San Lucas 16

1Jisas ai disaipelka nani ra win: "Lalahkira waitna kum witin ai warkka uplika kum bri kata, bara upla nani bal maisapahkan naha warkka uplika ba mita ai dukya nani ba bahki baman tikisa. 2Bamna wark uplika dawanka ba mita paiwi win: 'Man dukyamra upla nani ai wi na dia saki? Man warkkam nani wauhkataya ba bri sal aik, kan man kli yang warkki dauki kama apia.' 3Baku mika, wark uplika ba ai kupia wal aisin: 'Nanara yang dia daukaia, dawanki mita warkki na mihti wina sakbia kaka? Tasba tukbaia karnika sin apu sna, bara upla nani ra wih diara makabaia sin swiri ai daukisa. 4Nanara pat kaiki sna dia daukaia sna ba, bamna baku lika wark apu kamna bara, upla nani sip kabia ai watla nani ra ai dingki briaia.' 5Bamna baha nani ai dawanka wal tras bri kan ba, tila nani ra paiwan. Pas balan uplika bara makabi walan: 'Dawanki wal man nahki tras brisma ki?' 6Uplika ba bila: 'Batana baril 100 yaia tras brisna.' Wark uplika watauikira ba bila: 'Nahara ki traskam wauhkataya ba; aihni pali iwi, batana 50 baril baman uls.' 7Ningkara, walara makabi walan: 'Nara man, nahki tras brisna yaia?' Baha bila: 'Plauar 100 bîk tras brisna.' Wark uplika ba bila pana: 'Nahara ki traskam wauhkataya ba; aihni pali iwi, 80 bîk baman uls.' 8Bamna dawanka ba wark uplika watauikira ba auyamaira pali diara nani daukan ba kaikan, witin ra mayunan. Kan tasba uplika nani ba ridi bangwisa pana, pana ai bisniska nani ba pain daukaia, sakuna ingni uplika nani lika baku apia. 9"Yang mai wisna, upla wal uplikam kaia dukyara man nani naha tasba yuya saura nani ba yus muns, baku mika yuikam nani ba sut apu takbia, upla kra sip kabia ban kaiara ai watla ra mai bri kaia. 10"Ya diara wiria lupia mapara kasak kabia kaka, witin sip kabia diara ailal mapara sin pain kaia; bamna ya diara wiria lupia mapara kasak apia ba, diara ailal mapara sin sip pain kabia apia. 11Bamna naha tasba dukya saura nani wal sip pain apia sa kaka, ya mita sip kabia diara manira nani ba mihtam ra mangkaia? 12Upla dukya wal sip pain apia sma kaka, ya mita man nani pali dukyam ba maikbia ki? 13"Alba kumi sip apia sa dawan wal dukya daukaia; kan kumi ra misbara kaikbia bara walara lika latwan kaikbia; apia kaka, kumi ba mapara kasak kabia, bara wala bara lika saura kaikbia. Sip apia sa Gâd bara lalah wal sut warkka daukaia." 14Parisi nani, witinka nani lalah laik kaiki nani ba, naha diara nani na wali, Jisas lawaska kikan. 15Bara Jisas baha nani ra win: "Man nani sika upla nani mawanra wînam kasakkira sakaia lihki bangwisma ba, sakuna Gâd lika upla nani kupia ba kaikisa; bamna upla bui tara kulki nani ba, Gâd mita lika baha nani ba bahki kulkisa. 16"Jan Tatahbra pyua kat baman, Moses lâka bara dahra aisasara nani smalkanka ba ban kan. Baha wina lika Gâd king aimaki laka sturka yamni ba smalkan sa, bara upla sut sin dimaia trai kaikisa. 17"Sakuna kau swapni sa kasbrika pura bara tasba ba lui waia, lâ wina ulban markka lupia kumi aimakras kabia ba wal. 18"Ya ai maîa mairin ra mahka swisa ba, mairin wala wal marit takbia kaka, witin lika marit laka sauhkisa; bara ya sin maîa waitna mita swisa mairka kum wal marit takbia kaka, witin sin marit laka sauhkisa. 19"Yuyakira waitna kum bara kan; witin kwala painkira nani baman dimi kan, bara yu bani lilia dauki, ai prana ra iwi kata. 20Waitna umpira kum sin bara kan, nina ba Lasarus. Witin ai wîna tara aiska ba sukwi kan bara tasba ra iwi kan, yuyakira waitna durka ba lamara. 21Lasarus lika brin dauki kan, waitna tebilka wina plun yuya nani kauhwi ba ni ai byara ba bangkaia; yul nani pali sin ai lamara bal, ai sukwanka nani ba dabi kan. 22Yu kumi Lasarus ba pruan, bara insal nani bui brihwan Paradais ra, Ebraham wal kaia. Ningkara waitna yuyakira ba sin pruan, bara bikan. 23"Pruan nani tasbaia ra bara waitna yuyakira ba pât tara wauhwi kan, bara ai nakra bukan bara, lai palira kaikan Ebraham, Lasarus ba wal kata. 24Bamna witin winan: 'Aisiki Ebraham, yang ra umpira lukram, bara Lasarus ba bliks ai mihta ta ba li buski muni bal twisi ta na pan buski kauhwla daukbia, kan yang na naha pauta ra kasak pât wauhwisni.' 25Sakuna Ebraham bila: 'Luhpi, luki kais raya katma yua nani ra diara sut ba man pain baman briram, sakuna Lasarus lika diara sut ra saura baman kan. Nanara lika witin ba maisanihkan sa, sakuna man lika pât wauhwisma. 26Naha sut purkara, wan lilapasra albangkia tara pali kum bara sa; baku bara, upla naha wina bahara luaia want ba sip luras, pana upla baha wina sin sip naha tanira lui balras.' 27"Bara waitna yuyakira ba bila: 'Ban kaka, Aisiki Ebraham, mamkabisna, Lasarus ba bliks yang aisiki watla ra; 28bahara yang kau muihki 5 brisna, bara witin baha nani ra wih smalkbia, witin nani sin naha pat wauhwan pliskara balbiara sia.' 29Sakuna Ebraham bila: 'Baha nani ba brisa, dia Moses ulban laka nani bara dahra aisasara nani ulban ba sin; swis baha nani bila walbia!' 30Waitna yuyakira ba pana win: 'Au, kasak, aisiki Ebraham, sakuna pruan nani wina kum wabia kaka, witin nani ai saurka nani wina ai kupia lakbia.' 31Sakuna Ebraham bila: 'Moses bara dahra aisasara nani ra sin bila walan daukras bangwisa kaka, pruan wina kum wih smalkbia sin, walbia apia.'


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\