San Lucas 1

1- 3Kulkanka tara brisma Tyupilus: Upla ailal wilin takan diara nani wan tilara takan ba sturka aitani kat ulbaia. Baha nani ulban, ta pali yua wina upla nani ai nakra ni kaiki bangwan ba bara sturi yamni wan smalkan ba dukyara. Bamna yang sin kulkanka tara pali ni, ta pali wina naha diara nani na tanka pain pliki kaikri, bara aitani lukisna naha diara takan na man ra ulbaia, 4baku mika diara kasak mai smalkan ba tanka aiska pain kaikma. 5Herad Judia kingka aimaki kan bara, prîst kum bara kan nina Sakaraia, witinka Abaia kyamka kata. Ai maîa nina lika Elisabet, witin sin prîst Eran kyamka kan. 6Witin nani wal sut Gâd mawanra upla kasakkira kan, Dawan laka nani bara ai adarka nani sut ba bila wali dauki kan; baha mita upla kumi sin witin nani ra diara aihka kumi sin sip sakras kan. 7Witin nani luhpa apu kan, Elisabet lika byarapara kan bamna; bara baha purkara, witin wal sut pat almuk pali takan kata. 8Yu kumi, Sakaraia daknika ba, Gâd mawanra prîst warkka daukaia pyua balan kan, 9prîst nani natka kan ba baku. Baku kan bara, lat lulkan bara, Sakaraia ba sakan kan Dawan tempelka hulikira pliska ra dimi, sika kia yamni ba angkaia. 10Sika kia yamni ba angki kan bara, upla sut latara ai pura suni kata. 11Dawan insalka kumi Sakaraia ra latan takan, bara baha altarka aihkika tanira bui kan. 12Sakaraia insal ba kaikan, bara dia daukaia sapa tanka briras kan, bara sirang pali iwan kan. 13Sakuna insal ba bila: --Sîbripara, Sakaraia. Gâd mita puram sunra ba walan, bamna maîam Elisabet luhpa waitna kum baikbia, bara ai nina ba Jan makma. 14Aisubi takbia ba dukyara man liliam tara bara amyapah kama, bara upla manis sin lilia pali kabia. 15Luhpiam waitna ba lika Dawan mawanra tara pali kabia. Witin wain dibia apia, laya saura satka kumi sin apia, bara witin kau aisubi takras pyua ba wina, Spirit Hulikira ni aibangwan kabia. 16Witin mita Israel uplika nani manis kli ai Dawan Gâdka ra laki bri balbia. 17Witin lika Dawan kainara wabia, bara witin ai spiritka ra, ai karnika ra sin Ilaidya kata ba baku kabia. Aisa nani ai luhpia nani wal yaka kupia kumi takbia, bara kyama karnira nani ba yaka bila wali dadaukra takbia. Baku mika, witin mita upla nani ridi daukbia Dawan briaia dukyara. 18Sakaraia mita insalka ra makabi walan: --Nahki kaikamna naha na kasak baku kabia sa? Kan yang maî wal lika pat almuk pali takri sa. 19Insal ba pana witinra win: --Yang lika Gebrîel, Gâd dukya dadaukra ba; witin mita ai blikan naha sturka man ra maisampahki mai wiaia. 20Sakuna diara mai wiri ba kat man kasak lukras kapram bamna, naiwa wina bilas kama, mai wiri na takbia ai pyua aimakbia ba kat. 21Baku kan bara, upla nani latara Sakaraia bila kaiki kan ba aihka naku lukan: "Nahki kan witin ban pyua wihka tempel ra takaskisa?" 22Baku bara, Sakaraia bal takan, sakuna upla nani ra sip diara aisaras, ai mihta baman wauhwi sain baman dauki kan. Bara baha nani kaikan witin ba tempel huli pali pliska ra diara aihka kum kaikan. 