San Juan 3

1Parisi waitna kum bara kan, nina ba Nikudimus makikan; witin ba Ju nani tilara kulkanka tara bri kata. 2Tihmia kan bara, Nikudimus ba Jisas kaikaia wan, bara naku win: --Smasmalkra, yang nani kaikisna wan smalkaia dukyara, Gâd mita man ba mai blikan sa; kan upla apu sa sain aihka nani daukaia, man daukisma ba baku; Gâd ba witin wal apia sa kaka. 3Jisas pana win: --Kasak pali mai wisna, ya kli aisubi takras sa kaka, witin sip Gâd king aimaki ba laka kaikbia apia. 4Nikudimus pana makabi walan: --Kuna, nahki upla kum pat tara pawan ba sip kabia kli aisubi takaia? Sip kabia ki ai yaptika byara ra aimaki kli aisubi takaia? 5Jisas mita pana win: --Kasak pali mai wisna, ani uplika lî ni bara Spirit wina aisubi takras kaka, witin sip Gâd kingka tasbaia ra dimbia apia. 6Upla wina aisubi takan ba, wan wîna sika; sakuna Spirit wina aisubi takan ba, spirit sika. 7Aihka lukpara mai wisna ba dukyara: 'Upla sut ba kli aisubi takaia sa.' 8Pasa ba krauisa, witin ani tani wina kraun dauki bara; ai binka ba walisma, sakuna kaikras sma ani tani wina aula sapa bara ani tanira auya sapa. Baku sa ani uplika Spirit wina aisubi taki ba. 9Bamna Nikudimus kli makabi walan: --Naha na nahki baku takbia ki? 10Jisas pana win: --Man ba sika, Israel smasmalkra tara kum sma, bara naha diara nani na tanka sip briras sma ki? 11Kasak mai wisna, dia yang nani kaiki sna ba baha aisisna, bara dia yang nani kaikri ba, witniska nani aimakisna; sakuna dia yang nani mai wisna ba man nani sip kasak lukras sma. 12Naha tasba dukya nani tanka mai wiri, man nani sip kasak lukras sma ba, nahki kasak luki bangwma, kasbrika purara dukya nani ba mai wimna kaka? 13"Upla kumi sin kau kasbrika purara uli waras, sakuna witinka kasbrika purara ba wina bal iwan ba lika, baha sika Upla Luhpika waitna ba. 14Bara baku sin, Moses upla iwras tasbaia ra, pyuta pura ra bukan kata baku, Upla Luhpika waitna ba sin pura ra bukan kabia. 15Bamna witin ra kasak lukbia ba sut, raya ban kaia laka ba bri kabia. 16"Bamna Gâd tasba ra uya latwan kaikan, bara witin mita ai Luhpia kumi baman bri kan ba yan; bara baku mika ani uplika witin ra kasak lukbia ba, sut pali tanis tiwbia apia, sakuna raya ban kaia laka ba bribia. 17Gâd mita ai Luhpia naha tasba ra blikras kan, upla nani na pât ra lakaia, sakuna witin mihta swaki sakaia. 18"Ani uplika Gâd Luhpia ra kasak luki ba, pât ra lakan kabia apia, sakuna ya kasak lukras ba, witin Gâd Luhpia kumi baman bara kasak lukras bamna, pât ra lakan kabia. 19Kasak lukras nani ba pat pât ra lakan sa; kan ingnika naha tasba ra balan bara, witin nani tihmia bara kau brin daukan, ingni ra lika baku apia, kan diara saura nani baman daukisa. 20Saura dauki uplika nani ba sut ingni ra misbara kaikisa, bara ingni lamara sin balras, witin nani saura dauki ba param sakbia sia. 21Sakuna baha nani kasakka laka dauki ba, witin nani lika sut ingni lamara aula, baku mika kaikbia dia witin nani dauki ba tilara Gâd kupia laka sin bara ba. 22Naha ningkara, Jisas ai disaipelka nani aikuki Judia tasbaia ra wan; bara witin baha nani wal, pyua kulki takaski, upla tahbi dauki kan. 23Jan Tatahbra sin tahbi dauki kan Inun ra, Salim lamara, kan bahara lî manis bara kan. Bamna upla nani Jan ra balan, bara tahbi daukikan. 24Naha diara na takan, Jan Tatahbra kau silak ra mangkras kan pyua ra. 25Bamna Jan nina blablikra kum, kum, Ju kum wal blahwi kan wîna klin takaia ba tanka dukyara. 26Bamna baha nani Jan ra wih maisapahkan: --Smasmalkra, kais baha uplika man wal kata ba, Jordan lalmika ra, witinka dukyara man wan wisatma ba, nanara upla tahbi daukisa bara manis sin ai nina blikisa. 27Bamna Jan bila: --Upla sip diara kumi sin briras, Gâd mita yaras sa kaka. 28Man nani pali param walram yang wiri: 'Yang lika Kraist apia sni', sakuna witin kaina ra ai blikan sa. 29Marit lâka kum ra, marit taki mairka ba sika, marit waitna maîa mairin; bara marit taki waitnika panika bara ba, witin aisanka nani wali bara lilia manis takisa. 30Witin ba kau tara takaia sa, sakuna yang lika kau mayara tauaia sni. 31Witinka pura wina aula ba lika, diara sut purkara sa. Witinka tasba wina ba lika tasba dukya sa, bara tasba dukiara baman aisisa. Sakuna kasbrika pura wina aula ba lika, diara sut purara sa, 32bara witin aisisa diara kaikan bara walan ba sin; kuna witin aisi bara upla kumi sin kasak lukras sa. 33Sakuna ani uplika kasak lukisa kaka, witin param marikisa Gâd dia aisi ba kasak pali ba; 34bamna Gâd mita blikan uplika ba Gâd bila nani ba aisisa, kan Gâd mita ai Spiritka ba pyua bani yabisa. 35Aisa ba ai Luhpia ra latwan kaikisa, bara witin mihta ra diara sut mangkan sa. 36Ya Gâd Luhpia ra kasak luki ba, raya ban kaia laka ba brisa; sakuna ya Gâd Luhpia ra kasak lukaia apia wi ba, sip baha rayaka ba bribia apia, sakuna Gâd klalka saura pali ba bribia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\