San Lucas 11

1Yu kumi Jisas plis kum ra ai pura suni kan. Witin ai pura suni luan bara, disaipel nani ba tila wina kum mita naku win: --Dawan, pura sunaia wan smalks, Jan ai disaipelka nani ra smalkan ba baku. 2Jisas bila witin nani ra: --Man nani puram sunma bara, naku wis: 'Aisa, ninam hulikira ba kulkan kabia. Man king aimakaia ba yarka balbia. 3Yu bani, yang nani aitani piaia praiska plun aiki bas. 4Yang nani saurki nani ba ban swih tiks, wan mapara saura dauki uplika nani ra yang nani mita saurka tikisna ba baku. Wan traika kaikan mihta ra ban wan swipara.' 5Jisas naha sin kau win: --Yawan ban wibia kaka, man nani wina kumi ba ai uplika ra wibia brit kum brisma, bara tihmia wal bakriki baha watla ra wih wisa: 'Uplika, pliskam yang ra brit yuhmpa len ai muns, 6kan bisiura pali upliki kum impaki, yang waitla ra balan, bara witin ra diara yabaia apu sna.' 7Yang kasak nusma utla bilara ba baha luki pana wibia apia: 'Man yang ra trabil ai munpara; dur ba pat prakan sa bara luhpi nani sin yang wal krikrira sa, bamna yang man ra diara kumi sin maikaia sip apia sna.' 8Yang man nani ra mai wisna, witin bubia apia diara kumi sin yaia apia dukyam, sakuna ban witin mita want wibia ba sut yabaia, kli kra trabil munbia apia dukyara. 9Baku bamna, yang man nani ra mai wisna: Makabi bas, bara Gâd mita maikbia; pliki bas, bara sakma; dur ra kingbi bas, bara man nani ra kwakan kabia. 10Kan ya makabi ba, brisa; bara ya pliki ba, sakisa; bara dur ra kingbi bara sin, kwakan sa. 11"Bankra man nani wima kumi ba aisa kum sma kaka, sip kama ki luhpiam inska makabia kaka, pyuta kum ni yaia? 12Kalila mahbra makabia kaka, misri ni yaia? 13Man nani upla saura, ban sakuna luhpiam nani ra diara pain nani yaia kaikisma, kau pali Aisikam kasbrika purara ba spirit Hulikira yabia, baha nani witin ra makabia bara. 14Jisas mita spirit saura kum, waitna kum ra sturi aisaras bilas dauki bri kan ba wina kangbi saki kan, bara spirit saura ba takan bara, bilas kata ba mahka sturi aisin. Naha dukyara upla nani ta iwan taka ni. 15Sakuna upla tila nani bila: "Naha waitnika spirit saura nani kangbi saki ba, Bîlsibub karnika mihta, kan witin sika lasa nani wihtka sa." 16Wala nani lika traika kaiki makaban, sain aihka kum kasbrika pura wina dauki marikbia. 17Sakuna Jisas lika kaikan baha nani dia luki kan ba, bamna win: "Ani king tasbaia yakan tar baiwi taki, kumi wala mapara aiklabi ba, aisaubia; ani utla uplika sin aiklabi dakwi taki ba, baha sin aisaubia. 18Baku sin, Setan yakan dakwi takbia kaka, nahki ai karnika ba ban kabia ki? Naha yang wisna, kan man nani ai wisma, yang spirit saura nani kangbi sakisna Bîlsibub karnika ni. 19Baha ba baku sa kaka, ya mita ninam blablikra nani bara baha nani kangbi sakaia karnika yabi saki? Baha mita witin nani marikisa man nani lika mistik ra sma. 20Sakuna Gâd karnika ni sika spirit saura nani kangbi sakisna ba, bamna marikisa Gâd Kingka laka ba pat man nani ra balan sa. 21"Waitna karniki ra kum aiklabaia dukya nani wal ai watla ba aihwaki kaiki kaka, bahara dia bara ba lika pain kabia. 22Sakuna witin wal kau karnakira kum ba mita pura lubia kaka, baha aiklabaia dukya nani kasak kulki bri kata ba sut mihta dakbia, bara upla wala nani ra sin yabia. 23"Ya yang wal apia ba, maipara sa; bara ya yang wal wahbras ba, yakabisa. 24"Upla wina spirit saura taki auya bara, witin tasba lawan nani bak impaki watauki ai wingka puhbaia plikisa. Sip sakras bara, ai kupia wal aisuya: 'Yang waitla wina takatna bara kli waia sna.' 25Kli aula bara, baha uplika ba sakuya sin utla kum pahban, pain sin skahkan ba baku. 26Bamna witin auya, bara spirit saura witin wal kau saura pali 7 brih aula, bara sut ba uplika bara dimuya, bamna baha uplika rayaka ba kau saura takuya, kan pyua ra kata ba wal." 27Jisas naha diara nani na aisi kan bara, upla nani ba tila wina mairin kum ai ta baiki winan: --Lilia pali sa baha mairka mai baikan ba, bara mai pakan ba! 28Witin pana aisin: --Kan yamni palisa baha uplika nani Gâd bila wali, ba kat dauki nani ba! 29Upla kau ailal bal Jisas naha ra asla taki kan; bamna witin mahka baha nani ra naku aisi, win: "Naha pyua uplika nani na lika saura sa, kan witin nani sain aihka kum makabisa; sakuna sain kumi sin marikan kabia apia, dahra aisasara Jona sainka bamna lika. 30Jona ba Ninibi ra iwi uplika nani mapara sain kum kata ba baku, Upla Luhpika waitna na sin naha pyua uplika nani mapara sain kum kabia. 