San Juan 8

1Sakuna Jisas lika Alib ilka ra wan. 2Bara yu wala titan pali kli tempel ra balan. Upla sut ai lamara balan, bamna witin iwi mahka baha nani ra smalkan. 3Baku mika lâ smasmalkra nani bara Parisi nani mita, mairin kum marit laka sauhki kan ba alki brih balan. Bara mairka ba baha nani bara kan ba lilapas kat yan buan, 4bara witin nani Jisas ra win: --Smasmalkra, naha mairka na lika marit laka sauhki kan ba minitkara alkan. 5Bamna Moses laka lika wan wisa, naha sât uplika na, walpa ni sabi ikaia sa. Man ka dia wisma baha dukyara? 6Witin nani baku win traika kaikaia dukyara, bara baku sip kabia dahra kwahkaia. Bara Jisas ai lal makupi, tasba ra ai mihta ta ni ulbi kan. 7Sakuna baha nani mita kli makabi wali kan. Bara Jisas ai lal buki, nan win: --Man nani tilamra ya saurka luha ba, baha mita pas mairin bara walpa ni lulki sabia. 8Bamna Jisas kli ai lal makupi, tasba ra ulbi kan. 9Sakuna witin nani naha walan bara, kumi, kumi taki mahka aidruban, almukka nani ba pas taura taki wan, ningkara wala nani sut, bara Jisas yakan takaskan kan bara mairin ba sin. 10Bara Jisas ai lal buki, witin ra makabi walan: --Mairin, uplika nani kata ba anira sa? Upla kumi sin pât ra mai dingkras ki? 11Mairin ba bila: --Apia, Dawan, upla kumi sin pât ra ai dingkras. Pana Jisas win: --Bamna yang sin pât ra mai dingkras sni; nanara mahka was, kuna kli saura yapara.] 12Jisas kli upla nani ra aisi, win: --Yang sika upla nani ingnika; ya yang nini bliki ba, rayakaia yabi ingnika ba bri kabia, bara kli sin tihmia ra tauki kabia apia. 13Bara Parisi nani win: --Man lika yakan dukyamra witnis aisisma: baha lika bahki. 14Jisas pana win: --Yang yakan dukira witnis aisamna kra, kuna dia aisisna ba lika kasak pali sa, bamna yang kaiki sna ani wina balri ba, bara anira sin kli auna ba; sakuna man nani lika kaikras sma ani wina taki balri bara anira sin auna ba. 15Man nani lika lâ aisi daukisma naha tasba laka ba kat. Yang mita upla kumi sin laka aisi daukras; 16sakuna bankra lâ aisi daukamna kaka, yang lâ daukisna ba lika kasak sa, kan yang yakan lâ aisi daukras sna, sakuna Aisa mita ai blikan ba, yang wal lâ daukisa. 17Man nani lâmka ra ulban sa, upla wal witnis aisabia kaka, baha lika kasak kulkaia sa. 18Yang yakan witniski aisisni, bara Aisa ai blikan ba sin, yang witniski aisisa. 19Bamna baha nani mita makabi walan: --Man Aisikam ba anira sa ki? Jisas pana win: --Man nani yang ai kakaira apia sma, bara Aisiki sin kakaira apia sma; yang ai kakaira bangwi katma kaka, Aisiki ra sin kakaira kaia kapram. 20Jisas naha diara nani na aisin, witin kau tempel ra smalki kan bara, Gâd ra prisant auhbaia bakska bara kan pliska ra. Sakuna upla kumi mita sin witin ba alki priskras kan, kan ai pyua ba kau aimakras kan. 21Bamna Jisas kli baha nani ra win: --Yang mahka auna, bara man nani ai plikma, sakuna saurkam nani tilara pruma; kan yang auna bara man nani sip wama apia. 22Bara Ju nani win: --Dia witin yakan pruaia lukisa ki, bara baha mita aisisa: 'Anira auna bara man nani sip waras'? 23Bamna Jisas mita win: --Man nani lika maya tani wina sma, sakuna yang lika pura tani wina sni; man nani naha tasba wina sma, kuna yang lika naha tasba wina apia ba. 24Baha mita sika mai wiri man nani saurkam nani wal ban pruma; man nani kasak luki bangwras sma "Yang sika Yang sna" ba, bamna saurkam wal ban pruma. 25Bamna baha nani mita makabi walan: --Man ba ya sma ki? Jisas pana win: --Pas ba, diakan yang man nani wal aisaia sna? 26Diara ailal brisni mai wiaia, bara man nani lamka aisi daukaia sin sakuna ai blikan ba lika kasak ba aisisa, bamna witin ka wina walri ba sika tasba ra aisisna ba. 27Sakuna baha nani mita sip tanka briras kan, Jisas witin nani ra, Aisa dukyara aisi kan ba. 28Bamna Jisas baha nani ra win: --Man nani mita Upla Luhpika waitna purara bukma, bara mika kaikma "Yang sika, Yang sna" ba tanka, bara yang yakan lika daukras, Aisa ai smalkanka ba baman lika aisisni. 29Kan witinka ai blikan ba yang wal sa. Aisiki mita yang na yakan ai swiras, kan witin kupia laka ba kat daukisna. 