San Juan 7

1Naha diara na ningkara, Jisas Galili tasbaia ra impaki tauki kan; witin Judia ra takaskan daukras kata, kan bahara Ju nani witin ra ikaia want kan bamna. 2Utla papakni liliaka yua daukaia ba, pyua pat baila kan, bara baha ba lika Ju nani mapara lilia yua tara kum kata. 3Bamna Jisas muihnika nani witin ra win: --Man nahara takaskpara; mahka Judia ra was, bara baku mika ninam blablikra nani bahara bangwi ba mita naha diara nani daukisma na kaiki bangwbia. 4Upla kumi upla wala nani mita witin ra kakaira kaia want sa kaka, witin sip yukwan ra diara daukras. Man nahmuna dukya nani daukisma na, tasba aiska mawanra dauks. 5Kan Jisas muihnika nani pali mita sin, witin ra kasak lukras kata. 6Bamna Jisas witin nani ra win: --Yang pyui ba kau aimakras sa, sakuna man nani mampara lika awar bani ba pain sa. 7Tasba uplika nani man nani ra sip misbara mai kaikras sa, sakuna yang ra lika misbara ai kaikisa, kan yang lika witin nani diara saura nani dauki ba witniska sna. 8Man nani was baha liliaka tara ra; yang lika wamna apia, kan pyui ba kau aimakras sa. 9Naha diara nani na aisan ningkara, Jisas Galili ra ban takaskan. 10Bamna ai muihni nani mahka wan ba ningkara, Jisas sin baha liliaka tara ra wan, upla nani mawanra param pali lika apia, kuna yukuwi baku. 11Ju nani mita lilia yua ra Jisas ba pliki, naku aisan: --Baha waitnika ba anira sa ni? 12Upla nani ba tilara manis, Jisas dukyara aisi kan. Tila nani bila: "Baha ba waitna pain kum sa"; kuna wala nani bila: "Baha ba upla ra pain apia sa, kan upla kunin munisa." 13Sakuna upla kumi sin param taki aisaras kan, Ju nani ra sîbrin luki kan bamna. 14Lilia yua nani ba pat bakriki dauki kan bara, Jisas tempel ra dimi, mahka smalkan. 15Bara Ju nani ba tâ iwi, nan aisin: --Nahki naha waitna diara tanka manis kaiki sa, skul sin dimras ba? 16Jisas mita pana win: --Smalkanki nani ba yang duki apia sa, sakuna witin ka ai blikan ba dukya sa. 17Upla kum Gâd want ba dukya daukaia lukisa kaka, witin kaikbia smalkanki nani ba, Gâd wina apia kaka, yang yakan kupi wina saki smalkisna sapa. 18Ya yakan ai kupia wina baman saki smalki ba lika, upla wina mayunra laka plikisa; sakuna ani uplika witin ra blikan uplika mayunra pliki ba, baha lika diara kasak ba aisisa kunin sin apu. 19"Kasak apia Moses mita man nani ra lâ ba maikan? Ban sakuna, man nani kumi sin baha lâka bila wali daukras. Bamna dia muni ai ikaia want sma ki? 20Upla nani ba mita pana win: --Man spirit saura kum brisma baku sa! Ya man ra mai ikaia want sa ki? 21Jisas pana win: --Diara kumi wingka puhbaia yua ra daukri ba dukyara, man nani yamni kaikras kapram. 22Sakuna Moses man nani ra adar maikan, luhpiam waitna nani ra sirkumsisan daukaia (witin pali mita baha ba ta krikras, kuna ai damika nani mita ), bara baha mita man nani luhpiam waitna banira, sirkumsisan daukisma wingka puhbaia yua kabia kra. 23Bara pain pali Moses laka ba kulkaia dukyara, wingka puhbaia yua ra kabia sin, ban luhpiam nani ra sirkumsisan daukisma, bamna dia muni man nani yang ra kupiam baikisma, wingka puhbaia yua ra waitna kum sikniska rakri ba dukyara? 24Man nani upla mawan kulki lâ daukpara. Lâ daukisma bara, wapni kat lâ ba dauks. 25Bamna Jerusalem ra iwi kan uplika kum, kum mita makabi walan: --Naha waitnika ra apia pliki bangwi ba ikaia? 