23Bamna Sakaraia tempel ra wark daukaia yua nani tnata alkan bara, mahka ai watla ra wan. 24Pyu wiria ningkara, ai maîa Elisabet ba kwihra tiwan, bara witin kati 5 lata takras yukuwi kan. Baha dukyara sin ai kupia ra naku luki kan: 25"Dawan mita nanara naha diara nani yang ra daukan sa, upla kli bahki ai kulkbia apia dukyara." 26Kati 6 alkan bara, Gâd mita insal Gebrîel ba saki blikan, Galili taunka kumi nina Nasaret wi bara, 27mairin tyara kumi ra, nina Meri. Witin ba sin waitna kumi Debit kyamka wina nina Josep wal marit takaia lâ daukan kata. 28Witin bara kan ba pliska ra insal ba bal dimi, nan win: --Lamkula maikisna, mairin yamniki ra sma ba! Dawan man wal sa. 29Sakuna Meri insal ba kaikan bara, ai aisin nani ba dukyara ta iwan, bara ai kupia wal aisi kan, nahki baku pali witin ra ai lakula daukan ba. 30Bara insal ba bila: --Sîbripara, Meri, Gâd mita man ra yamni pali mai kaikan sa bamna. 31Man kwihra tiwma, bara luhpa waitna kumi brima, ai nina Jisas makma. 32Witin lika tara pali kabia; Gâd Lai Purara iwi ba Luhpia makan kabia, bara Dawan Gâd ai damika Debit baku king mangkbia, 33Israel nisanka kingka ban kaiara aimaki kabia, bara ai kingka laka ba sin tnata apu kabia. 34Bara Meri insal ra makabi walan: --Nahki naha diara na takbia, kan yang kau maî apu sna na? 35Pana insal ba bila: --Spirit Hulikira ba man puramra balbia, bara Gâd lai purara ba karnika kasbrika baku mamdiskbia. Baha mita, man wina tukta hulikira aisubi takaia ba lika Gâd Luhpia makan kabia. 36Bara man tamya mairin Elisabet sin luhpa waitna kum baikbia, witin almuk pali sa sakuna. Upla byarapara wi kata ba, kais nanara pat kwihra tiwan kati 6 brisa. 37Gâd mapara sip apia dukya apu sa. 38Bara Meri bila: --Yang na Gâd napakanka mairin sni; bamna man ai wiram ba kat Gâd yang ra daukbia. Naha ningkara, insal ba mahka wan. 39Baha yua nani ra, Meri lika mahka, aihni pali impakan Judia ilka nani ra, taun kumi ra. 40Bara Sakaraia watla ra diman, bara Elisabet ra lakula win. 41Baku mika, Elisabet Meri ai lakula nan daukan bara, ai byara ra ai luhpia ba pulan; witin sin Spirit Hulikira ni aibangwan. 42Bamna ai bila baikra karna aisi, naku win: --Gâd yamni pali mai munan sa mairin wala nani sut tilara, man luhpiam byamra ra brisma bara sin! 43Yang na ya kapri kan, Dawanki yaptika ai kaikaia balan na? 44Kan lamkula nan walri wal baku, luhpi byaira ra lilia palan. 45Liliam bas, man kasak lukram ba, kan Dawan man ra dia mai win ba kasak kat daukbia! 46Baku kan bara, Meri bila: "Yang solki Dawan ra mayunisa, 47yang kupi sin lilia sa Gâdki Sasakra ra. 48Kan Gâd mita ai albika mairin dukyara lukan bamna, bara nanara wina pyu sut ra witin nani ai wibia liliam bas. 49Kan Gâd, karnika sut bri ba mita diara tara nani yang ra daukan; ai nina sin hulikira sa! 50Bara pyu bani baha nani witin ra sibrin luki nani ra umpira kaiki kabia. 51Ai karnika sut wal daukan, prautkira nani lukanka ba apu daukan. 52King nani ra ai iwaika wina yaban mayara iwan bara bauikira nani ba lika purara bukan. 