30Jisas naha diara nani aisin bara, upla manis witin ra kasak lukan. 31Ju nani kasak luki bangwan ba sut ra Jisas mita win: --Dia mai wisna ba kat kasak kama kaka, man nani ba kasak yang disaipelki nani kama. 32Bamna diara kasak tanka ba kaikma; bara kasak tanka ba mita sin pri mai sakbia. 33Baha nani pana win: --Yang nani na lika Ebraham kyamka, bara kau aima kumi sin yang nani upla albika takras; bamna nahki man wisma yang nani na pri laka bri kamna? 34Jisas baha nani ra win: --Kasak pali mai wisni, baha nani saura dauki ba lika saurka laka albika sa. 35Alba ba utla ra ban kaia apia sa, sakuna luhpia ba lika utla ra ban kaia sa. 36Baku bamna, Luhpia mita pri mai sakisa kaka, man nani lika kasak pali pri kama. 37Yang kaiki sna man nani ba Ebraham kyamka, sakuna man nani ai ikaia want sma, kan yang dia mai wisna ba alki daukras sma. 38Aisa mita dia ai marikan ba sika, yang aisisna ba; man nani diara daukisma ba lika aisikam mai win bamna. 39Baha nani pana win: --Yang nani aisiki ba lika Ebraham! Jisas pana win: --Man nani ba kasak Ebraham luhpia nani katma kaka, dia witin daukata ba, man nani dauki kaia kapram. 40Gâd mita ai marikan tanka kasak pali ba mai wiri, ban sakuna man nani want sma ai ikaia. Ebraham aima kumi sin baku daukras kata! 41Man nani daukisma dia aisikam daukan ba. Baha nani pana win: --Yang nani lika bastar apia; aisa kumi baman bri sna, baha ba Gâd! 42Bamna Jisas pana win: --Gâd ba kasak man nani aisikam kata kaka, latwan ai kaikaia katma, kan yang Gâd wina ai blikan nahara sni. Yang yakan balras, sakuna Gâd mita ai blikan. 43Dia muni man nani ra diara mai wisna ba sip tanka briras sma? Baha lika man nani mita smalkanki ba walaia want apia sma bamna. 44Man nani aisikam ba lika debil; man nani ba witin wina atia sma, bamna dia witin brin dauki ba kat dauki sma. Debil ba ta pali yua wina upla aîkra sa. Aima kumi sin kasakka lakara aibapi buras sa. Witin kunin aisi bara, ai tanka ba kat aisisa, kan witin lika kuninkira pali sa bara sin kunin aisika sa. 45Yang na diara kasak ba aisisna bamna, man nani sip kasak ai lukras sma. 46Man nani tilam wina ya mita sip sa ki saurka kum brisna kaka, ai marikaia? Bara diara kasak ba aisisna kaka, dia muni sip kasak ai lukras sma ki? 47Ya Gâd wina sa kaka, Gâd bila nani ba aman walisa; sakuna man nani na Gâd wina apia sma ba mita, walaia want apia sma. 48Bamna Ju nani Jisas ra win: --Yang nani aisisna ba lika kasak sa: man ba Sameria uplika kum sma bara spirit saura brisma. 49Jisas baha nani ra win: --Yang spirit saura kumi sin apu. Diara daukisna ba lika Aisiki mayunaia dukyara, sakuna man nani lika saura ai wisma. 50Yang lika maiyunra ba plikras, sakuna wala kumi lika bara sa, yang baha maiyunra plikisna, bara baha mita lâ daukisa. 51Kasak pali mai wisni, ya yang aisisna ba alki bribia kaka, witin prubia apia ban kabia. 52Bara Ju nani pana win: --Nanara yang nani kasak kaikisna, man lika spirit saura kum brisma. Ebraham bara dahra aisasara nani sut pruan, bamna man wisma: 'Ya yang bili alki bribia kaka, prubia apia ban kaiara.' 53Dia man na wan aisika Ebraham wal kau tara sma ki? Ebraham bara dahra aisasara nani sin pruan. Bamna man na ya sma damra walisma ki? 54Jisas pana win: --Yang yakan maiyunra daukisna kaka, baha maiyunra ba lika bahki sa. Sakuna Aisiki mita maiyunisa, man nani mita witin ra Gâd wisma ba. 55Ban sakuna man nani witin ba kakaira apia sma. Yang lika witin ra kakaira sni; bara witin ka ba kaikras wimna kaka, yang sin man nani wal baku kuninkira sna. Sakuna kasak pali mai wisna, yang witin ba kakaira sna, bara ai bila sin wali daukisni. 56Man nani damikam Ebraham ba, yang ra ai kaikaia kan ba ai kaikan baha mita lilia ni aibangwan kata. 57Ju nani Jisas ra win: --Man ba kau mani 50 sin alkras sma, bara wisma Ebraham ba kaikram? 58Jisas pana win: --Kasak pali mai wisni, Ebraham kau aisubi takras kan ba wina, yang pat bara sni. 59Baku mika Ju nani mita walpa wahbi brin, Jisas ra sabaia; sakuna witin yukuwi, tempel wina taki wan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\