San Juan 4

1Parisi nani walan, nahki Jisas kau nina blablikra nani ailal bri kan, Jan ba wal, bara kau upla manis sin tahbi dauki kan ba. 2(Sakuna Jisas pali mita tahbi daukras, ai disaipelka nani mita lika.) 3Jisas naha walan bara, Judia wina takan kli Galili ra waia. 4Ai impakanka ra witin Sameria taunka bak luaia kan. 5Bamna witin Sameria taunka kumi ra balan, nina ba Saikar; baha ba lika Jekob mita ai luhpia Josep ra, tasba kum yabata ba wal baila kan. 6Bahara sika Jekob laya wahnta maki bangwi kan ba, bara kan. Jisas yabal wihka pali wapan ba mihta swapan kan bamna, laya wahnta ba lamara iwan; baha pyua ba lika pat yu wan lal kat baila kan. 7- 8Disaipel nani ba lika, plun wiria atki piaia dukyara taun ra wan kan. Baha sin awarka ra, Sameria wina mairin kum balan lî pangkaia, bamna Jisas bui win: --Lî wira aik diaia. 9Sakuna Ju nani ba, Sameria uplika nani wal diara briras bamna mairka ba naku Jisas ra win: --Man ba Ju uplika kum sma, bara nahki man yang ra lî diaia makabisna, kan yang na Sameria wina mairka sna na? 10Bara Jisas pana win: --Gâd diara yabi ba kaikram kata, bara ya sin man ra lî makabi ba, kasak pali mai wisna man, witin ra lî makabaia kapram; bara witin mita lî raya kira ba maikbia. 11Mairin ba bila: --Masa, dia ni lî pangkaia kat sin apu sma ba, bara liwahnta na sin pakni pali sa. Bamna ani wina lî diaia aikma ki? 12Yang nani damiki Jekob naha liwahnta na wankan; witin pali sin naha wina din, ai luhpia nani bara ai daîwra nani sin. Bamna dia man kau tara sma ki witin ba wal? 13Jisas pana win: --Ani uplika nani naha laya wina dî ba, sut kli din daukbia; 14sakuna yaura yang mita lî yarka dibia ba, kli din daukbia apia. Kan yang lî diaia yamna ba, witin wina li aubi kabia raya ban kaiara. 15Pana mairin ba bila win: --Masa, baha laya ba aik dimna bara kli diran ai daukbia apia ba mata, bara naha liwahntika ra kli bal lî pangkamna apia. 16Jisas mita win: --Man wih maîam wini brih, nahara kli bal. 17Mairin ba pana win: --Yang maî apu. Bamna Jisas mita win: --Man aitani aisaram, maîam apu; 18kan man pat waitna 5 brih swiram, bara nanara brisma ba sin, man maîam apia sa. Naha man kasak aisaram. 19Naha walan bara, mairin ba bila: --Masa, yang kaikisni man na dahra aisasara kum sma. 20Wan damika nani Sameria wina kan ba, naha ilka ra Gâd ra ai pura suni mayuni kan; sakuna man nani Ju uplika nani bila Jerusalem ra baman Gâd ra wan pura suni mayunaia sa. 21Jisas pana win: --Mairin, yang ra pain ai wals, pyua ba aula bara man nani Aisa ra puram suni mayuni kama naha ilka ra balras kira, baku sin Jerusalem ra waras kira. 22Man nani Sameria uplika nani ba, yaura puram suni mayunisma sapa sin kaikras; sakuna yang nani lika kaikisna, yaura puri suni mayuni sna ba; swaki sakan laka ba Ju nani wina aula bamna. 23Pyua ba aula, bara baha ba nanara pali sika, bara Aisa ra ai pura suni mayuni bangwi ba lika, ai pura suni mayunbia kasak tanka ra bara Spirit ra sin. Aisa ba baku brin daukisa, witin ra ai pura suni mayuni bangwi ba baku daukbia. 24Gâd ba Spirit sika, bamna witin ra ai pura suni mayuni bangwi ba baku daukbia, kasak tanka ra bara Spirit ra sin. 25Mairin ba mita pana win: --Yang kaiki sna Misaia ba balbia (baha wiaia ba, Kraist); bara witin balbia bara, diara sut tanka ba param wan wibia. 