San Juan 2

1Yu yuhmpa aimakan ra, marit laka kum bara kan Kena, Galili tasbaia ra. Jisas yaptika bara kan, 2bara Jisas ai disaipelka nani wal sin, marit patara paiwan kata. 3Wain laya ba, dahn takan, bamna Jisas yaptika win: --Wain laya apu, dahn takan sa. 4Jisas pana win: --Mairin, diakan man yang ra baha ai wisma ki? Yang awarki ba kau balras sa. 5Jisas yaptika, wark dauki nani ra win: --Dia, dia witin man nani ra mai wibia ba, dauki bangws. 6Bahara lî watla walpa ni paskan 6 bara kan, Ju nani klin takaia dukyara yus muni kan ba. Laya watla bani ba, batil 50 tila nani ba 70 alki kan. 7Jisas wark tatakra nani ra naku win: --Naha laya watla nani na, lî laiki bangki dauks. Baku bamna witin nani mita bangki daukan. 8Ningkara Jisas bila win: --Nanara wira laiki saki, naha lilia paiwanka ta uplika bara brisi yas. Witin nani baku daukan. 9Bamna lilia dauki ta uplika ba, lî wina wain daukan ba dih kaikan; baha ba ani wina takan sapa nu apu kan, sakuna alba nani li pangkan ba; baman lika nu kan, kan witin nani lî ba pangkan bamna. Baku bara, ta uplika ba, marit waitnika bara winan, 10bara naku win: --Upla nani sut ba, wain pain ba pas taura uplika nani paiwan ra yui dakakisa, bara baha nani manis din bara lika, wain karna apia ba dakakisa. Sakuna man lika, wain kau pain ba alki takaskram nana ra kat sakisma. 11Naha na lika, pas sain kata Jisas daukan ba Kena Galili ra; baha wal ai prana ba marikan, bara disaipel nani witin ra kasak luki bangwan. 12Baha ningkara Jisas Kapernaum ra wan; ai yaptika, ai muihni nani bara ai disaipelka nani sin, witin yula kahbi wata. Bahara witin nani yu kulki takaski bangwan. 13Insal luan yua Ju nani kulki ba pat baila kan bamna, Jisas Jerusalem taunka ra wan. 14Tempel watla bilara kaikan upla nani ba bip nani, syîp nani bara butku nani sin atki kan. Lalah sins mamunra nani ba sin, ai iwaika ra iwi, upla nani lalahka sins muni kan. 15Jisas baha kaikan bara kiwa lupia nani brin, bara wipaia kiwka kum paskan, bara tempel watla wina baha nani sut kangbi sakan ai syîpka bara bipka waihntka nani sut aikuki. Lalah sins muni uplika nani ra, lalahka tasba ra yakaban, bara tebilka ba makupan. 16Butku aiâtkra nani ra win: --Baha nani ba saks naha wina! Yang Aisiki watla na, sin atkaia watla baku daukpara! 17Baha kat disaipel nani ba Ulbanka ra aisi ba tanka bri bangwan: "Man wamtla na tawan, yang kupi aiska ni lauri." 18Bamna Ju nani mita, Jisas ra makabi walan: --Dia sainka ni wan marikisma, man ba naha diara daukaia karnika brisma ba? 19Jisas pana win: --Man nani naha tempelka na sauhki bangks, bara yu yuhmpa bilkara yang kli paskamna. 20Ju nani mita win: --Mani 46 naha tempelka na paski tnata alkan, bamna man lika sip kama ki yu yuhmpa bilara paski tnata alkaia? 21Sakuna tempel dukyara Jisas aisi kan ba lika, witin ai wîna pali dukyara aisi kata. 22Jisas raiti wina buan pyua, ai disaipel nani naha dukyara ai kupia krauki bangwan; naha dukiara aisan ba, bamna Jisas bila nani ra kasak lukan bara Ulbanka nani ra sin. 23Jisas insal luan liliaka tara yua ra Jerusalem ra kan; bara upla manis witin ra kasak lukan, sain aihka nani witin daukan ba kaiki. 24Sakuna Jisas, witin nani ra kasak lukras kan, kan witin sut ra kakaira kan bamna. 25Baha mihta Jisas ra sip upla kum mita wiaia apu kan, witin pali mita pat kaiki kan upla kupia ra dia bara ba sut.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\