San Juan 20

1Wîk yua pas, Meri Magdalin ba raiti ra wan titan pali, kau tihmia kata witin kaikan, walpa raiti pura prakan kata ba sakan kan. 2Bamna witin plapi wan Saiman Pita ra bara disaipel wala Jisas mita latwan pali kaiki kan bara sin, bara naku win: --Upla mita Dawan ba raiti wina saki brih wan, yang nani sin kaikras ani palira brisi swin sapa! 3Pita bara disaipel wala nani ba kira taki raiti ra wan. 4Wal sut plapi auya kan, kuna disaipelka wala ba kau karna plapan Pita ba wal, bamna witin pas raiti ra balan. 5Witin baui kaikan linen kwalka nani lika bahara swin kan, kuna raiti bilara lika witin dimras kata. 6Witin nina ra Saiman Pita sin balan, bara ban raiti bilara diman. Saiman Pita kaikan linen kwalka bahara swin kan ba, 7sakuna Jisas lal ra angsar wilkan kan ba linen kwalka ni baha ba asla apia kan, sakuna karbi tani walara swin kata. 8Disaipelka wala raiti ra pas balata ba sin raiti bilara diman, bamna witin sin kaikan dia takan ba, bara kasak lukan. 9Kan witin nani kau Ulbanka tanka kaikras kan, nahki Jisas pruan nani wina kli buaia kan ba. 10Ningkara, disaipel nani ba kli ai watla ra mahka wan. 11Sakuna Meri Magdalin lika latara raiti ba lamara ini kan. Witin kau ini ban raiti bilara baui kaikan bara, 12kaikan insal wal kwala pihni dimi iwi kan, Jisas wîna tara tnikan kan ba pliska ra, kumi ba lal tani bara wala ba mina tani ra. 13Bamna insal nani ba mita makabi walan: --Mairin, dia muni inisma ki? Meri Magdalin bila: --Kan yang Dawanki ba saki brih wan, bara yang kaikras anira brisi swin sapa. 14Meri Magdalin naha aisin na ningkara, witin ai nina ra tawi kaikan, Jisas bahara bui kan, sakuna witin lika kaikras kan baha ba Jisas kata. 15Baku bara Jisas mita makabi walan: --Mairin, dia muni inisma? Ya plikisma ki? Meri Magdalin luki kan baha lika raiti main kakaira ba, bamna naku win: --Waitna, man mita witin ba brih waram kaka, pliskam ai wis anira brisi swiram ba, bara yang mita witin ba saki brih wamna. 16Jisas mita win: --Meri! Meri Magdalin taui, Hibru bila ra win: --Rabuni! (Baha bila tanka ba lika "Smasmalkra"). 17Jisas win: --Ai alkpara, kan yang Aisa bara ba pliska ra kau uli wih asla takras sni. Sakuna muihki nani ra wih wis, uli auna Aisiki ra bara man nani Aisikam ra; yang Gâdki ra bara man nani Gâdkam ra. 18Bamna Meri Magdalin mita disaipel nani ra wih maisapahkan, witin pali mita Dawan ba kaikan, bara sturi nani, Dawan witin ra win ba sin maisa pakan. 19Baha sin yua tihmika tutni palira, disaipel sut asla taki kan, bamna utla durka nani sut prakan kan, Ju nani sia. Jisas bal dimi, disaipel nani lilapas kat buan, baha nani ra lakula dauki, naku win: --Kupia kumi laka man nani wal kabia! 20Naha aisin ningkara, ai mihta nani bara tnaya mina sin baha nani ra marikan. Disaipel nani lika Dawan kaikan bara, lilia pali takan. 21Baha ningkara Jisas kli win: --Kupia kumi laka man nani wal kabia! Aisa mita yang ai blikan ba baku, yang mita man nani ba mai blikisna. 22Jisas mita disaipel nani sut ra ai wingka puhbi, nan win: --Man nani Spirit Hulikira ba bris. 23Ani uplika saurka nani ba man nani mita swih tikma kaka, baha nani ba patka swih tikan kabia; sakuna ani uplika saurka nani ba swih tikras kaka, baha saurka nani ba ban swih tikan kabia apia. 24Sakuna disaipel nani wina kumi nina Tamas, upla nani mita Sutki wi ba, Jisas balata pyua disaipel wala nani tila ra, witin apu kan. 25Bamna ningkara, disaipel wala nani ba mita Tamas ra win: --Yang nani Dawan ba kaikri. Sakuna Tamas bila: --Witin ai mihta nani ra silak ni saban untika nani ra bara tnaya mina untika bara mihti sirpika ni dingki kaikras sna kaka, yang sip kasak lukamna apia. 26Yu 8 luan ningkara, disaipel nani ba kli utla kum ra asla taki bangwan kan, bara naha pyua lika Tamas sin baha nani tilara kan. Bamna dur nani ba sut prakan kan, sakuna Jisas ban dimi disaipel nani lilapas kat buan, lakula dauki, naku win: --Kupia kumi laka man nani wal kabia! 27Ningkara Jisas mita Tamas ra win: --Mihtam kulkaika ba nahara dingki, mihti nani na kais, bara mihtam ba sakbi tnaiya mina untika nara dingki kais. Bamna lukras ban kapara, sakuna kasak luks! 28Tamas mita pana win: --Yang Dawanki bara yang Gâdki! 29Bamna Jisas bila: --Tamas, man ai kaikram ba katra kasak lukisma? Yamni pali sa baha uplika nani ai kaikras sakuna kasak luki ba. 30Bamna Jisas mita sain aihka wala nani bara wark aihka wala nani sin manis daukan disaipel nani mawanra, sakuna baha nani sut naha wauhkataya ra ulbras sa. 31Ban sakuna naha nani na lika ulban sa, man nani kasak lukma Jisas ba Misaia Gâd Luhpia sa, bara naha kasak lukanka nak raya ban kaia laka bri kama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\