San Lucas 13

1Baha sin pyua ra, upla tila nani Jisas ra bal maisapahkan, nahki Pailet mita Galili wina uplika nani ra alki iki, talia ba sakripais daukan daîwra nani talia wal miks munan. 2Bara Jisas mita win: "Man nani lukisma, Galili tasbaia tilara baha waitnika nani baman upla saura bangwikan ba mita baku takan sa? 3Yang mai wisni, apia; man nani sin saurkam nani wina Gâd ra kupiam lakras sma kaka, sut tanis tiwma. 4Apia kaka Sailoam tawarka kauhwi upla 18 ikan ba, man nani lukisma baha uplika nani ba kau upla saura nani kata Jerusalem taunka tilara? 5Yang mai wisni, apia; man nani saurkam wina Gâd ra kupiam lakras kaka, sin baku tanis tiwma." 6Jisas naha maprika sturka aisin: "Waitna kum ai tasbaia ra kwah damni dusa kum mangki bri kata, bara witin wih kaikan ma bri sapa, sakuna diara kumi sin sakras kan. 7Bara tasbaia main kaiki uplika ra win: 'Kais, pat mani yuhmpa yang taki bal sna naha dusa ra kwah damni ma pliki, bara sip ma sakras sna. Bamna klaks; dia muni tasba na bahki yus munisa ki?' 8Sakuna tasbaia main kakaira ba pana wisata: 'Dawan, kau naha mani pan ban swis, bara yang tasbaia ba baiki muni, dipasta sin playa ra yakabamna. 9Baha wal bankra ai ma sakbia; baku apia kaka, man baha ba klaks.' 10Wingka puhbaia yua kum ra, Jisas Sinagog ra upla smalki kata. 11Bahara mairin kum kata pat 18 mani siknis brikan; spirit saura kum mita mairka pahpaia ba kruskan, bara witin sip wapni buras kata. 12Jisas mairin ba kaikan bara wini naku wisata: --Mairin, man pat prisma sikniskam ba wina. 13Bara ai mihta nani mairka ba purara kahban, bara baha sin pyua ra mairin ba wapni buan, mahka sin Gâd ra mayunan. 14Sakuna Sinagog wihtka ba ai kupia baikan, wingka puhbaia yua ra Jisas mita mairin ba rakan bamna; bara upla nani ra win: --Yu 6 bara sa upla nani wark takaia; baha yua nani ra balaia sma rawaia want kaka, sakuna wingka puhbaia yua ra lika apia. 15Bara Dawan bila: --Kuninkira nani, man nani wingka puhbaia yua ra bipkam, beriku kam sapa langki li dakakaia brihwaras sma ki? 16Bara naha mairka na lika Ebraham kyamka, kuna Setan mita naha sikniska wal priski brikan 18 mani; bara wingka puhbaia yua ra ai sikniska ba wina langkaia sip apia kan ki? 17Jisas naha aisin bara, ai waihla nani sut ai swira takan; sakuna upla sut lika lilia pali kata, Jisas diara tara pali dauki kan ai nakra ni kaikan kan ba mita. 18Jisas naku sin win: "Gâd King aimaki laka ba dia wal talya sa, yang dia wal sin prakamna ki? 19Bamna mostard ma kumi wal baku sa, waitna kum ai nasla ra mangkan ba, bara baha ba pawi ban dus tara kum takuya, bara tnawira nani ba ai tnawa nani ra ai watla makisa." 20Jisas naha sin aisin: "Gâd king aimaki laka ba dia wal prakamna ki? 21Baha lika lebin wal baku sa mairin kum plauar bîk kum ra mangkan bara, krauhni aiska ba puskisa." 22Jisas ban impaki wan Jerusalem ra bara witin lika taun tara nani, bara taun sirpi nani bak dimi upla smalki auya kata. 23Bara upla kum mita makabi walan: --Dawan, upla kulki baman swaki sakan saki? Witin bila: 24--Man nani trai muni, dur bila sirpi bak mahka dims; kan yang mai wisni, upla manis dimaia want kabia, sakuna sip dimbia apia. 25Utla dawanka ba dur ba prakbia bara, man nani latara bangwi kama ba, dur ra kingbi, wima: 'Dawan, yang nani ra sin dur saks.' Sakuna witin mai wibia: 'Man nani ba ani wina sma sapa yang mai kaikras.' 26Bara man nani ban aisi, wima: 'Yang nani sika man wal plun piri bara diara diri, bara man sin wan yabalka nani ra upla smalkram.' 27Sakuna witin pana mai wibia: 'Pat mai wiri, man nani ba ani wina sma sapa yang mai kaikras. Yang maiwan wina taki was, man nani saura kira nani!' 28Baha pyua ra Ebraham, Aisak, Jekob bara dahra aisasara nani sut Gâd king aimaki tasbaia ra kabia ba kaikma bara, sakuna man nani lika latara mai lulkan kabia, bara bahara ini ban man kama, nampa nani sin arkbi kama. 29Kan upla nani balbia lalma wina, muna wina, yahbra wina bara waupasa wina sin, Gâd king aimaki tasbaia ra iwi plun piaia dukyara. 30Bamna naiwa nina ra uplika tila nani ba taura taubia, bara kum kum naiwa taura ya ba, nina ra tauan kabia. 31Baha sin yua, Parisi tila nani Jisas ra wih, naku win: --Man naha wina mahka was, kan Herad ba mai ikaia lukisa. 32Kuna pana witin mita wisata: --Man nani baha sikiski bara wih wis: 'Kais naiwa na yauhka spirit saura nani ba kangbi sakuna, sikniskira nani sin rakuna, bara yahwanka tnata alkamna.' 33Sakuna yang ban impaki kaia sna naiwa, yauhka bara yahwanka sin, kan aitani apia sa dahra aisasara kum ba Jerusalem wina plis walara ikan kaia. 34"Jerusalem, Jerusalem, man mita Gâd dahra aisasara nani ikisma, bara Gâd mita ai bila twatwilkra nani blikan bara walpa ni sabisma! Aima an yang man luhpiam nani ba asla brin ai daukan, sin kalila mairin ai luhpia nani ai tnawa munuhnta ra bri ba baku, sakuna man mita apia wiram! 35Bamna kaiki bas, wamtla ba bila baman swin kabia; bara man nani ra mai wisni, kli ai kaikma apia, naku aisama pyua ba kat: 'Yamni pali sa witinka Dawan nina maki aula ba!'


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\