San Lucas 10

1Naha diara ningkara, Dawan lika kau upla 72 bak saki brin, bara baha nani ba wal, wal ra saki ai kainara blikan, taun nani bara plis banira witin waia kan ba sutra. 2Bamna witin nani ra win: "Kasak pali mai wisna, insla ma dakbaia ba uya sa, sakuna wark uplika nani ba lika wiria baman sa. Bamna wark Dawanka ra man nani makas, wark uplika nani ai nasla ra dakbaia blikbia. 3Man nani mahka was; bamna kais, yang man nani ba syîp lupia nani baku yul wail nani tilara mai blikisna. 4Man nani lalah watla brihwapara, sakbat bara sus sin brihwapara, bara yabal ra upla lakula daukaia wisi takaskpara. 5Utla kum ra dimma bara, lakula pas dauki, naku wis: 'Kupia kumi laka naha watla ra kabia.' 6Bahara kupia kumi uplika nani bara sa kaka, kupia kumi lakula ba baha nani purara kabia, sakuna apu sa kaka, baha lakula ba kli bris. 7Sin watla ra takaski bangws, witin nani dia maikbia ba pis bara dis; kan wark uplika ba ai mana briaia sa. Utla kumi wina walara wapara. 8Ani taunka ra wama bara pain mai bribia kaka, dia, dia maikbia ba pî bas; 9sikniskira nani bahara kaka, râks, bara naku sin wis: 'Gâd king aimaki laka ba pat man nani lamara sa.' 10Sakuna ani taunka ra wama bara pain mai briras sa kaka, taun yabalka nani ra taki, nan wis: 11'Taunkam tasbaia yuika nani sin yang nani mini nani ra alkan ba sut syauhbi batakuna, man nani mampara witnis kabia dukyara! Sakuna naha na kaiki bangwi bas: Gâd King aimaki lâka ba pat man nani lamara balan sa.' 12Yang man nani ra mai wisna, lâ tara yua ra baha taunka ba kau pât tara bribia, Sadam uplika nani wal. 13"Nahki man ra saura kabia, Koresin taunka! Nahki man ra saura kabia, Bitsaida taunka! Kan sain aihka nani man nani tilamra daukan ba, Tairus bara Saidon ra ni daukan kata kaka, witin nani patitara ai saurka nani wina ai kupia laki, krukus kwalka dimi, yahmpus ni sin ai wîna ra yuki kaia kan. 14Sakuna lâ daukaia yua tara ra, Tairus bara Saidon ba wal, man nani sika kau pât tara brima ba. 15Bara man, Kapernaum taunka, lukisma ki man ba pura ra mai bukan kabia kasbrika pura ba kat? Man lika tasba munuhnta ra mai alahban kabia, pruan nani tasbaia ra kat!" 16Jisas naha sin ai disaipelka nani ra win: "Ya man nani ra mai wali ba, yang ra sika wali ba; bara ya man nani ra mai briras ba, yang ra sika ai briras ba; bamna ya yang ai briras ba, ai blikan bara sin briras sa." 17Baha pyua ra 72 ba liliakira kli taui balan bara naku win: --Dawan, spirit saura nani ba sin wan walan, man ninam maki aisi bangri bara. 18Jisas pana win: --Au, yang kaikri Setan kasbrika pura ba wina kauhwan, sin imyula baku. 19Yang man nani ra karnika maikri, pyuta nani bara misri nani ba minam ni taibaia, bara waihla karnika ba sut sin pura luaia, bara man nani ra lika diara kumi sin wataui mai munan kabia apia. 20Sakuna, spirit saura nani man nani bilam wali bara wisi lilia taki kapara, sakuna ninam nani ba kasbrika purara ulban sa bamna, liliam bas. 21Baha sin pyua ra, Jisas Spirit Hulikira bri ba mita lilia pali takan, bara win: "Aisa, man kasbrika pura bara tasba ba wal Dawanka sma ba, yang mamyunisni, kan man mita sinskira nani wina bara diara tanka kakaira nani wina sin naha diara nani na yukukram bamna, bara tuktan sirpi nani ra ni param marikram. Au, Aisa, man baku want kapram ba mita sika. 22"Diara nani sut na Aisiki mita yang ra atia aikan sa. Upla kumi sin Luhpia ba kaikras, Aisiki yakan mika; bara upla kumi sin Aisa ba kaikras, Luhpia baman bara baha nani Luhpia mita yarka kakaira takaia want ba baman." 