San Juan 6

1Naha ningkara Jisas Galili lagunka baila walara wan, baha lika Taibirius lagunka kata. 2Upla ailal ai nina bliki kan, sain aihka nani daukan kaikan ba mita; siknis bri uplika nani ra sin raki kan kaikan bamna. 3Bamna Jisas il kum purara uli wih, ai disaipelka nani aikuki iwan. 4Insal luan yua tara liliaka ba sin pat baila kata. 5Jisas ai nakra buki kaikan, upla ailal pali ai nina bliki aula kan, bamna Pilip ra win: --Ani wina yawan plun atkbia naha uplika nani na dakakaia? 6Pilip ba dia aisabia sapa kaikaia wisi, Jisas baku wisata, kan witin pain nu kan dia daukaia ba. 7Bamna Pilip pana win: --Lalah ma handat wal brit plun atkbia sin, naha uplika sut na baha wina wiria pan sin pibia apia. 8Bamna disaipel wala kumi nina Andru, Saiman Pita muihnika ba, bila: 9--Nahara lika tuktan waitna lupia kum, barli britka 5 brisa bara inska sin wal; sakuna, baha ba dia sa ki naha upla ailal na mapara? 10Bamna Jisas bila: --Witin nani ra wis sut iwbia. Baha pliska ra twi manis pawi kan, bara upla 5,000 ba iwan. 11Bara Jisas brit nani ba ai mihta ra brih, Gâd ra tingki wih, bara upla nani iwi kan ba tilara yuan. Inska wal ba ni sin baku daukan, sut want kan ba praiska kat. 12Sut pih ai byara bangki daukan ba ningkara, Jisas ai disaipelka nani ra win: --Yuika nani kau takaskan ba wahbi bris, wiria sin tiwan kaia apia ba mata. 13Wahbi bangwan bara, upla nani barli britka pin yuika nani ba 12 pataki wahban kata. 14Bamna upla nani ba Jisas naha sainka aihka pali daukan kaiki, nan win: --Kasak pali, naha sika dahra aisasara tasba ra balaia kan ba. 15Sakuna Jisas kaikan baha uplika nani mita, witin ba priski brisi king mangkaia kan bamna, witin yakan mahka taki wan, il ba purara. 16Pat tihmia iwan kan bara, Jisas disaipelka nani ba lakun ra iwi wan, 17bara duri tara kum ra aimaki mahka lakun baila walara lui Kapernaum ra auya kan. Pat sin tihmu kan, kuna Jisas lika kau balras kan. 18Baku bara mahka pasa karna kum krauan, bara rip nani sin tara bukikan. 19Disaipelka nani pat 3 apia kaka 4 mails prais, lagun un ba wina tihu ra takan kan bara, witin nani kaikan Jisas duri tara ba lamara aula kan, li pura bak wapi; bara witin nani sîbrin taki bangwan. 20Sakuna Jisas mita win: --Yang sna, man nani sîbripara! 21Bamna witin nani wili pali, Jisas ba duri ra brin, bara witin nani waia kan pliska ra pat pali wan. 22Yu wala, upla nani lagun baila walara takaskan ba kaikan, disaipel nani brih wan dwarka ba baman bahara kan, bara Jisas lika baha nani wal waras kata. 23Ban sakuna, Taibirius wina duri tara wala nani sin balan, Dawan ra tingki win ningkara witin nani brit pin ba pliska lamara. 24Baku bamna, upla nani ba kaikan Jisas ai disaipelka nani ba wal bahara apu kata, bamna witin nani baha dwarka tara nani bara aimaki Kapernaum ra wan, Jisas ra pliki. 25Witin nani lagun baila walara lui wan bara, Jisas wal prawan. Bara witin ra makabi walan: --Smasmalkra, ahkia man nahara balram ki? 26Jisas pana win: --Kasak pali mai wisna, man nani ai plikisma byamra bangkram ba mita bamna, sain aihka nani tanka briram ba mihta lika apia. 27Wark taki bangwpara, baha pata isti aisaui ba dukyara; sakuna wark taki bangks, ban kaiara pata ba dukyara, rayaka ban kaia laka yabi ba dukyara sin. Naha pata ba sika Upla Luhpika waitna bui maikbia, kan Gâd Aisa mita witin ra bak sakan sa. 28Bara uplika nani makabi walan: --Yang nani dia daukaia sna ki, Gâd yamni kaiki warkka ba alki brih daukaia? 29Jisas pana aisi wisata: --Gad want sa man nani daukma, witin mita blikan uplika bara kasak lukma. 30Bamna baha uplika kli makabi walan: --Dia sainka sip sma ki wan marikaia, bara yang nani baha kaiki, man ra kasak luki bangwamna? Dia warkka daukisma ki? 31Wan damika nani upla iwras tasbaia ra manna ba pin, Ulbanka ra wi ba baku: 'Gâd mita kasbrika pura ra ba wina baha britka ba yan pî bangwan.' 32Jisas pana win: --Kasak pali mai wisni: Moses apia sika, baha britka kasbrika purara ba wina yan ba; sakuna yang Aisiki sika brit kasakkira kasbrika pura ra ba wina yabi ba. 33Kan Gâd mita yabi britka lika, kasbrika pura ba wina naha tasba ra bal iwan, tasba ra iwi uplika nani ra rayaka yabaia. 34Bamna upla nani ba bila: --Dawan, pyua bani baha britka ba wanki bas. 35Bara Jisas pana win: --Yang sika raya kaia yabi britka ba. Ya yang ra aula ba kli plun daukbia apia; bara yang ra kasak luki ba, kli sin diran daukbia apia. 36Kuna pat mai wiri ba baku, man nani ai kaikram, sakuna man nani kasak lukras sma. 37Diara sut Aisa aiki ba, yang ra aula; baha nani yang ra aula ba, yang sip kangbi sakamna apia pali. 38Yang kupi laka kat daukaia wisi kasbrika pura ba wina balras, sakuna witin ka ai blikan ba kupia laka daukaia mika. 39Naha sika aisiki ai blikan ba kupia laka; witin aikan nani ba wina kumi sin tikamna apia, bamna yang tnata yua ra pruan wina kli bukamna. 