53Plun dauki uplika nani ra diara pain nani ni bangkan, bara yuyakira nani ba lika mihta bila baman blikan wan. 54Ai napakanka Israel ba help munan; ai kupia swapni laka sin ai auya tikras kan, 55ai pramiska wan damika nani wal daukan ba kat, Ebraham ra ai taya nani ra sin ban kaiara." 56Baku bara, Meri ba Elisabet wal takaskan kati 3 prais. Baha ningkara, witin kli ai watla ra wan. 57Baha ningkara, Elisabet luhpa baikaia pyua ba aimakan, bara witin luhpa waitna kum briaia kan. 58Ai watla lamara iwi nani bara ai taya nani sut lilia lakula daukaia wan, bara baha nani kaikan nahki Gâd mita Elisabet ra yamni munan ba. 59Yu 8 alkan pyua, witin nani aidrubi balan tukta luhpia wîna ra sirkumsisan daukan, bara nina ba sin Sakaraia makaia luki kan. 60Sakuna yaptika bila: --Apia. Kau pain kabia ai nina Jan makaia. 61Baku mika, witin nani bila: --Dia muni baha nina yaia? Kan man tamya nani tilara baha nina bri uplika ba apu sa. 62Baku bara, witin nani aisika ra sain dauki makabi walan, nina ba dia makaia lukisa sapa. 63Sakaraia ba wauhtaya pis kum makaban, bara bahara nan ulban: "Ai nina ba Jan." Baku mika upla sut ba ta iwan. 64Bamna baha sin pyua ra, Sakaraia lika sin aisan bara Gâd ra sin mahka mayunan. 65Baha mita, ai watla lamara iwi uplika nani tâ iwan pali takan, bara naha sturka na ban sin Judia ilka kuntrika aiskara brihwan. 66Bamna naha sturka walan nani sut ba, bahara luki pana, pana aisi makabi wali kan: "Naha tuktika na dia kabia ki?" Kan Dawan karnika witin wal param kata. 67Ai aisika Sakaraia ba Spirit Hulikira ni aibangwan, bara Gâd diara aisaia yan ba, nan aisin: 68"Yamni pali sa, Dawan Israel Gâdka ba, ai uplika nani ra swaki sakaia dukiara balan! 69Witin Sasakra karnakira kum wankan, ai napakanka Debit kyamka ba tila wina. 70Patitara pyua wina witin baku pramis daukan, ai dahra aisasara hulikira nani bak: 71witin wan waihla nani ba wina swaki wan sakbia, bara misbara wan kaiki nani ba wina sin; 72wan damika nani ra sin umpira kaikbia, bara ai pramiska hulikira witin nani wal daukan ba sin ai auya tikbia apia. 73Naha pramiska sika Gâd wan damika Ebraham wal swir taki daukan ba: 74witin wan waihla nani wina swaki wan sakbia, bara sibrin apu kira yawan ai dukya daukbia, 75wan rayaka yua nani sut ra, bara witin mawanra hulikira, kasakkira tauki kabia. 76Bamna man, luhpi lupia, Gâd lai purara iwi ba dahra aisasara mai makan kabia, kan Gâd kainara yabalka nani ba man mita ridi dauki wama, 77bara yaka ai uplika nani swaki sakan laka ba kaikbia, ai saurka nani swih tikaia laka ba sin. 78Wan Gâdka, ai kupia swapni lakara umpira wan kaikan bamna, witin yu raya baiwan baku pura wina lapta ba wan blikbia, 79baha nani tihmia bara prura munuhnta ra iwi nani ra ingni yaia, bara wan mina nani ba kupia kumi yabalka ra yaka wapaia." 80Baku kan bara, tukta ba pawi karna sin taki kan, ai wîna tara mapara, ai spiritka mapara sin. Witin lika upla iwras tasbaia ra takaski kan, Israel nani ra param takan yua ba kat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\