San Lucas 19

1Bara Jisas Jeriko ra dimi, taun bila bak luya kan. 2Bahara waitna yuyakira kum bara kan, ai nina ba Sakius; witin ba lika lal mana sasakra Rom ra yaia nani wihtka kata. 3Naha Sakius na Jisas ba kaikaia want kan kakaira takaia dukyara; sakuna sip kaikras kan witin na waitna prahni kan mita, baha purkara upla sin ailal pali kan bamna. 4Witin taura plapi wan kaikaia sip kaia wisi, bara kwah damni dusa kum ra ulan, baha lamak Jisas lui waia kan bamna. 5Jisas bahak luya kan, ai pura ra taui kaiki win: --Sakius, pat muni bal iws, naiwa yang man wamtla ra takaskaia sna bamna. 6Bara Sakius aihni bal iwan, liliakira Jisas ba brin. 7Naha kaiki, upla nani mahka brukwi aisin, Jisas ba upla saurakira watla ra takaskaia wan. 8Bara Sakius ai mina ra bui, Dawan ra win: --Kais, Dawan, dia brisna ba wina bakriki prais umpira nani ra yabisna; bara upla dukya kunin muni implikri kaka, kau aima 4 prais yabaisna. 9Jisas bila: --Naiwa naha watla ra swaki sakan laka ba balan sa, naha waitna na sin Ebraham kyamka sa bamna. 10Upla Luhpika waitna na balri sa, diara tiwan ba pliki swaki sakaia. 11Jisas naha diara nani aisi kan bara upla nani ba kau wali kan, witin naha maprika lilka na aisin pat Jerusalem ba baila kan bamna, witin nani ba luki kan baha sin pyua ra Gâd king aimaki laka ba balbia. 12Bamna witin bila: "Pain kulkan waitnika kum bara kan, witin kuntri laiura wan, bahara king aimangkbia, ningkara kli ai watla ra balaia. 13Kau taki waras bara, ai albika 10 paiwan balan, bara kumi banira lalah manakira pali kum mihta ra mangki, naku win: 'Naha lalahka na wal man nani bisnis dauki bas, yang kli balamna ba kat.' 14Sakuna ai kuntrika uplika nani mita misbara kaikan, bara witin nina ra upla nani bliki, maisapahki, win: 'Yang nani want apia sna naha waitnika wan kingka kabia.' 15"Sakuna, ban king mangkan, bara kli ai kuntrika ra balan. Witin, ai albika nani ra lalah yan ba sut paiwan, bamna kaikaia want kan baha nani ba ai lalahka ba purara kau dia sakan sapa. 16Pas ba bal, naku win: 'Kingki, man lalahkam lika kau aima 10 prais pura sakri sa.' 17King ba mita pana win: 'Yamni daukram; man alba yamni pali sma; diara wiria mapara kasak kapram bamna, yang mita 10 taun wihtka mai mangkuna.' 18Wala kum bal, win: 'Kingki, man lalahkam ba kau aima 5 pura sakri sa.' 19Naha albika ra sin win: 'Man lika 5 taun wihtka kama.' 20"Bara wala kum bal, wisata: 'Kingki, kais, man lalahkam nara sa. Yang angsar kum ra blaki, main kaiki bri kapri; 21kan man dukyamra sîbri kapri, kan man ba waitna kupiam karna kum sma, bara wahbi brisma man iki swiras sma ba wina, bara ma krikisma man bui mangkras sma ba wina sin.' 22Bara kingka mita pana win: 'Alba saura man bilam aisisma ba wal lamka daukamna. Yang waitna karna sna tanka ba man kaikisma, bara wahbisna yang mita iki swiras sna ba wina, bara ma sin krikisna yang mita mangkras sna ba wina. 23Bamna, dia kan lalahki ba ban kra dingki swiras kapram, bara baku mika yang waitla ra kli balaia pyua lalahki ba kau pura briaia kapri kan?' 24Baha nani bahara kan bara, king ba mita win: 'Witinka mihta wina lalah ma ba bris, bara yas 10 pura ra sakan uplika ra.' 25Witin nani mita pana win: 'Sakuna baha uplika pat lalah ma 10 brisa!' 26King ba pana win: 'Yang mai wisni, bri uplika bara kau yaban kabia, sakuna ya diara briras ba, diara wiria lupia bri ba sut mihta dakban kabia. 27Bamna waihli nani yang ai kingka ai briaia apia win ba, nahara brih bal, maiwan kat sut iki bangws.' " 28Naha diara na aisin ningkara, Jisas Jerusalem ra impaki auya kan. 29Pat Bitpadsi bara Betani taunka lamara balan, Alibit ilka wi ya ba lamara, bara witin mita ai disaipelka wal saki bliki, 30naku win: --Baha taunka kau lamara bara was, wama bara beriku kum wilkan ba wal prawma, upla kumi sin kau ulras ba. Baha ba langki, bri bal. 31Bara upla kum kra mamkabi walbia kaka: 'Dia muni langkisma?', wis Dawan ba want takisa. 32Bamna disaipel nani ba wan, bara Jisas dia witin nani ra win ba kat wal prawan. 33Baku bara, beriku ba langki bangwi kan, dawanka nani mita witin nani ra makabi walan: --Dia kan birikuki ba langkisma? 34Witin nani pana win: --Dawan ba want takisa. 35Bamna witin nani Jisas ra brih wan, ai kwalka nani beriku ba nina dusa ra palki, Jisas baha pura ra sunan. 36Jisas auya kan bara, ai kwalka nani yabal ra palki kata. 37Witin pat Jerusalem lamara balan kan, bara Alibit ilka wina bal iwaia man kan bara, disaipel nani daknika aiska ba ai bila baikra tara ni, tingki wih mayunan, diara tara nani, witin nani ai nakra pali kaikan ba dukyara. 38Aisi kan: --Yamni kabia Dawan nina ra aula kingka ba! Kasbrika pura ra kupia kumi laka bara prana ba lai pura ra sa! 39Bamna Parisi tila nani, upla nani tilara kan ba bila: --Smasmalkra, ninam blablikra nani ra laui dauks. 40Sakuna Jisas pana win: --Yang mai wisni, naha nani ai bila prakbia kaka, walpa nani ba ai bila saki wini bangwi kabia. 41Witin pat Jerusalem lamara balan, bamna taunka ba kaiki, Jisas baha pura mata inan, 42naku win: "Man kaikram kata, naiwa yua kupia kumi laka dukyara dia pali want sma ba; sakuna nanara baha sut ba yukukan sa, bara man sip kaikras. 43Bamna yua saura nani man ra balbia, bara man waihlam nani mita tnamya kir kutbanka daukbia; witin nani sin tnamya bani wina bal taki mai alkbia, 44bara ban tasba ra sin mai batakbia. Upla nani man ra iwi bangwi ba sut sin ikan kabia, bara man ra walpa kumi walpa wala pura ra ban swin kabia apia, Gâd mai swaki mai sakaia balan pyua ra man mita taui kaikras kapram ba mita." 45Bamna Jisas tempel ra dimi, baha nani upla ra diara atki, pana atki kan ba sut kangbi saki, 46naku win: --Ulbankara naku win sa: 'Yang waitla ba pura sunaia watla sa'; sakuna man nani mita aîmplikra nani watla daukram. 47Bara yu bani Jisas tempel ra upla smalki kan, bara prîst wihtka nani, la smasmalkra nani bara upla ta aimaki nani ba mita nahki ikaia sapa pliki bangwi kata. 48Sakuna nahki ikaia yabalka ba sip witin nani sakras kan, upla sut mita Jisas ra aman pali wali kan bamna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\