26Bamna kais witin baha upla sut mawanra aisisa, bara upla kumi sin diara wiras sa. Wihta nani mita kaikisa krani naha waitnika na Misaia ba? 27Sakuna yawan lika pain kaiki sa naha waitnika na, ani wina balan ba; ban sakuna, Misaia balbia bara, upla kumi sin kaikras kabia, witin ba ani wina aula sapa. 28Jisas tempel ra smalki kan bara, witin baha wal, ai bila baikra karna aisin: --Baku bara ai kakaira sma, bara ani wina aulna ba sin man nani kaiki sma! Sakuna yang yakan balras; witin kasak lukaia aitani mita ai blikan, man nani witin ba kakaira apia sma. 29Yang witinka ba kakaira sna, kan yang witin wina balri, bara witin mita ai blikan sa. 30Baku mika, upla nani ba mita Jisas ba priski bri waia luki kan; kuna upla kumi sin witin ra ai mihta mangkras kata, kan ai pyua ba kau aimakras kan bamna. 31Sakuna upla ailal Jisas ra kasak luki, naku win: --Bara Misaia balbia bara, naha waitnika na wal, kau sain ailal daukbia ki? 32Parisi nani walan upla nani Jisas dukyara dia aisi kan ba; bamna witin nani bara prîst wihtka nani mita tempel ba wina suldawa nani saki blikan, Jisas ba priski brih waia. 33Bamna Jisas bila: --Yang man nani wal kamna kau pyua wiria baman, ningkara witin ka ai blikan bara kli wamna. 34Man nani ai plikma kuna ai sakma apia, kan man nani sin sip wama apia yang anira kamna pliska bara. 35Bamna Ju nani pana, pana taui makabi wali kan: --Naha na anira waisa ki, sip wal prawras kabia wi ba? Apia kaka Ju nani ra waisa, tringsar nani tila ra yakabri ra iwi bara, hidan nani ra smalkaisa? 36Baha witin wan win ba dia tanka sa ki: 'Ai plikma, sakuna ai sakma apia, dia kan yang bara kamna pliska bara man nani sip wama apia aisi ba'? 37Lilia tara yua prakaia ba lika, kau tara daukan. Baha yua ra Jisas ai mina ra bui, ai bila baikra tara ni aisi, naku win: --Ya lî din daukisa kaka, witin yang ra bal dibia. 38Ya yang ra kasak luki ba, Ulbankara aisi ba baku, witin ai kupia wina lî rayakira nani awala baku aubi kabia. 39Naha tanka na wal, Jisas wiaia want kan, ya witin ra kasak lukbia ba Spirit ba bribia. Baha pyua ra Spirit ba kau balras kan, Jisas kau ai prana daukras kan bamna. 40Bamna upla manis naha walan bara, nan aisan: --Naha waitnika sika, kasak, baha dahra aisasara balaia kata ba. 41Wala nani bila: --Naha sika Misaia ba. Sakuna kum kum bila: --Nahki Misaia ba Galili wina kabia ki? 42Ulbanka ba wisa Misaia ba king Debit kyamka wina kaia sa, bara sin Betlehem ba wina kabia, baha sin pliska ba sika Debit taunka ba. 43Baku bamna, Jisas tawan upla nani ba baiwi takan. 44Upla tila mita Jisas ba priski brih waia want kan, kuna upla kumi sin baha daukras kan. 45Tempel wina suldawa nani wan kan ba kli taui balan, Parisi nani ra bara prîst wihtka nani ra sin. Baha nani mita suldawa nani ra makabi walan: --Diakan Jisas ba brih aidrubi balras kapram? 46Suldawa nani ba mita pana win: --Baha waitnika aisi ba baku, kau upla kumi sin aisaras sa! 47Bamna Parisi nani mita pana win: --Dia ban swiram man nani ra sin kunin mai munan? 48Dia wan wihtka nani na tila wina, apia kaka Parisi nani na tila wina kum pat Jisas ra kasak lukan sa ki? 49Sakuna naha uplika nani lâ ba kaikras, bamna saura pali kulkan sa. 50Nikudimus, witin ka Jisas kaikaia tihmia ra wata ba, baha lika Parisi nani wina kumika kata; bamna witin mita baha nani ra win: 51--Wan lâka ba kat sip apia sa, upla kum ra baku saura kulkaia, yawan pali mita witin dia daukan tanka kau walras kaka. 52Bara witin nani mita pana win: --Man sin Galili wina sma ki? Ulban ka ba pain aisi kais, Galili ba wina dahra aisasara kum sin kau taki balras sa. 53[Baku bara kumi bani mahka ai watla ra wan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\