26Jisas mita win: --Baha ba yang sika, man wal aisi na ba. 27Baha pali pyua ra disaipel nani ba aidrubi balan, bara witin nani sut aihka luki kan, Jisas mairin kum wal man aisi kan bamna. Sakuna witin nani kumi sin karnika apu kan makabi walaia dia want sapa, bara Jisas ra sin makabi walras kan, dia muni mairin ba wal man aisi kan sapa. 28Bamna mairin ba ai laya watla ba swisi taun ra wan, bara upla nani ra win: 29--Man nani bal kais, nahki waitna kum yang dia daukri ba sut ai win. Naha apia ki Kraist ba? 30Bamna witin nani taun ba wina taki, Jisas ra aidrubi balan. 31Kau aidrubi balras kan bara disaipel nani Jisas ra, win: --Smasmalkra, plun wiria pan pis. 32Sakuna witin mita win: --Yang piaia dukya brisna, baha man nani kaikras sma ba. 33Bamna disaipel nani ba pana, pana taui makabi wali kan: --Upla kum mita witin ra plun piaia sal yan ki? 34Sakuna Jisas mita win: --Yang pati sika witinka ai blikan ba kupia laka daukaia, bara ai warkka sin sut pali daukaia. 35Man nani wisma: 'Kau kati 4 bara insla ma nani krikaia pyua kabia'; sakuna yang mai wisni: Namkra nani buki insla nani bara kais, mâ ba pat pihwan sa, mahka krikaia pyua sika. 36Insla ma kriki uplika ba ai mana brisa, bamna insla mâ wahbisa raya ban kaia ba briaia, bara baku lika mâ mangki ba bara mâ kriki ba wal sut lilia kabia. 37Bamna kasak pali sika, sturi aisanka kum naku win ba: 'Upla kum mâ mangkisa bara upla wala sika ma kriki ba.' 38Yang man nani ba mai blikri anira mâ mangkras sma ba wina mâ krikaia, upla wala wark takan ba wina yamnika briaia. 39Sameria uplika nani baha taunka ra iwi bangwi kan ba tila, manis Jisas ra kasak lukan, dia baha mairin aisin natka wina: "Dia daukri ba sut witin yang ra ai win." 40Baku bara Sameria uplika nani bal Jisas ra makaban, witin nani wal takaskbia; bamna witin baha nani wal yu wal takaskan, 41bara kau upla manis kasak lukan, Jisas pali aisin walan ba mita. 42Bamna Sameria uplika nani mita mairin bara win: --Nanara yang nani kasak lukisni, man wan wiram ba baman apia, kuna yang nani pali mita, witin wina walri bamna; bara yang nani sin tanka brisna, witin ba kasak sa tasba aiska swaki sasakrika sa. 43Yu wal ningkara, Jisas Sameria wina taki mahka impakan Galili kuntrika ra. 44Kan Jisas pali mita wisata, dahra aisasara kum ai tasbaia ra yamni kulkras sa. 45Galili ra wan bara, baha uplika nani mita witin ra pain brin, kan baha uplika nani ba, insal luan liliaka tara ra Jerusalem ra wan, bara Jisas bahara dia daukan ba kaiki bangwan kan bamna. 46Bara Jisas Galili wina kli Kena ra wan, bahara sika witin mita li wina wain daukata ba. Bahara wihta tara kum bara kan, witin ai luhpia waitna Kapernaum ra siknis pali bri kata. 47Naha wihtka tara na walan, Jisas kli Judia wina Galili ra balan, witin wih Jisas ra makaban, ai watla ra wih ai luhpia waitna sikniska ba wina rakbia, pat pruaia man sa bamna. 48Jisas pana wisata: --Man nani sip kasak lukras sma, wark aihka nani ba kaikras kaka. 49Sakuna wihtka tara ba bila: --Dawan, aihni bal kau luhpi pruras bara. 50Jisas mita naku wisata: --Wamtla ra kli taui was; man luhpiam ba raya sa. Waitnika ba Jisas bila kat kasak lukan. 51Bamna witin ai watla ra auya kan bara, ai albika nani witin ba prawaia taki wih, nan win: --Man luhpiam waitna ba raya sa! 52Bamna wihtka ba ai albika nani ra makabi walan, ai luhpia waitna ba, dia pyua wina mahka yamni takan sapa. Alba nani ba bila: --Nahwala tutni wanaklak wina ai rihka ba swin. 53Baku bara aisika ba ai kupia kraukan, baha pali pyua ra kata, Jisas witin ra wisata ba: "Man luhpiam ba raya sa"; bara witin ai watla uplika sut aikuki Jisas ra kasak lukan. 54Naha ba, aima wal sika, Jisas mita sain aihka daukan ba, witin Judia wina Galili ra balan pyua ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\