San Lucas 15

1Lal mana saki Rom ra bliki nani bara upla saurakira nani sut Jisas lama ra balan, witin ba wina walaia. 2Bara naha dukyara, Parisi nani bara lâ smasmalkra nani sut Jisas mapara brukwi, aisi kan: --Naha waitnika upla saurakira nani ba ai lamara brih, aikuki sin plun pisa. 3Bamna Jisas naha maprika sturka na baha nani ra wisata: 4"Ya man nani tilam ra witin syîp 100 kum brisa, bara baha wina kumi tiwbia kaka, 99 ba swisi, tiwan ba pliki auya apia, baha sakbia ba kat? 5Witin sakan bara, liliakira ai pahpaia ra sunisa, 6bara ai watla ra bal, ai uplika nani bara ai watla lamara iwi nani ba sut asla wini brih, naku wisa: 'Man nani yang wal liliam bas, kan syîpki tiwan kata ba sakri sa.' 7Yang mai wisni, baha sin natka ra, kasbrika purara ba kau lilia tara bara sa upla saurakira kumi ai kupia lakuya ba pyua, sakuna upla pain 99 ai kupia lakaia apu kan ba dukyara lika baku apia sa. 8"Baku sin, ani mairka witin lalah ma 10 bri ba wina kumi tiwbia kaka, lamp angki, utla pain pali pahbi apia, sakbia ba kat plikisa? 9Witin sakan bara, ai uplika nani bara ai watla lama ra iwi nani ba sut asla paiwi, wisa: 'Man nani yang wal liliam bas, kan lalahki ma kum tiwan kan ba pat sakri sa.' 10Yang mai wisni, baha sin natkara, Gâd insalka nani ba lilia sa upla saurakira kum ai kupia lakuya bara." 11Jisas naha sin wisata: "Waitna kum luhpa waitna wal brikan. 12Witin nani wal ba wina kau wahma ba ai aisika ra win: 'Aisiki, naika diara aikaia sma ba mahka aik.' Bamna aisa ba mita diara nani sut ai luhpia wal ra yui yan. 13Yu kulki luan ningkara, luhpia waitna kau wahma ba ai dukya nani sut asla wahbi brih, plis laiura wan, bara bahara saura baman dauki, ai lalahka kata ba sut apu tikan. 14Ai lalahka sut apu tikan ningkara, plun tiwan tara pali kum baha pliska ra balan, bara witin mahka plun wauhwan. 15Bamna witin baha kuntrika uplika kum wal wark takaia wan, bara baha uplika mita daîwan auhbi bri kan ba pliskara blikan, kwirku nani main kaikaia. 16Witin sin brin dauki kan ai byara ba bangkaia plun taya nani kwirku nani pî kan ba ni, sakuna upla kumi pan baha sin sip yaras kata. 17Bara mika witin ai kupia wal aisin: 'Papiki watla ra wark uplika nani ba plun manis brisa, kuna yang lika nahara plun bla pruisna! 18Bara yang aisiki ra kli taui wamni, bara wimni: Aisiki, yang saura yari, Gâd mawanra bara man mamwanra sin; 19yang kli luhpiam ai wiaia sip apia, sakuna warkkam uplika kumi baku ai kulks.' 20Bamna witin mahka yabal ra aimaki wapan ai aisika watla mata. "Sakuna witin kau laiura kan bara, ai aisika mita latwan pali kaikan, bamna mapara plapi wih, ai klahkla ilingki, kyawali, witin ba brin. 21Baku mika luhpia waitna bila: 'Aisiki, yang saura daukri, Gâd mawanra bara man mamwanra sin; bamna yang na man luhpiam kli ai wiaia sip apia.' 22Sakuna aisa ba ai albika nani ra wisata: 'Aihni muns bara prak kau pain pali ba saki bri sal dingks; mihtadingka sin kum ai mihta ra dingks, sus sin ai mina nani ra. 23Bip lupia batanira ba sin sal iks, bara kaisa yawan baha pih lilia daukaia! 24Kan naha luhpi waitna pruan kan, kli rawan; tiwan kan, yawan witin na kli sakan sa.' Bamna mahka lilia daukan. 25"Baha pyua ra, luhpia waitna almuk ba insla ra kata; witin insla wina pat utla lama ra balan bara, myusik lilia dans puli binka ba walan. 26Witin alba nani ba wina kum winan balan, bara makabi walan dia taki sa sapa walaia. 27Alba ba bila: 'Man muihkam balan; bara aisikam mita yan bip lupia batanira ikan, witin ba pain bara yamni balan bamna.' 28Sakuna muihnika almuk ba ai kupia baikan, dimaia sin apia win; bara aisika bal, makaban utla ra dimaia. 29Bara witin ai aisika ra wisata: 'Man pain kaiki sma nahara nahki mani ailal man warkkam takisna, aima kumi sin bilam lulkras, sakuna aima kumi sin man guts lupia kum pan aikras, yang upliki nani aikuki lilia briaia. 30Sakuna naha man luhpiam balan sa, witin man lalahkam rog mairin saura nani wal bahkira baman tikan, bara witin dukyara man bip lupia batanira ba ikram.' 31"Bara aisa ba bila: 'Luhpi, man lika yu bani yang wal sma, bamna diara sut brisna ba man dukyam atia sa. 32Sakuna nanara lika pain sa yawan lilia tara daukaia, kan muihkam pruan kata ba kli rawan sa; witin tiwan kan ba, kli yawan sakan sa.'


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\