40Naha sika witin ka ai blikan kupia laka ba. Upla sut mita Gâd Luhpia ra kaiki kasak lukbia, bara baku mika raya ban kaia ba bribia; bara tnata yua ra yang mita pruan wina kli bukamna. 41Naha aisin ba wali, Ju nani Jisas mapara rangbi aisin bangwan; witin naku aisin bamna: "Yang sika kasbrika purara ba britka sna naha tasba ra bal iwri ba." 42Bara witin nani bila: --Naha na Jisas apia ki, Josep luhpia ba? Yawan nani witin aisika, yaptika wal kakaira sa. Bamna nahki witin kasbrika purara ba wina bal iwan wisa? 43Bamna Jisas pana win: --Man nani rangbi aisaia laka ba swis. 44Upla kumi sin yakan yang ra balras, Aisika ai blikan ba mita brih balbia lika; bara yang tnata yua ra pruan wina bukamna. 45Dahra aisasara nani wauhkataya ra naku wisa: 'Gâd mita upla sut ra smalkbia.' Baku bamna, Aisa ra wali uplika nani ba, witin ba wina lan taki yang ra aula. 46"Upla kumi sin Aisa ba kaikras, sakuna witin ka Gâd blikan ba lika. 47Yang kasak pali mai wisni, ya yang ra kasak luki ba, raya ban kaia laka ba brisa. 48Yang sika raya ban kaia yabi britka ba. 49Man damikam nani lika upla iwras tasbaia ra manna ba pin, sakuna sut pruan. 50Sakuna yang aisisna na lika kasbrika purara ba wina bal iwi britka ba dukyara, bamna ani uplika baha pibia ba, prubia apia. 51Bara yang pali na sika, baha rayaka britka kasbrika purara ba wina bal iwan ba; ya naha britka na pibia kaka, ban kaiara raya kabia. Baha britka yang mita yabamna ba lika, yang pali wîni tara ba sika. Yang baha yabamna, upla nani sut raya kabia ba dukyara. 52Bamna Ju nani ba mahka pana, pana aisi blahwi, naku aisan: --Nahki naha waitna ai wîna pali ba piaia wanki sa? 53Jisas pana win: --Kasak, kasak pali mai wisna, man nani Upla Luhpika waitna wîna tara na piras bara talia sin dirasma kaka, raya ban kaia ba briras sma. 54Ya, yang wîni tara bara tailya sin disa kaka, raya ban kaia ba brisa, bamna yang mita tnata yua ra pruan wina bukamna. 55Kan yang wîni tara ba lika plun aingwa sa, bara tailya ba lika diaia laya aingwa sa. 56Ya yang wîni tara ba pisa bara talia sin disa kaka, witin ba yang wal asla iwisa, bara yang sin witin wal asla sna. 57Aisa rayakira ba mita ai blikan, bamna yang na witin ba mita raya sni. Baku sin ya, yang wina plun pî ba, yang wina raya kabia. 58Kasbrika purara ba wina bal iwan britka ba dukyara aisisni. Naha britka na damikam nani pali pin ba satka apia sa, kan sut prui tiwan. Ani uplika naha britka pibia ba, ban kaiara raya kabia. 59Jisas naha diara nani na smalkan, Kapernaum Sinagog ra asla aidruban kan ba pyua ra. 60Naha smalkanka walan bara, Jisas nina blikan kan ba wina ailal naku win: --Naha aisi na uya karna sa alki briaia; ya sip kabia naha bila na walaia? 61Bamna Jisas kaikan naha dukyara ai disaipelka nani ba rangbi aisi kan, bamna makabi walan: --Naha na minam batakisa ki? 62Ban kaka, dia takbia ni, Upla Luhpika waitna kli uli auna kaka man nani ai kaikma bara? 63Spirit ba sika raya kaia yabi ba; wan wîna tara ba lika bahki pali sa. Bara diara nani yang mai wiri ba lika kasak pali spirit tanka nani sa, bara raya kaia sin yabisa. 64Sakuna man nani tilamra upla tila nani kau kasak lukras sa. Kan ta pali wina Jisas lika kaikan, ani uplika nani ba kasak lukras kan, bara ya mita ai waihla nani mihta ra mangkbia ba sin. 65Bamna Jisas bila: --Baha mita sika yang man nani ra mai wiri, upla kumi sin yang ra balbia apia, Aisa mita brih balras sa kaka. 66Baha pyua wina, upla manis Jisas nina bliki kan ba mahka swin, bara kli sin witin wal taukras kata. 67Bamna Jisas mita disaipel 12 bara makabi walan: --Man nani sin mahka waia want sma ki? 68Sakuna Saiman Pita mita pana win: --Dawan, yaura yang nani wamna ki? Man bilam nani ba lika raya ban kaia bila nani sa. 69Yang nani pat kasak lukri bara sin kaiki bangwisna, man ba Hulikira, Gâd wina sma. 70Jisas pana win: --Man nani 12 sma ba, yang bak saki mai briri apia? Ban sakuna, man nani wina kumi ba debil kum sa. 71Jisas naha aisin na lika, witin aisi kan Judas Kiriut ba dukyara; witinka Saiman luhpia waitna ba. Kan Judas mita sika Jisas ba waihla mihta ra mangkaia kan, witin ba disaipel 12 ba wina kumi kan sakuna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\