San Lucas 14

1Wingka puhbaia yua kum ra, Jisas ba Parisi wihtka kum watla ra wan plun piaia, bara Parisi wala nani lika aihwaki kaiki kata. 2Bahara sin witin mawanra, waitna wîna tara puskan sikniska bri kum bara kan. 3Bara Jisas makabi walan lâ smasmalkra nani ra bara Parisi nani ra sin: --Aitani kabia ki wingka puhbaia yua ra upla siknis rakaia, apia kaka sip apia saki? 4Sakuna witin nani sut sap kan. Bamna Jisas sikniskira ba brih rakan, bara mahka wabia wisata. 5Ningkara, witin Parisi nani ra win: --Ya man nani tilam ra bara sa ki, witin ai luhpia apia kaka ai bipka kra pakni kum ra dimi wabia kaka, baha pali pyua ra trai muni sakbia apia, wingka puhbaia yua kabia sin? 6Sakuna baha nani mita pana diara kumi sin sip aisaras kata. 7Jisas kaikan, paiwan uplika nani plis kau pain ba pliki iwaia brin dauki kan, bamna witin baha nani ra naha kupia kraukanka na yan: 8--Ani pyua upla kum marit pata liliakara mai paiwbia kaka, ta iwaika ra iwpara, kan bara ban kra upla kum man wal kau tara kulkan ba balbia bara, 9man nani wal sut mai paiwan uplika ba bal, mai wibia: 'Naha wala nara iwaika na yas iwbia.' Bara man swiram pali taki, kulkanka kau mayara ba iwaika ra wih iwma. 10Baku bara, mai paiwi bangkbia bara, man iwaika mayara ba kat wih iws; bamna mai paiwan uplika ba bal, mai wibia: 'Pana, naha iwaika na swis bara iwaika kau pain bara wih iws.' Baku mika baha nani man wal tebil ra plun pî ba wina mayunra brima. 11Kan ya tara kaia lukbia ba, mayara taubia, bara ya mayara ba, tara kulkan kabia. 12Bara Jisas Parisi plun piaia paiwan bara taui, naku win: --Plun kum apia kaka tutni pata kum daukma bara, man paiwpara uplikam nani, muihkam nani, tamya nani, upla yuyakira nani man wamtla lama ra iwi ba sin apia; kan witin nani mita kli man ra mai paiwbia, bara baku man mamna ba pat brima. 13Baku bamna, plun tara daukma bara, upla umpira nani ba paiws, mina dakwan nani ba, skahwa nani bara blain nani ba sin; 14baku bamna yamni pali kama, kan witin nani sip mamna maikbia apia; bamna upla kasakkira nani pruan wina bubia bara, mamna bri kama. 15Naha walan bara, baha nani tebil ra iwi kan ba wina kum mita Jisas ra win: --Lilia pali sa ani uplika Gâd king aimaki tasbaia ra brit pibia ba! 16Bara Jisas bila: --Waitna kum plun tara kum daukan, bara blikan wan upla manis paiwaia. 17Tutni pata tara ba ridi kan, ai albika blikan paiwan uplika nani ra wiaia: 'Man nani bal, diara sut ridi sa bamna.' 18Sakuna sut ba sip apia win. Pas ba bila: 'Bisiura pali tasba kum atkri, bara yang wih kaikaia sna; bamna pliskam yang sip apia wis.' 19Wala bila: 'Yang wark bipka 10 atkri, bara baha trai kaikaia sna, bamna pliskam sip apia wis.' 20Bara wala bila: 'Bisiura pali marit takri, baha mita yang sip waras.' 21Alba ba kli taui bal, ai dawanka ra diara nani ba sut wisata. Dawanka ba kupia baiwan, bara ai albika ra wisata: 'Aihni taki was yabal nani ra, taun yabal dimi nani ra sin, bara nahara paiwi bri bal upla umpira nani, mina dakwan nani, blain nani bara skahwa nani sin.' 22Naika kan, alba ba bila: 'Dawan, man ai wiram ba kat pat daukri, sakuna kau plis bara sa.' 23Bara dawanka ba ai albika ra win: 'Taki was kuntri yabalka nani ra, yabal sirpi nani ra sin, bara baha nani ra taibi muns bal dimaia, yang waitla na bahki kaia dukyara. 24Bara yang mai wisni, taura paiwri uplika nani ba kumi sin yang pati ba pih kaikbia apia.' 25Upla ailal Jisas nina bliki kan; bara witin taui, baha nani ra wisata: 26"Upla kumi yang ra aula, sakuna witin ai aisika, ai yaptika, ai maîa, ai luhpia nani, ai muihni nani, ai lakra nani bara ai rayaka ba sin bahki kulkras kaka, witin sip yang disaipelki kabia apia. 27Ya ai dusa prihni brih twilki, nini blikras kaka, witin sin disaipelki kaia sip apia sa. 28Man nani tilam wina upla kum tawar kum paskaia lukbia kaka, witin iwi dia lalah tikaia ba pas kulki kaikuya, ai mihta ra dia bri ba wal aitani takbia sapa. 29Apia kaka, witin playa nani bapan ningkara sip paski sakras sa kaka, upla witin ra kaikbia ba sut ai lawaska kikbia, 30bara naku wibia: 'Naha waitnika utla kum makaia munan, sakuna sip paski sakras.' 31Baku sin, king kumi king wala mapara war aiklabaia sa kaka, witin mahka iwi luki kaikuya suldawa 10 tausin ni sip kabia sapa wala 20 tausin brihaula ba mapara wih aiklabaia. 32Witin sip apia kaka, king wala ba kau laiura sa bara, upla nani bliki makabuya wal kupia kumi takaia. 33Baku sin, ya man nani tilam wina witin dia bri ba sut swiras kaka, yang disaipelki kaia sip apia sa. 34"Sâl ba pain sika; sakuna ai damnika ba tikbia kaka, nahki baha ba kli sal daukaia sip kabia ki? 35Tasba mapara bara dipasta ba mapara sin saura sa, bamna upla mita baha lulkuya kli yus munaia apia dukyara. Kyama brisma nani ba, wali bas."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\