San Lucas 18

1Jisas naha maprika lilka na aisin, baha nani ra marikaia dukyara nahki swapras kira ai pura sunaia ba. 2Witin bila: "Taun kum ra wihta kum bara kan, witin Gâd ra sibrin lukras, bara upla kum ra sin kulkras kata. 3Baha sin taunka ra pyarka mairin kum kata, baha pyarka mairin ba kli, kli naha wihta ra wan, witin ai waihla kum bri kan ba wal ai wapnika daukbia wisi makabi. 4Wihta na pyu wihka pali, pyarka mairin laka ba wapni dauki yaia want apia kan. Kuna ningkara lukan: 'Yang Gâd ra sibrin lukras, upla ra sin kulkras, 5ban sakuna, naha pyarka mairin ban ambuk ai muni bamna, yang laka ba nanara wapni dauki yamna, kli bal ambuk ai munan man si, kupi alki takaski brisna ba ban tikbia apia dukyara.' " 6Bara Dawan bila: "Wals, wihta watauikira dia aisin ba. 7Bankra lukisma Gâd bui ai uplika nani bak saki brin ba, kakna bara tihmia witin ra wini bangwi ba wapnika daukbia apia? Help munaia ba wina wihka takaskbia lukisma ki? 8Yang mai wisni, witin takaskras kira help munbia. Sakuna Upla Luhpika waitna ba balbia bara, kasak lukan laka ba kau naha tasba ra sakbia lukisma ki?" 9Jisas maprika lilka wala aisin, upla tila nani dukyara witin nani lukan kau painkira sa wala nani ba wal. Witin bila: 10"Waitna wal tempel ra wan ai pura sunaia, kum ba Parisi bara wala ba lika lal mana sasakra Rom ra yaia. 11Parisi ba lika, naku ai pura sunan: 'Gâd, tingki mai wisna, kan yang lika upla wala nani baku apia sna, aîmplikra, saura dadaukra, marit laka sasauhkra, bara naha waitnika lal mana sasakra ba wal sin baku apia sna. 12Wîk bilara aima wal Gâd ra luki plun piras sna, bara diara sakisna bani wina 10 mana ba maikisna.' 13Sakuna lal mana sasakra Rom ra yaia ba laiura bui kan, ai lal buki kasbrika pura tanira sin sip taui kaikras kan, ban sakuna witin ai lama pruki, naku aisin: 'Gâd, umpira ai kaiks, yang upla saura sna na!' 14Yang mai wisni, naha lal mana sasakra na kli ai watla ra wan Gâd bui pain kulkan ba kira, sakuna Parisi ba lika apia. Kan ya ai wîna tara kulki ba, mayara ikan kabia, sakuna ya mayara baui ba, tara kulkan kabia." 15Tuktan sirpi lupia nani sin Jisas ra brih aidrubi balan, ai mihta ni kangbia wisi, sakuna disaipel nani naha kaikan bara, laui dauki bangwan brih balan uplika nani ra. 16Sakuna Jisas bui paiwi, naku win: --Tuktan sirpi nani ba swis yang ra balbia, baha nani ba takaskpara, kan Gâd king aimaki laka ba bahmuna nani dukya sa. 17Kasak pali mai wisna, ya Gâd king aimaki laka ba tuktan sirpi nani baku briras kaka, bahara dimbia apia. 18Wihta kum Jisas ra makabi walan: --Smasmalkra yamni, dia daukamna kaka raya ban kaia laka ba brimna ki? 19Jisas pana win: --Dia kan yang ra yamni ai wisma ki? Yamni ba wala apu sa, kumi baman sa, baha ba Gâd. 20Man Gâd lâka nani ba kaikisma: 'Marit laka sauhkpara; upla ikpara; implikpara; upla wala dukyara kunin aisapara; aisikam yaptikam wal ba pain kulks.' 21Waitnika ba bila: --Naha diara sut na bila wali daukri tuktan pyua ba wina. 22Jisas naha walan bara, witin bila: --Kau diara kumi man daukaia sma: diara brisma ba sut wauhwi atks, bara upla umpira nani ra yas; baku lika man kasbrika purara yuyakam ba bri kama; bara ningkara bal, nini bliks. 23Sakuna waitna ba naha walan bara, sari pali takan, kan witin ba yuyakira kata. 24Wahma ba sari kan Jisas mita kaiki, naku win: --Nahki karna pali sa upla yuyakira kumi Gâd king aimaki tasbaia ra dimaia! 25Kyamil kum ba silak untika bak dimi luaia kanra yamni sa, yuyakira Gâd king aimaki tasbaia ra dimaia ba wal. 26Baha nani naha na walan ba naku aisan: --Ban kaka, ya swaki sakan kabia ki? 27Bara Jisas bila: --Upla daukaia sip apia ba, Gâd lika sip sa. 28Bara Pita bila: --Dawan, dia, dia yang nani bri katna ba sut swiri, man ninam blikaia dukyara. 29Pana Jisas baha nani ra win: --Kasak pali mai wisni, ani uplika kabia, ai watla, ai maîa mairin, ai muihni nani, ai aisika, ai yaptika, ai luhpia nani sin baha Gâd king aimaki laka ba tawan swibia kaka, 30witin naha tasba ra kau manis bribia, bara baha tasbaia naika aula bara raya ban kaia laka ba bribia. 31Jisas ai disaipelka 12 ba wiria tnayara brisi, naku win: "Nanara yawan Jerusalem ra auya, bahara sika dahra aisasara nani bak, Upla Luhpika waitna dukyara dia ulban ba sut aimakbia. 32Ju apia nani mihta ra ai mangkan kabia laiwaska kikaia, bara yabalaia ai tuhbia. 33Witin nani mita ai prukbia, ningkara ai ikbia, sakuna yu yuhmpa ra pruan nani tila wina kli buamna." 34Disaipel nani naha diara nani tanka briras kata, dia dukyara witin nani ra wi kan ba sin tanka briras, kan baha diara nani ba lika witin nani tanka briaia apia dukya kan. 35Jisas pat Jeriko lamara balan kan bara, blain waitna kum yabal tnayara iwi, upla nani ra diara makabi kata. 36Waitna ba walan upla ailal pali bal auya kan, bara makabi walan dia taki kan sapa. 37Upla nani mita win, Jisas Nasaret wina ba bahak lui auya sa. 38Baku mika witin winan: --Jisas, Debit Luhpia, yang ra kupiam yamni ai kais! 39Taura wapi kan nani ba mita laui dauki win, ai bila prakbia, sakuna witin kau ai ta baiki winan: --Debit Luhpia, kupiam yamni ai kais! 40Bara Jisas takaski, adar yan waitna ba brih balbia. Ai lamara bri balan bara, makabi walan: 41Dia want sma yang man ra dauki maikamna? Blain waitna ba bila: -- Dawan, diara kaikan ai daukisa. 42Jisas pana win: --Namkra bris! Kasak lukram bamna, mai rakan sa. 43Baha sin pyua ra, blain kata ba sip kan diara kaikaia, bara mahka Jisas nina blikan, Gâd nina mayuni. Bara upla nani naha kaikan ba sin sut Gâd ra mayunan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\