Judas 1

1Yang Judas, Jisas Kraist warkka dadaukra bara Jems muihnika ba, naha wauhkataya ulbisna, Gâd Aisa mita latwan kaiki ba, bara paiwan ba, baha nani Jisas Kraist mita kan kahbi bri sa. 2Bamna man nani, yamni kaikan laka, kupia kumi bara latwan laka manis pali brih bangs. 3Muihki laitwankira nani, uya pali brin ai daukikan, baha swaki sakan laka yawan nani bri ba dukyara, man nani ra ulbaia, sakuna nanara daira walisna naha ba daukaiasna, baku tnatka ra mamkabaia, man nani kasak lukankam ba dukyara aiklabi kama, baha lika aima kum yaban kata, Gâd uplika nani ra. 4Bamna upla tila nani, kunin laka ni tilara diman sa. Baha nani ulbankara pât maisapahkan sa, pât ban kaia ba ai dukya bribia. Baha nani lika upla saura nani sa, witin nani, Gâd umpira kaikanka laka ba brih, kunin lakara laki wan Dawanka kumi pali ba, Jisas Kraist ra kulkaia apia wisa. 5Man nani pain nusma, kuna brin ai daukisa, Dawan ba, mita sika Israel uplika nani ba Idsipt wina sakan, ningkara witin nani tilara, ani uplika nani kasak lukras kan ba apu sauhki tikan. 6Bara insal nani, ai pliska brikan ba main kaiki briras, sakuna ai watla pali ba sin swin nani ba, baha nani ra Gâd mita ban kaia ra priski, silak watla tihmu ra brisa, lâ tara yua balbia ba kat. 7Baku sin Sadam, Gomora bara baha lamara taun nani kan ba, baha insalka nani kauhwan ba baku witin wîna nani sin tara brinka mita, munan saurka ra diman; saurka uba dauki ba mita, paskanka ban bara ba mapara takan. Baha mita pauta ami ban kaia pâtka ba wauhwan bara upla sut ra kupia kraukanka kum baku takaskan sa. 8Sakuna baha sut purkara, naha uplika nani yaprisauhkan kaiki ai wîna tara ra taski daukisa; Gâd karnika ba bahki sakisa karnika aiska bri bara swira paskisa. 9Bamna arkinsal Maikal, Moses wîna tara briaia ba dukyara debil wal aiklabi blahwi kan bara, witin debil ra swira dauki kira pâtra lakras kan; sakuna naku baman win: "Dawan mita klala maikbia." 10Sakuna naha uplika nani diara witin nani ai nakra kaikras ba dukyara saura aisisa; ai sinska ni diara tanka pliki kaiki ba lika sin daîwan nani ai sinska apu ni kaiki ba baku sa, bamna diara nani yus muni ba lika, witin nani yakan apu takaia dukyara sa. 11Baha nani alai sa! Kên daukanka nina blikan ba mita. Lalah briaia dukyara, Belâm baku aimawahkan, Kora mapara buan taka mita pruan ba baku, witin nani sut sin pruisa. 12Man nani aikuki pana, pana latwan lakara lilia daukisma ba lika, swira laka pali sa; kan baha liliakara witin nani pih bara dih lilia takisa, kuna kulkanka laka lika apu pali sa, bara sepad nani baku, witin nani lika ai wîna ra kat baman main kaikisa. Witin nani sin kasbrika nani li apu kan, pasa mita brihauya ba baku sa; dus nani ai pyua kat sin ma sakras kan, ai plamaia wina daikan bara aima wal pruan ba baku sa. 13Kabu ripka prautkira nani baku, ai daukanka saura nani ba wina swira laka nani ukatka ba sakisa; slilma nani ai yabalka tikan nani sa, pât ban kaiara lulkan sa, tihmu tara tilara kaia. 14Bamna Inok sin, naha sika Adam wina 7 ka ba, witin Gâd dahra aisi, baha dukyara naku win: "Yang kaikri, Dawan aula kan, ai insalka nani tausin, tausin nani wal, 15upla nani sut laka daukaia, saura daukan nani ba saurka mana pât ra lulkaia, ai saurka nani daukan ba taka mita, baku sin bila karna nani witin mapara aisin ba taka mita." 16Naha nani sika brukwi aisasara bara diara sut ba saura baman sa aisi nani ba, witin nani ai auyapah kaia dukya nani baman pliki taukisa; praut bila nani sin aisisa, help briaia dukyara upla nani painka baman aisisa. 17Sakuna muihki laitwankira nani, man nani kupiam krauki bas, patitara pyua wina wan Dawan Jisas Kraist apastilka nani ba, 18man nani ra mai aisin ba: "Tnata yua nani ra upla nani bara kabia, diara huli ba dukyara lawaska kiki kabia, bara witin nani ai brinka ba kat baman sin tauki kabia." 19Bamna naha nani mita sika upla nani aihka, aihka dakbi saki ba; witin nani Gâd Spiritka apu ba mita ai wîna brinka baman bila wali daukisa. 20Sakuna muihki laitwankira nani, man nani lika kasak lukankam laka huli ba kat ban bui bas. Spirit Hulikira karnikara puram suni bas. 21Gâd latwanka lakara ban bas, bara bila kaiki bas wan Dawan Jisas Kraist, ai kupia pihni lakara raya ban kaia laka ba wankbia. 22Nahmpa, nahmpa luki uplika nani ba help muns ai lukanka wapni kat bri kaia. 23Upla tila nani ba, pauta wina swaki saks; bara kli upla wala nani ra lika umpira kais, witin nani ba sia bris, ai kwalka nani ba kat sin sibrinka bris kan baha ba sut sin taski pali takan sa, ai rayaka saura ba mita. 24- 25Gâd kumi baman bara swaki wan Sasakra ba, karnika brisa main mai kaikaia kauhma ra sia, witin ai mawan pranakira ra maikka buma taski apu liliakira. Gâd ra mayunan kabia, tara kulkan laka karnika bri ba laka, bara lâ wihtka kaia aitani kulkan laka ba sin, wan Dawan Jisas Kraist bak patita ra pyua ba wina, nanara, bara ban kaiara. Baku kabia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\