San Juan 9

1Jisas plis kum bak impaki lui auya kan bara, witin waitna kumi kaikan ba aisubi takan ba wina blain kan. 2Bara ai disaipelka nani ba mita, witin ra makabi walan: --Smasmalkra, diakan naha waitnika na blain aisubi takan ki? Dia ai aisika nani saurka ba mita, apia kaka witin ai saurka ba mita ki? 3Jisas pana win: --Witin ai saurka ba mita apia bara ai aisika nani saurka ba mita sin apia; sakuna Gâd karnika witin bak marikan kaia ba mata sa. 4Kau kakna nara, ai blikan ba warkka yawan daukaia sa; kan tihmia ba aula, bara bahara upla sip wark daukras sa. 5Kau naha tasba ra sna ba pyua ra, yang lika naha tasba ingnika sna. 6Naha aisin ba ningkara, Jisas tasba ra yabalaia tuhban, bara yabalaia ni drapapa wiria dauki, blain waitnika ba nakra nani ra yukan. 7Ningkara witin ra win: --Sailoam laya madakura ra wih aihtas (baha nina tanka ba lika: "Blikan"). Blain ba wih aihtaban, bara kli taui balan bara, witin sip kan diara kaikaia. 8Bamna ai watla tnayara iwi nani ba, witin diara makabi kan kaikan uplika nani ba sin, naku win: --Naha waitnika apia, iwi upla ra diara makabi kata ba? 9Upla kum, kum bila: --Au, witin sika. Wala nani bila: --Witin apia, blain waitna kata ba. Sakuna waitnika pali ba bila: --Au, yang sika baha waitnika ba. 10Bara upla nani makabi walan: --Bara nahki kan man sip sma kaikaia? 11Waitnika kata ba bila: --Baha waitnika nina Jisas maki ba mita drapapa wiria dauki, naikra ra yuki, nan ai win: 'Sailoam laya madakura ra wih aihtas.' Bamna yang mahka wih aihtabri bara, sip kapri kaikaia. 12Baha nani makabi walan: --Baha waitnika ba anira sa ki? Waitnika kata ba bila: --Yang kaikras. 13Bamna witin nani blain kan rawan waitnika ba, Parisi nani mawanra brih wan. 14Jisas drapapa dauki blain waitnika ra rakan ba lika, wingka puhbaia yua kata. 15Bamna Parisi nani blain kan rawan waitnika ra kli makabi walan, nahki ai nakra brin sapa. Waitnika ba bila: --Drapapa naikra nani ra yukan, ningkara wih naikra ba sikbri, bara nanara kaikisna. 16Bamna Parisi nani tila bila: --Naha daukan waitnika ba, Gâd wina apia sa, kan witin wingka puhbaia yua ba kulkras sa. Kuna wala nani bila: --Upla saura kaka, nahki sip kabia naha sât wark aihka nani na daukaia? Baku bamna, witin nani ai tilara tarbaiwan laka takan. 17Bara blain kan rawan waitnika ra kli makabi walan: --Bara man ba dia wisma baha waitnika namkra maikan ba dukyara? Waitnika ba bila: --Yang lika wisna baha waitnika ba dahra aisasara kum sa. 18Sakuna Ju nani lika sip kasak lukras kan, baha waitnika ba nakras kan bara nanara ai nakra pain brisa; aisika yaptika wal ba paiwi, 19baha nani ra makabi walan katra mika: --Naha na man nani luhpiam sa ki, witinka nakras ban aisubi takan wisi man nani aisisma ba? Nahki kan nanara witin diara pain kaikisa? 20Aisika bara yaptika wal bila: -- Yang nani kaiki sna naha na yang nani luhpi pali bara witin sika blain ban aisubi takan ba; 21sakuna yang nani kaikras nahki witin ba sip sa sapa kaikaia, bara ya pali mita nakra ba pain daukan sapa sin kaikras. Man nani witin ra makabi wals; witin pat aitani waitna pawan sa, bamna dia, dia tanka sut param aisaia sip sa. 22Aisika bara yaptika wal sîbrin kan ba mita baku aisin, kan Ju nani pat lâ daukan kan, ya mita Jisas ba Misaia sa wibia kaka, prias watla ba wina kangbi sakaia. 23Baha mihta aisika bara yaptika wal mita win: "Man nani mita makabi wals, witin na aitani almuk pawan sa bamna." 24Bara Ju nani mita kan pyua ra blain kan waitnika ba kli paiwi, win: --Diara kasak ba wan wis Gâd mawanra; kan yang nani kaikisna baha waitnika ba lika saura dadaukra sa. 25Blain kan rawan waitnika pana win: --Yang kaikras sni witin ba saura dadaukra apia kaka baku apia sapa. Sakuna diara kumi baman lika kaiki sna: yang blain kapri, bara nanara kaikaia sip sna ba. 26Ju nani mita kli makabi walan: --Dia mai daukan ki? Namkra maikaia dukyara dia daukan ki? 27Waitnika mita pana win: --Pat man nani ra mai wiri, sakuna man nani bili ba kulkras sma. Dia muni kli aisarka walaia want bangwisma? Dia man nani sin witin ba nina blikan mai daukisa ki? 28Bara witin nani mita waitnika ra swira dauki, naku win: --Man lika baha waitnika nina blikisma, sakuna yang nani lika Moses nina bliki sna. 29Yang nani lika pain kaiki sna Gâd mita Moses ra aisin; sakuna baha waitnika ba lika ani wina sapa sin yang nani kaikras. 30Waitnika ba pana baha nani ra win: --Naha lika diara aihka pali sa! Witin ba ani wina sapa kaikras sma, sakuna witin yang ra naikra aikan. 31Yang nani kaikisna Gâd lika saura dadaukra nani ra walras sa; sakuna ya witin ra ai pura suni mayuni bara ai kupia laka sin dauki ba lika, witin walisa. 32Tasba paskan pyua ba wina, upla kum mita, nahki upla kum aisubi takan pyua wina nakras kan ba, nakra yabi ba sturka kau yawan walras sa. 33Naha waitnika na Gâd wina balras kan kaka, witin diara kumi sin sip daukaia apia kan. 34Bara witin nani win: --Man lika saurka laka wina aisubi takram, bamna yang nani ra ai smalkaia lukisma ki? Bamna witin nani Sinagog ba wina waitnika ba kangbi sakan. 35Jisas walan blain waitna kata ba, prias watla wina saki lulkan ba. Witin waitnika wal prawan bara, naku win: --Man ba Upla Luhpia waitna ra kasak lukisma ki? 36Waitnika ba bila: --Dawan, yang mita kasak lukaia sna uplika ba ya kaka, ai wis. 37Jisas pana win: --Man witin ba pat kaikram sa; baha ba yang sika, man witinka wal nanara pali aisisma na. 38Bara waitnika ba Jisas mawanra ai lula kriki, win: --Kasak lukisni, Dawan. 39Ningkara, Jisas bila: --Yang balri naha tasba ra lâ daukaia dukyara; blain nani ba diara pain brih kaikbia, bara diara pain kaiki nani ba blain takbia dukyara. 40Bara Parisi kum, kum witin wal bangwi kan ba naha walan bara, makabi wali bangwan: --Dia yang nani na sin naikra aisauan sa ki? 41Bamna Jisas pana win: --Man nani sut namkra aisauan kan kata kaka, saurka luha bangwi kaia kapram. Sakuna man nani namkra pain bri bangwisma wisma bamna, pâtkira atia sma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\