San Juan 5

1Naha ningkara, Ju nani lilia yua tara kum brikan, bamna Jisas kli Jerusalem ra taui balan. 2Jerusalem pliska ra, Syîp nani Durka wi ba lamara, lî madakura kumi bara sa, Hibru bilara Bitsata maki ba, bahara dur 5 nani bara sa. 3Bahara upla sikniskira ailal tasba ra aitniki kan: kaikras nani, skahwa nani, bara wîna tara lawi pruan nani sin. [Bara witin nani sut lika li klahbia ba bila kaiki bangwi kata. 4Kan insal kumi ai pyua kat baha li madakura bal iwi klahbi kan, bara ani uplika pas li klahban ba ningkara dimuya kaka, dia dia sat sikniska bri kan ba sut wina rawi kan.] 5Bahara waitnika kum kan pat mani 38 siknis kata. 6Jisas naha waitnika aitniki kan ba kaikan bara, pat sin kaikan nahki pyua wihka baku ba, bamna makabi walan: --Man sikniskam ba wina rawan mai daukisa ki? 7Sikniskira waitna ba pana win: --Dawan, yang ra help ai munaia uplika briras sna, lî klahbi ba pyua ra, lî madakura ai alki ai dingkaia; ani pyua yang dimwaisna bara, kainira upla wala pat dimisa. 8Jisas mita win: --Bus man, krikrikam ba twilki was. 9Baha sin pyua ra, waitnika ba ai sikniska wina rawan, bara ai yapaika wahbi brih, mahka wapan. Sakuna baha yua ba lika wingka puhbaia yua kan bamna, 10Ju uplika nani mita ai sikniska wina rawan waitnika bara win: --Naiwa na wingka puhbaia yua sa; bamna lâ apia sa krikrikam ba twilkaia. 11Waitnika ba mita pana baha nani ra win: --Ai rakan waitnika ba mita ai win: 'Krikrikam ba buki brih, mahka was.' 12Bara witin nani mita makabi walan: --Ya pali baku mai win: 'Krikrikam ba twilki brihwas'? 13Sakuna waitnika ba kaikras kata ya mita rakan sapa, kan bahara upla uya ailal kan, bara Jisas sin pat taki wan kan. 14Ningkara Jisas baha waitnika wal prawan tempel ra, bara win: --Kais, nanara man sikniskam ba wina rawram sa, kuna kli saura yapara, diara kau saura mai takbiara sia. 15Waitnika ba mahka wan, bara Ju nani sut ra maisapahkan, baha ba Jisas kata witin ra rakan ba. 16Baha mihta Ju nani ba Jisas ra ai waihla saki ikaia want kan, kan naha diara nani na wingka puhbaia yua ra dauki kan bamna. 17Sakuna Jisas witin nani ra win: --Yang Aisiki pyu sut wark takan, bara yang sin wark takisna. 18Naha tawan, Ju nani Jisas ra maka ikaia want kan, baha lika wingka puhbaia yua kulkaia lâka baman sauhkras, sakuna witin ai wîna ba Gâd wal baku dauki kan, bara Gâd ba ai Aisika pali sa win bamna. 19Bamna Jisas bila baha nani ra win: "Yang kasak pali man nani ra wisna, Gâd Luhpia ba witin yakan diara daukras sa, sakuna Aisa dia daukan kaikan ba sika, witin daukisa. Diara sut Aisa mita dauki ba, Luhpia sin daukisa. 20Aisa ba ai Luhpia ra latwan kaikisa bamna, dia witin dauki ba sut marikisa. Bamna witin ra kau diara tara sin marikbia, bara baku mika ta iwan pali taki bangwma. 21Bamna Aisa mita pruan nani ba, buki kli rayaka yabi ba baku, luhpia mita sin witin yaura raya kaia laka yan dauki ba yabisa. 