisna, baha lâka ba kat witin na pruaia sa, kan witin na Gâd Luhpia sa win. 8Pailat naha walan bara, kau sîbrin daukan. 9Bamna Pailat kli lâ tara watla ra dimi, Jisas ra makabi walan: --Man ba ani wina sma ki? Sakuna Jisas lika pana diara kumi sin aisaras kan. 10Pailat win: --Man yang ra ai aisaras sma? Man kaikras sma ki, yang karnika brisna dus prihni ra mai sabaia, bara pri maisakaia karnika sin? 11Bamna Jisas pana win: --Man yang purira karnika kumi sin apu kawama, Gâd mita maikras kata kaka. Sakuna ya mita man mihtam ra ai mangkan ba sika saurka kau tara brisa man ba wal. 12Baha pyua ba wina, Pailat ba trai kaikan Jisas ba pri sakaia. Sakuna Ju nani ai pura karna wini kan: --Man baha waitnika pri sakma kaka, Rom kingka wal uplikam apia sma! Kan ani uplika yakan king taki ba lika, Rom kingka mapara sa! 13Pailat naha walan bara, Jisas ba yan saki brih balan; bamna Pailat lâ iwaika ra iwan, Hibru bilara Gabata wi ba pliska ra, baha tanka lika Walpakira. 14Baha yua ba lika Insal luan yua ba kainara kata, wan lal kat bahamuna. Baku bara Pailat mita Ju nani ra win: --Nahara sa man nani kingkam ba! 15Sakuna Ju nani ai pura wini, naku win: --Witin ba prubia! Witin ba prubia! Dus prihni ra sas! Pailat bila: --Man nani want sma ki, kingkam ba dus prihni ra sabamna? Sakuna prîst tara nani pana win: --Yang nani king wala briras, Rom kingka baman! 16Baku mika, Pailat mita Jisas ba, witin nani mihta ra mangkan dus prihni ra sabaia, bamna witin nani mita Jisas ba brih wan. 17Bamna Jisas dus prihni ba twilki taki wan, Wan lalkamhka wi ba pliska ra (baha pliska ba Hibru bilara Gulguta makisa). 18Bahara witin nani mita Jisas ba dus prihni ra saban, bara aîmplikra wal kan ba sin, kumi Jisas mihta aihkika tanira bara wala ba smihka tanira. 19Bamna Pailat mita wauhtaya kum ulbi, Jisas dusa prihni purara mangkan, bahara naku ulban kata: "Jisas Nasaret wina, Ju nani Kingka ba." 20Ju nani manis baha ulbanka ba aisi kaiki bangwan, kan Jisas ra saban pliska ba lika taun lamara kan. Baha ulbanka ba bila sât yuhmpa ra ulban kata: Hibru, Grîk bara Latin bila aisanka nani ra. 21Baku bara, Ju nani, prîst wihtka tara nani ba mita, Pailat ra win: --Baku ulpara 'Ju nani Kingka'; sakuna naku uls: 'Witin mihta aisin Ju nani kingka.' 22Sakuna Pailat pana win: --Yang dia ulbri ba, baku kabia. 23Suldawa nani mita Jisas ba dus prihni ra saban ningkara, witin kwalka ba kalkan manka wahlwal ra daukan, suldawa bani pis kumi briaia, bara praka yari ba sin brin, praka ba sipras ban pura wina mina tani kat kan. 24Suldawa nani ba pana, pana aisin: --Yawan kwalka na kalkbiara; sakuna kaisa lat lulki kaikaia, kwalka na yaura taubia sapa. Baku sika Ulbanka ra dia aisi ba aimakan: "Witin nani yang kwailka pali ba purara lat puli, yui bri bangwan." Bamna baku suldawa nani mita daukan. 25Jisas dusa prihni ba lamara, ai yaptika Meri bahara bui kata, ai yaptika muihnika Kliupas maîa ba, bara Meri Magdalin sin. 26Bamna Jisas ai yaptika ra kaikan, bara disaipel kum witin latwan pali kaiki kan ba sin, ai yaptika lamara kan. Bamna Jisas ai yaptika ra naku win: --Mairin, kais man luhpiam nara ki. 27Ningkara, baha disaipelka ra win: --Kais, man yaptikam nara ki. Bamna baha yua wina baha disaipelka mita, Jisas yaptika ba main kaiki ai watla ra brin. 28Naha diara ningkara, Jisas ai dara walan diara sut aisin ba aimakan, bara ulbanka ba aimakbia dukiara, witin bila: --Lî din ai daukisa. 29Baha ra wain swahwan, watla kum ra bara kan, bamna suldawa kum mita baha laya ra wahmuk ni buski, hisap dusa tnawa kumi ra mangki, Jisas bila kat brisi mangkan. 30Jisas baha wain swahwan ba din ningkara, witin bila: --Diara sut ba daukan sa. Baha ningkara Jisas ai lal makupan, bara pruan. 31Insal luan yua kainara kata, bamna Ju nani want apia kan upla wîna tara ba dus prihni ra ban swiaia wingka puhbaia yua kat; kan baha wingka puhbaia yua ba lika, kulkanka tara yabi kata. Baha mita Ju nani mita Pailat ra makaban suldawa nani blikbia, dus prihni ra uplika nani ba kuhma dusa nani ba krikaia, ai wîna tara nani ba sin dus prihni ba wina lahbia. 32Bamna suldawa nani wih, pas uplika kuhma dusa ba krikan, bara wala ba sin, Jisas wal dus ra saban kata ba. 33Sakuna Jisas lamara balan bara, kaikan pat pruan kata; baha mita suldawa nani mita witin kuhma dusa nani lika krikras kan. 34Sakuna suldawa nani ba wina kum mita, langsar ni tnaya mina ra sabi klauhban, bamna tala lî wal takan. 35Baha uplika naha sturka aisi ba lika, witin pali mita ai nakra ni kaikan, bara diara kasak ba aisisa; bamna witin ai dara pain walisa, dia aisi ba lika kasak sa; bara baku mika man nani sin kasak lukma. 36Naha diara nani na naku takan, Ulbanka ra naku wi ba aimakaia dukyara: "Upla mita witin ai dusa kumi sin krikbia apia." 37Ulbanka walara sin wisa: "Upla nani mita witin ra saban ba kaikbia." 38Naha diara ningka ra, Josep Arimatia taunka wina ba mita, Pailat ra wih Jisas wîna tara ba brih waia makaban. Baha Josep ka lika Jisas disaipelka kumi kata, sakuna yukuwi ra kan Ju nani sia. Pailat mita au win, bamna Josep wih Jisas wîna tara ba brih wan. 39Bamna Nikudimus sin Josep wal wan. Naha sin Nikudimus ka sika pyua luan ra Jisas ra wata ba. tihmia ra wal aisaia. Witin mita sika mûr kia yamni ba alus saika wal miks munan ba kintal kum bri balan. 40Baku bara Josep bara Nikudimus wal mita Jisas wîna tara ba brin, bamna linen kwalka ni srukan, bara sîka kia painkira ba ni yukan; baku sika Ju nani ba daukikan, upla kum pruan wîna tara ba bikaia pyua. 41Jisas dus prihni ra saban pliska ba lamara upla bikaia tasbaia kum bara kata, bara bahara raiti raya kum bara kan, kau upla pruan wîna tara bahara mangkras kata. 42Baha raitika ra witin nani mita Jisas wîna tara ba mangkan, kan baha raitika ba Jisas dus ra saban pliska ba lamara kan bamna, bara Ju nani wingka puhbaia yua kulki kan ba sin, pat baila kata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\