San Lucas 12

1Baha yua ra upla tausin ailal bal asla taki kan, bara ban upla ailal mihta pana, pana taibi kan. Baku bara, Jisas ai disaipelka nani ra naku smalki, win: "Man nani aman kaiki bas Parisi nani kuninka ba dukyara, kan baha ba lebin baku sa. 2Diara pura bikan ba apu, sip param sakras kabia ba; diara yukukan ba sin apu, upla kaikras kabia ba. 3Baku bamna, dia, dia tihmia ra aisaram ba, kakna ingnikara walan kabia; bara utla ra dur praki dia, dia yukuwi aisaram ba, utla nani bahna wina karna wini aisin kabia. 4"Man nani yang upliki nani sma ba, naha mai wisni: Sibrin lukpara baha nani wînam tara ikbia, sakuna ningkara diara wala kumi sin sip mai munras ba. 5Sakuna yang mai wimna yaura lika sibrin briaia ba: Wînam tara ikan ba ningkara solkam ba sin hel ra lulkaia karnika bri bara lika, sibrin luks. Au, witin ra sibrin luki bas. 6"Tnawira lupia 5 ba lalah ma sirpi wal mana atkisa apia? Sakuna Gâd mita baha nani kumi dukyara sin ai auya tikras sa. 7Bamna Gâd mita man nani lamla ra tawa mina bani ba sut kulki brisa. Baku bara, man nani si bripara, kan man nani ba kau mana tara sma tnawira nani ba wal. 8"Yang man nani ra mai wisna, ani uplika mita upla wala nani mawan ra yang ra lukisa dukyara param aisabia ba, Upla Luhpika waitna mita Gâd insalka nani mawanra witin ra lukisna dukyara param aisamna. 9Sakuna ani uplika mita upla wala nani mawanra ai kulkras wisi aisi ba, yang sin Gâd insalka nani mawanra witin ra kulkras sna wimna. 10"Ani uplika mita Upla Luhpika waitna mapara aisabia kaka, witin saurka ba ban swih tikan kabia; sakuna ya Spirit Hulikira ba mapara bila saura nani aisabia kaka, sip baha saurka ba swih tikan kabia apia. 11"Sinagog nani ra mai priski brihwabia kaka, wihta nani kra, apia kaka pura karnika alki nani mawanra sin, trabil taki luki bangwpara dia pana wima apia kaka dia aisama ba, 12kan mahka aisaia kama bara, Spirit Hulikira mita mai smalkbia dia wiaia kama ba." 13Upla nani tila ba wina kum Jisas ra naku win: --Smasmalkra, muihki ra wis, aisiki dukya kan ba wina dia aikaia kan ba aikbia. 14Sakuna Jisas bila: --Waitna, ya mita man nani tilam ra wihta apia kaka diara yuaia ai mangkan ki? 15Jisas naha sin wisata: --Upla diara bri ba tumisma ba aman kaiki damra wali bas man nani, kan upla rayaka ba lika diara ailal bri ba mita raya apia. 16Bamna Jisas naha maprika sturka na baha nani ra wisata: "Waitna yuyakira kum bara kan, ai tasbaia nani ba plun ma manis pali yaban. 17Waitnika ba mahka ai kupia wal naku aisin: 'Yang dia daukamna? Pati ma nani auhbaia pliska yang apu.' 18Bamna naku lukan: 'Yang pat kaiki sna dia daukamna ba. Pati ma nani auhbaia watla nani ba slingbamna bara watla nani kau tara daukamna, bara bahara pati ma nani bara dia, dia brisna ba sut auhbamna. 19Baku bara, yang kupi ra wimna: Upliki, diara manis pali suni swiram sa mani ailal praiska; bamna wingka puhbaia pain bris, plun pis, diara dis bara liliam bas.' 20Sakuna Gâd mita win: 'Waitna sinskas, naha sin tihmika pruma; bara diara suni swiram ba ya dukya kabia ki?' 21Upla baku takisa, ya ai wîna dukyara baman luki diara suni bara, sakuna Gâd mawanra diara apu pali ba." 22Baha ningkara, Jisas ai disaipelka nani ra win: "Bamna yang man nani ra mai wisna: Trabil taki lukpara raya kaia sma dukyara dia pima, dia kwalka dimma. 23Rayaka ba kau mana tara sa plun ba wal, bara wîna tara ba kwala purkara sa. 24Kuskuspiram nani ba dukyara luki kais, witin nani lika plun mangkras, krikras, ai pata ma auhbaia rûmka apia kaka watla sin apu, ban sakuna baha nani ba Gâd mita plun dakakisa. Bamna man nani ba lika tnawira nani purkara kau mana tara sma! 25Ya man nani tilam ra trabil taki luki ba mita witin yar bakriki pan pawbia? 26Diara wiria lupia ba sin sip daukras kaka, dia muni diara wala nani ba dukyara trabil taki lukisma? 27"Kais tangni nani ba nahki pawi ba, witin nani wark takras bara ai praka sin sipras, ban sakuna man nani ra mai wisna, king Salaman ai aiskahkaia dukya nani sut bri kan bani sip baha nani wal baku aiskahkras kata. 28Bamna inma naiwa bara sa yauhka lika pauta ra lulkuya bara Gâd mita baku skahkisa kaka, witin lika man nani ba kau kan mapara mai skahkbia, sip kasak lukras uplika nani sma ba! 29Baku bamna, man nani sarikira taukpara, dia piaia bara dia diaia ba pliki. 