22Aisa mita upla kumi sin lâka aisi daukras sa. sakuna lâ aisi daukaia karnika aiska ba, ai luhpia ra yan sa. 23Baku mika, upla sut mita Aisa ra mayunra yabi ba baku, Luhpia ra sin mayunbia. Ya luhpia ra mayunras ba, Aisa ra sin mayunras sa, witinka ta sika ai Luhpia blikan ba. 24"Kasak pali mai wisna: Yang aisisna bara ya aman walisa, ai blikan bara sin kasak lukisa kaka, witin raya ban kaia laka ba brisa, pât ra sin lulkan kabia apia; kuna pruan wina taki pat raya kaiara luan sa. 25Kasak pali mai wisna, pyua ba aula, bara baha ba lika nanara pali, pruan nani ba Gâd luhpika waitna bila baikra walbia, bara baha nani bila wali bangwbia ba sut raya takbia. 26Kan Aisa ba yakan raya ban kaia laka ba brisa; baku sin witin ai luhpia ra yan, witin yakan raya ban kaia laka sin briaia; 27bara lâ aisi daukaia karnika sin yan, kan witin sika upla takan ba. 28Naha dukyara man aihka lukpara, kan pyua ba aimakbia, bara pruan nani sut bila baikra wali, 29raiti wina buan kabia. Yamni daukan nani ba buan kabia raya kaia laka ba briaia; sakuna saura daukan nani ba lika buan kabia, pât tara ra lulkan kabia dukiara. 30"Yang yakan diara sip daukras. Aisa mita aikan ba kat daukisna, bamna kasakka laka kat lâ daukisni; yang brinki ba kat daukaia lika plikras; sakuna Aisa ai blikan ba brinka kat mika. 31Yang yakan dukira witnis aimakisna kaka, aisisna ba dukyara raitki ba apu sa. 32Sakuna wala kumi bara sa yang witniski; bamna pain kaiki sni witin, yang dukira kasak aisi ba tanka bara sa. 33Man nani mita Jan ra makabi walaia upla blikram, bamna witin dia aisin ba lika kasak pali sa. 34Sakuna yang, upla kum witnis aisinka ra sin tniwaia apia sna; naha aisisni man nani swaki mai sakan kabia dukyara. 35Jan lika lamp kumi baku klauhwi ai ingnika saki kata, bara man nani mita wilin bangwi katma pyua prahni kum ai ingnika ra lilia kaia. 36Sakuna yang witniski kum brisna, Jan ba wal kau tara sa. Diara nani daukisna ba, baha daukamna wisi Aisa mita mihti ra mangkan bamna, param mamrikisa yang na, Aisa mita ai blikan sa. 37Aisa ai blikan ba mita sin, yang dukira witniski aisisa; aima kumi sin man nani mita ai bila baikra walras bara namkra ni sin kaikras. 38Ai smalkanka bila ba sin man nani kupiam ra dimras, kan Aisa mita blikan bara kasak luki bangkras sma. 39Man nani naha Ulbanka nani na, aman kaiki tanka laki kaikma kaka, baha ba wina raya ban kaia ba briaia lukma; ban sakuna, Ulbanka nani na sika, yang dukira aisi sa, 40sakuna man nani lika yang ra balaia want apia sma, baha rayaka ba briaia. 41"Upla wina mayunra ba plikras sni. 42Baha purkara, yang man nani tankam ba pain kaikisna man nani, Gâd ra latwan kaikras sma ba. 43Yang na Aisa mita ai blikan, man nani ai briras sma; sakuna upla kum yakan ai karnikara balbia kaka lika man nani brima. 44Nahki man nani kasak lukma, kan man nani want sma kumi mita walara taui pana, pana mayunaia ba; pliki bangwras sma Gâd kumi baman ba wina mayunra? 45Man nani lukpara yang mita Aisa ra damhra kwahkamna; damhra kwahki uplika ba lika Moses sika, naika diara briaia dukyara witinka ra man nani lukankam mangkram ba. 46Bamna man nani Moses dia aisin bara kasak lukras kapram, yang ra sin kasak ai luki bangwaia apia kapram, kan Moses mita yang dukira ulban sa. 47Moses ulban bara kasak lukras sma kaka, nahki kasak lukma yang dia aisisna bara?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\