San Juan 21

1Bamna naha diara nani ningkara, Jisas kli ai disaipelka nani ra latan takan Taibirius lakunka un ra. Baku bara witin naku daukan: 2Saiman Pita, Tamas, upla nani mita Sutki maki kan ba, Nitanîl, witin ka Kena Galili wina ba, Sebedi luhpia nani bara disaipel wala kau wal ba kumi ra asla kan. 3Saiman Pita baha nani ra win: --Yang inska alkaia auna. Disaipel wala nani ba bila: --Yang nani sin man wal wamna. Bamna witin nani wih duri kum ra aimakan, sakuna baha tihmika aiska diara kumi sin alkras pali kata. 4Mahka yu baiwaia man kan bara, Jisas lakun un ra bal buan, sakuna disaipel nani kaikan baha ba Jisas sa. 5Bamna Jisas bila: --Tuktan nani, inska alkram ki? Pana disaipel nani bila: --Diara alkras. 6Bamna Jisas bila: -- Tan ba duri aihkika tanira lulks, bara inska alkma. Baku daukan, bamna tan ba lî wina kli sip aubi sunras kan, inska uya ailal alkan kan ba mita. 7Baha disaipelka Jisas mita latwan kaiki kan ba Saiman Pita ra win: --Naha na Dawan sa! Saiman Pita lika baha ba Dawan sa win walan bara, witin kwala brih ai taya prakan (kan witin ai taya man kan), bamna liura pâli dimwan. 8Disaipel wala nani lika duri brih lakun un ra wan, tan ba raski brih, inska ni bangwan kan bamna. Baha nani lika sauhka wina ban laihwra apia kan, handat yar baman kata. 9Disaipel nani sauhka ra nan ulan bara, kaikan pauta kum mukan kan, bara baha pautika purara inska kum kahban ami kan, bara brit sin bara kan kaikan. 10Bamna Jisas bila: --Inska wiria bri bal, bisiura alkram ba wina. 11Saiman Pita duri ra aimaki tan ba sauhka ra raskan, bara tan ba inska tara ni aibangwan kan, asla 153 inska nani kata. Inska ailal pali kan sakuna, tan ba kalwras kata. 12Bamna Jisas bila: --Man nani mahka bal, titan pata pis. Disaipel nani tila wina kumi sin makabi walras kata, witin ba ya sa sapa, kan witin nani sut nu kan baha ba Dawan sa. 13Ningkara, Jisas baha nani lamara wih, brit ba ai mihta ra brih muni disaipel nani ra yan, ningkara inska ba wal sin baku daukan. 14Naha kat aima yuhmpa Jisas ai disaipelka nani ra latan takan, witin pruan wina buan ningkara. 15Bamna titan pata pin ba ningkara, Jisas mita Saiman Pita ra makabi walan: --Saiman, Jan luhpia, man ba naha nani purkara yang ra kau latwan ai kaikisma ki? Pita mita pana win: --Au, Dawan, man kaikisma nahki yang man ra latwan sna ba. Jisas bila: --Baku sa kaka, syîpki luhpia nani ba plun dakaks. 16Kli Jisas aima wala makabi walan: --Saiman, Jan luhpia, latwan ai kaikisma ki? Pita pana win: --Au, Dawan, man kaikisma nahki yang man ra latwan sna ba. Jisas mita win: --Baku sa kaka, syîpki nani ba main kaiks. 17Jisas aima yuhmpa ra kli makabi walan: --Saiman, Jan luhpia, man latwan ai kaikisma ki? Pita naha kat sari takan, kan Jisas naha kat aima yuhmpa witin ra latwan kaiki sapa makabi walan bamna. Baku mika Saiman win: --Dawan, man diara nani sut ba kaikisma, bamna man kaikisma, yang man ra latwan sna ba. Jisas bila: --Baku sa kaka, syîpki nani ba plun dakaks. 18Bamna yang kasak pali mai wisni, man kau wahma katma bara, kwalkam dimi anira waia want kapram bara taki wi katma, kuna man almuk takma bara, mihtam sakbi brima bara wala kum mita kwalkam mai dingki, bara anira waia want apia sma ba pliska ra mai brih wabia. 19Jisas naha aisi kan ba lika mariki kan, Pita nahki pruaia kan ba tanka, baku ni Gâd ra mayunaia dukyara. Baha ningkara, Jisas Pita ra win: --Nini bliks! 20Pita ai nina ra tawi kaikan, Jisas mita latwan kaiki kan disaipelka ba ai nina ra aula kata. Baha sin disaipelka sika tutni pata pî kan bara, Jisas lama pali ra kan, bara witin mita sika makabi walan: "Dawan, ya pali mita waihla mihta ra mai mangkbia ki?" 21Pita baha disaipelka kaikan bara, Jisas ra makabi walan: --Dawan, naha disaipelka nara dia takbia? 22Jisas pana win: --Witin na yang kli balamna kat raya kabia want sna kaka, baha ba dia sa man mampara? Sakuna man lika yang nini bliks. 23Bamna baha disaipelka prubia apia sturka ba disaipel nani sut tilara sahwan. Sakuna Jisus lika wiras kan baha disaipelka ba prubia apia, witin win: "Witin na yang kli balamna kat raya kabia want sna kaka, baha ba dia sa man mampara?" 24Naha sin disaipelka sika naha diara nani witnis aisi ba bara sin ulban ba. Bamna yawan pain kaiki sa, witin aisi ba lika kasak pali sa. 25Diara kau manis bara sa Jisas daukan ba, bamna baha nani sut ba ulbaia kaka, kumi bani yang lukisna tasba aiska ra sip alkbia apia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\