30Kan tasba uplika nani lika naha diara nani sut na nina bliki taukisa, sakuna man nani lika Aisa kum brisma, bara witin pain kaiki sa naha diara nani sut want ba. 31Kau yamni sa, man nani Gâd king aimaki laka ba plikma, bamna naha diara nani sut na brima. 32"Syîpki nani, sîbripara; man nani ba wiria sma, sakuna Aisa ba mita pain lukisa king laka ba maikaia. 33Dia brisma ba sut wauhwi atks, bara umpira nani ra diara yas. Lalahkam watla nani dauki bris sip almuk takras ba, bara kasbrika purara yuyakam sip luras ban kaiara ba suni bris, bahara sika aîmplikra sip dimras, bara yula nani sin sip sauhkras ba. 34Bamna anira yuyakam bara sa kaka, kupiam sin bara kabia. 35"Man nani ridi bas, lampkam nani sin klauhi kabia. 36Man nani lika sin alba nani ai dawanka marit pata wina kli balaia kan bila kaiki baku bas, bara ai durka ra bal kingbuya bara pat pali wih sakbia. 37Lilia pali sa baha alba nani yapras raya ban ai dawanka mita bal sakuya ba; yang mai wisna, witin ba ai maisa pain wilki, yaka witin nani ba tebil ra iwbia plun piaia. 38Bankra balbia tihmia wal bakriki apia kaka yu baiwan bara sapa, sakuna yamni pali sa, baha albika nani yapras raya ban sakbia ba. 39Bamna naha kaiki bangwi bas: Utla kum dawanka dia pyua aîmplikra balaia ba kaikbia kaka, swika ai watla ra dimi implikbia apia. 40Man nani sin ridi bas, kan lukras kaprika pyua ra Upla Luhpika waitna ba balbia." 41Bamna Pita mita makabi walan: --Dawan, man naha maprika sturka aisaram na yang nani duki ra baman sa, apia kaka, upla sut dukyara saki? 42Pana Dawan bila: "Bamna, ya ba alba kasak sins aitani sin kat bri ba? Baha ba lika ai dawanka mita ai watla dukya aiska ba ai mihta ra mangkuya ba, sulyar nani utla ra bara pyua kat plun yabi kaia dukyara. 43Lilia pali sa baha albika ai dawanka balbia bara, dia daukaia ai mihta ra swin ba kat dauki kaka sakbia ba. 44Kasak pali mai wisna, dawanka ba mita dia, dia witin bri ba sut wihtka mangkbia. 45Sakuna baha albika ba lukbia kaka ai dawanka balaia kata ba kau takaskisa, bara witin mahka alba waitna nani alba mairin nani ba pruki rau sauhkuya, bara plun pih, diara dih, bla sin takbia kaka, 46alba dawanka ba balbia bila kaikras ba pyua ra, bara ai dahra walras kabia awarka ra sin; bamna pât tara pali witinka ra yabia, bara lukras kira nani wal baku pât ra lulkan kabia. 47"Ani albika ai dawanka dia want ba pain kaikras, kuna ridi taki bila kat wali daukras ba, witin ra kasak prukan kabia. 48Sakuna ani albika ai dawanka dia brin dauki ba tanka briras, bara witin diara nani daukan ba tawan prukaia aitani kabia, sakuna wiria baman klala yan kabia. Ani uplika ra uya yan ba, baku sin witin wina kasak makaban kabia; bara ani uplika mihta ra diara kasak mangkan ba, witin wina sin kau diara ailal makaban kabia. 49"Naha tasba ra yarka pauta klauhbia dukyara balri; bara pat pauta klauhwi kaka kaikan pali ai daukisa! 50Pât wawanka saura bak luaisna bara, nahki pât wauhwisna ba lika tnata kat brih wabia. 51Man nani kra lukisma, yang balri na tasba ra kupia kumi laka bri balaia? Yang mai wisna, apia, sakuna aihka, aihka takaia laka lika bri balri. 52Bamna naiwa wina, utla kumi ra upla 5 iwi ba, aihka, aihka dakwi takbia, yuhmpa mita wal ba mapara, bara wal ba mita yuhmpa ba mapara. 53Aisa ba ai luhpia mapara kabia, bara pana luhpia ba mita ai aisa mapara; yapti ba ai luhpia mairin mapara, bara luhpia mairin mita ai yapti mapara; dapnika mairin mita ai mula yapti mapara, bara mula yapti mita ai dapna mairin mapara." 54Jisas sin upla nani ra win: "Man nani munara kasbrika siksa sunan kaikuma bara, man nani wisma li auhaia sa, bara baku takisa. 55Bara waupasa wina pasa kraui bara, man nani wisma lapta karna kabia, bara baku takisa. 56Kuninkira nani! Man nani kasbrika bara tasba mawan tanka pliki sakaia lan pali sma, bamna nahki kan man nani naha pyua nani tanka ba sakaia sip apia sma? 57"Diakan man nani mankam la kasak ba dukyara aisaras? 58Upla kum man wal la dimaia wisi wihta ra auma kaka, trai muns yabal ra wal mahka wapni takaia, wihta ra mai brih wabiara sia; kan wihta ba mita suldawa mihta ra mai mangkbia, bara suldawa ba mita silak ra mai mangkbia. 59Yang mai wisna, man baha wina takma apia, dia lupia brisma bani ba aibapma kat."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\