23Bara witin ai disaipelka nani ra taui kaiki, baha nani ra baman naku win: "Yamni pali sa baha nani man nani kaikisma dukya nani, witin nani ai nakra ni kaiki ba. 24Kan yang man nani ra mai wisna, dahra aisasara ailal bara king ailal sin kaikan dauki kan, naiwa man nani namkra ni kaikisma dukya nani na, sakuna witin nani kaikras kata; baha nani sin walan dauki kan naiwa man nani walisma na, sakuna walras kan." 25Lâ smasmalkra kum Jisas ra wan, wal aisi bak traika kaikaia, bara makabi walan: --Smasmalkra, dia yamni daukamna kaka, yang sip kamna raya ban kaia laka ba briaia? 26Jisas pana win: --Dia lâ ra ulban saki? Nahki sin aisi kaikisma ki? 27Lâ smasmalkra ba pana win: --Dawan Gâdkam ra latwan kaikma, kupiam aiska, solkam aiskakira, karnikam aiskakira, bara sinskam sin aiskakira; bara uplikam ra sin latwan kaikma man wînam ra latwan kaikisma ba baku. 28Bara Jisas pana win: --Man pain wiram. Naha na dauks, bara raya ban kaia ba brima. 29Sakuna lâ smasmalkra ba ai makabanka ba wina swakwaia dukyara, witin Jisas ra naku win: --Yang upliki ba ya saki? 30Bara Jisas pana naku win: --Waitna kum Jerusalem yabalka bak Jeriko ra iwi auya kan, bara aîmplikra nani mita witin ra alki, dia, dia brikan ba sut mihta dakban, ban ai kwalka sin; bara rau sauhki, waitnika ba pruaia man swih, witin nani mahka wan. 31Bara kan, prîst kum sin yabalka bak auya kan; witin waitnika ba kaikan, sakuna laihku lui wan, 32baku sin Libait kum sin yabalka bak auya kan; waitna prui ba kaikan, sakuna kaikras baku ban lui wan. 33Sakuna Sameria waitnika kum sin baha yabalka bak auya kan, bara waitnika ba kaikan bara, latwan kaikan, 34bara witin lika waitnika ba lamara wan, bara insauhkanka nani ba sut batana bara wain wal yuki muni, kwala ni wilkan. Ningkara witin ai araska ra suni brihwan, bara hutel kumi ra dingki, main kaikan. 35Yu wala, Sameria waitnika ba mahka waia ra, lalah silin wal hutel dawanka ra yabi, win: 'Naha waitnika na main kaiks, bara kau dia aibapaia kabia ba, yang kli balamna bara aibapamna.' 36Baku bara, waitna yuhmpa na wina, ani ba aîmplikra nani mita rau sauhkan kata ba wal ai uplika sa? 37Lâ smasmalkra ba bila: --Witin latwan kaikan ba. Jisas mita win: --Man was, bara sin baku dauks. 38Jisas ban impaki taun sirpi kum ra balan, bara mairin kum nina Marta wi ba ai watla ra dingki brin. 39Marta lika ai muihni kum bri kata nina Meri, bara witinka ba lika Jisas mina ra iwan, dia aisi ba walaia dukia ra. 40Sakuna Marta lika priskan baku prais kata, wark manis daukaia brikan ba mita. Bamna Jisas lamara, wih, naku win: --Dawan, man diara lukras sma ki, muihki ai swin yakan wark takisna na? Bamna wis, help ai munbia. 41Sakuna Jisas pana win: --Marta, Marta, man diara uya daukaia dukyara baman lukisma, kupiam sin turban pali sa. 42Sakuna diara kumi baman bara sa briaia aitani. Meri sika diara kau yamni ba bak saki brin sa, bara baha upla kumi bui sin mihta dakbia apia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\