San Lucas 17

1Jisas ai disaipelka nani ra win: "Pyua bani upla nani ra munka saura daukaia dukya nani ba bara kaia sa, sakuna saura pali kabia upla mina bataki uplika ba mapara! 2Kau pain kabia, baha uplika nanara walpa tara kum wilki kabu ra lulkan kabia, naha sirpika lupia nani kum ra yarka saura daukaia ba wal. 3Man nani aman kaiki bas! "Muihkam saura daukbia kaka, laui dauks; witin ai saurka wina ai kupia lakbia kaka, saurka swih tiks. 4Yu aiska bilara aima 7 mampara saura daukbia kaka, bara aima 7 bal, 'Yang kli mampara saura daukamna apia' mai wibia kaka, man wili kaia sma saurka swih tikaia." 5Apastil nani Dawan ra makaban: --Kau kasak lukan laka ba yang nani ra aik. 6Bara Dawan pana win: --Kasak lukan laka ba sin mostard ma lupia ba baku pan bri sma kaka, naha kwah damni dusa tara ra sip sma wiaia: "Naha wina daiwi, kabu ra wih dimi was", bara dusa ba baha kat daukbia. 7"Man nani alba kum brisma kaka, bara baha albika insla ra tasba tukbi si apia kaka daiwan nani main kaiki si balbia kaka, ban sip sma ki wiaia: 'Man nahara bal iwi, plun pis'? 8Apia, sakuna kau ni wima: 'Tutni pata ba mahka ridi dauks, bara maisam wilki, duki dauki bas, yang plun pimna kat. Baha ningkara, man sip kama plun piaia bara diara sin diaia.' 9Bamna baha albika ra dia, dia win sut daukan ba dukyara witin tingki wisa ki? Man pain kaiki sma, apia. 10Baku sin man nani, Gâd mita dia daukaia maikan ba sut dauki, naku wima: 'Yang nani alba bahki sna, kan diara daukaia katna ba baha baman dauki sma.' 11Jisas ba ban Jerusalem ra impaki kan, witin Sameria bara Galili wal tasbaia bak luan. 12Taun sirpi kum ra balan bara, waitna 10 lepar sikniska brikan ba taki wan witin wal prawaia, sakuna sut laiura man bui takaskan, 13witin nani ai pura winan: --Jisas, Smasmalkra, yang nani ra kupiam yamni ai kais! 14Jisas baha nani ra kaikan bara, naku win: --Man nani prîst nani ra was bara wînam ba mariks. Witin nani auya kan yabal ra, ai sikniska wina sut rawan kata. 15Sakuna baha nani wina kumi ba kaikan ai sikniska wina rawan kan, bamna witin kli taui, ai bila baikra tara ni Gâd ra mayuni balan. 16Bara Jisas mawan kat bal ai lula kriki, tasba kat aimakupan, tingki wiaia dukyara. Naha waitnika na lika Sameria wina kata. 17Bamna Jisas bila: --Upla 10 ba sut rakan kata apia? Bara wala nani 9 ba anira saki? 18Naha trengsar waitna na baman Gâdra tingki wiaia balan ki? 19Bara waitnika ra wisata: --Man, mahka was; mai rakan sa kasak lukram bamna. 20Parisi nani mita Jisas ra makabi walan ahkia Gâd king aimaki laka ba balbia sapa, bara witin pana naku win: --Gâd king aimaki laka ba lika wan nakra ni kaiki dukya satka apia sa. 21Sip wibia apia: 'Kais, nahara sa', apia kaka 'Bahara sa'; kan Gâd king aimaki laka ba pat man nani tilamra sa. 22Bamna ai disaipelka nani ra win: --Yua nani balbia bara, man nani want pali kama, Upla Luhpika waitna yua kum apia kaka wiria pan kaikaia, sakuna sip kaikma apia. 23Bara upla nani mai wibia: 'Kais, nahara sa', apia kaka 'Kais, bahara sa'; kuna bahara wapara, nina sin blikpara. 24Bamna imyula lipan ingnika kasbrika ta kumi wina ta wala kat kaikisma ba baku, sin sat kabia Upla Luhpika waitna aula bara. 25Sakuna taura witin kasak pât wauhwaia sa, naha pyua uplika nani mita sin lulki swin kabia. 26Nua yua ra nani ra takan ba baku kabia, Upla Luhpika waitna balaia yua nani ra. 27Witin nani plun pî kan, diara dî kan, marit taki kan, ai luhpia mairin nani sin marit saki kan, Nua awaia watla ra aimakan pyua ba kat; bamna lisamra balan bara, baha nani sut pruan. 28Lat yua nani ra sin baku takan: witin nani plun pî kan, diara dî kan, diara pana, pana atki kan, insla mangki kan, ai watla nani sin maki kan; 29sakuna Lat Sadam taunka wina takan bara, pauta sulpur wal kasbrika pura wina auhwan, bara sut kat iki tikan. 30Baku kabia Upla Luhpika waitna balbia yua ra. 31"Baha yua ra, upla kum utla bahnara ba, ai dukya utla bilara bri ba bal iwi sakbia apia; ya insla ra kabia ba, kli ai watla ra taui balbia apia. 32Lat maîa mairin ra dia takan ba luki bas. 33Ya ai rayaka swaki sakaia pliki ba, witin lika baha tikbia; sakuna ya ai rayaka tikbia kaka, witin lika baha ba swaki sakbia. 34"Yang mai wisna, baha tihmika upla wal krikrira kabia: kumi ba brih wan kabia, bara wala ba lika swin kabia. 35Mairin wal akbaia walpaia ra akbi kabia: kumi ba brih wan kabia, bara wala ba lika swin kabia. 36[Waitna wal insla ra kabia; kumi ba brih sakan kabia, bara wala ba swin kabia.] 37Naha walan bara, makabi wali bangwan: --Dawan, naha diara na ani pali ra baku kabia ki? Bara witin pana win: --Anira wîna tara pruan bara kaka, bahara sika yakal tara nani asla tutukwisa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\