31Lâ tara yua ra waupasa tani kwinka ba tit bui, naha pyua uplika nani na pât ra lulkbia, kan witin sika plis lai pali wina balan, Salaman sinska laka tara ba walaia; bamna kais, diara kum nahara ya na lika Salaman purkara kau tara sa. 32Lâ tara yua ra, Ninibi uplika nani sin tit bui, naha pyua uplika nani ra pât ra lulkbia, kan baha nani Jona mita smalkan bara, ai saurka nani wina ai kupia lakan; bara nahara na Jona purkara kau tara sa. 33"Upla kumi sin apu sa, lamp angki bara plis kum ra yukuki swi ba, apia kaka, baks tara kum munhta ra mangki ba; sakuna witin lika pura ra sunuya, upla nani bal dimi ba ingni bri kaia dukyara. 34Wan nakra nani ba lika wan wîna tara lampka baku sa; man namkra nani ba pain sa kaka, man wînam tara aiska ingni brisa; sakuna man namkra nani ba saura sa kaka, wînam tara aiska ba tihmu ra sa. 35Aman kais, baha ingnika brisma ba tihmu takbiara. 36Baku bamna, wînam aiska ra ingni brisma kaka, tihmu wiria sin apu, baku mika diara nani sut ba param kaikma, lamp kumi ai ingnika maiki ba baku." 37Jisas aisi kata ba mahka swin bara, Parisi kum mita paiwan ai watla ra plun piaia. Bara witin dimi, tebil ra mahka iwan. 38Parisi ba kaikan, Jisas lâ ba kat ai mihta sikbras plun pî kan ba, bamna aihka lukan. 39Sakuna Dawan bila: --Man nani Parisi nani lika kap bara plit ba nina tani baman sikbisma, sakuna man nani kupiam ra lika implikan laka bara diara saura ni sin aibangwan sa. 40Taniskira nani! Man nani kaikras sma ki, witinka lata tani daukan ba, kupia bila tani sin daukan sa? 41Sakuna man nani mita umpira nani ra diara yabi bas bila tanira bara ba wina, bara baku mika diara sut klin daukan kabia. 42"Alai, man nani, Parisi nani! Mint wahya, ru wahya bara diara sirpi pawi ba sut wina Gâd ra 10 bani wina kumi yabisma ba, sakuna diara wapni bara Gâd latwanka laka bila walras sma ba. Naha diara nani sika man nani daukaia sma ba, diara wala nani sut ba sin ban dauki kira. 43"Parisi nani, alai pali kabia man nani ra! Kan Sinagog nani ra tara kulkan nani iwaika ba brin mai dauki, bara man nani want sma yabal ra upla nani tara mai kulki lamkula wibia. 44"Alai pali kabia man nani ra! Kan man nani lika raiti yukwan ra ba baku, upla mita purak ai dara walras wapi lui ba baku sma. 45Lâ smasmalkra kum pana win: --Smasmalkra, man naha aisisma na wal yang nani ra sin swiri daukisma. 46Sakuna Jisas pana win: --Man nani lâ smasmalkra nani mampara sin alai pali kabia, kan upla sip twilkaia apia karbanka nani ba upla pahpaia ra sunisma twilkbia wisi; sakuna man nani lika mihtam kulkaika kumi ni sin kangbras. 47"Alai pali kabia man nani ra! Kan man nani sika damikam nani mita Gâd dahra aisasara nani ikan, raitika ba paskan. 48Baha wal marikisma, damikam nani dia daukan ba man nani mampara pain; bamna damikam nani ikan, sakuna man nani lika raitika nani ba paski sma. 49"Baha mihta, Gâd ai sinska laka tara ba wal naku wisata: 'Yang witin nani ra dahra aisasara nani bara apastil nani sin blikamna, sakuna baha nani wina tila kum ba ikbia, bara wala nani ra lika bliki rau sauhkbia.' 50Bamna Gâd naiwa yua uplika nani ra tasba paskan pyua wina, ai dahra aisasara nani iki bangwan talia mana makabia, 51Ebel talia ba wina Sakaraia talia ba kat. Sakaraia sika altar bara tempel wal lilapas kat ikan ba. Baku bamna mai wisna, Gâd baha traska dukyara sika naiwa pyua uplika nani ra alkbia sa. 52"Alai pali kabia man nani lâ smasmalkra nani ra! Kan man nani diara tanka kaikaia ki ka brisma ba; sakuna man nani sin dimras bara diman dauki nani ra sin yaram dimras. 53Jisas naha diara nani win aisin bara, lâ smasmalkra nani bara Parisi nani witin mapara ai kupia baikan, bara diara ailal makabi wali sin trabil muni kan, 54bara aiwahki kaiki kata dia pan witin nani walbia kaka, witin dahra sakaia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\