San Lucas 2

1Baha yua nani ra king tara Augustus mita adar kum blikan, tasba aiskara upla nani iwi ba sut ai nina mangkan kaia sa. 2Naha lika nina mangkanka pas kata, Sairinius Siria tasbaia ra wihta tara aimaki kan ba pyua ra. 3Upla sut wan ai aisubanka taunka kat ai nina ulbaia. 4Baku bamna, Josep Galili taunka kum Nasaret ba wina taki, Judia taunka kum nina Betlehem wi bara balan. Bahara sika king Debit aisubi takan ba, Josep ba sin Debit kyamka kan bamna. 5Josep Meri wal Betlehem ra wan ai nina mangkaia; baha pyua Meri lika Josep wal marit takaia la daukan kan, bara sin aisubaia pali man kata. 6Witin nani Betlehem ra kan bara, Meri aisubaia pyua ba balan. 7Bahara witin ai luhpia waitna tawahkia ba aisuban, bara kwalara karbi, daîwan pata watla ra tnikan, witin nani hutil ra takaskaia plis apu kan bamna. 8Betlehem taunka lamara, twira sepad nani takaski kan; witin nani tihmia ra ai syîpka nani main kaiki kata. 9Dawan insalka kumi witin nani ra param takan, bara Dawan prana ba sin witin nani ra kir ingwan; bamna sepad nani ba sut sibrin pali takan. 10Sakuna insal ba bila: "Man nani sîbripara, kan yang man nani ra sturi pain kum mai wiaia balri, naha na upla sut mapara lilia tara kabia. 11Man nani ra naiwa Debit taunka ra Sasakra kum aisubi takan sa, witin sika Kraist, wan Dawan. 12Tukta ba sakaia naha na man nani ra sain baku kabia: witin ba sakma kwala ra karban bip pata watla ra tnikan." 13Baha sin pyua, insal ba lamara insal wala nani kasbrika pura ba wina balan, Gâd ra mayuni naku aisan: 14"Gâd ra mayunan kabia lai purara, kupia kumi laka tasba ra, witin mita yamni kaiki uplika nani tilara!" 15Insal nani ba kasbrika purara mahka wan bara, sepad nani ba pana pana ai walkara taui aisi kan: --Kaisa yawan Betlehem ra diara takan Dawan bui wan maisapahkan ba kaikaia. 16Witin nani aihni pali wan, bara sakan Meri, Josep bara tukta lupia ba sin bip pata watla ra tnikan kan. 17Sepad nani witin ba kaikan, tukta lupia ba dukyara insal dia win ya ba sut maisapahkan. 18Upla sut baha sturka walan ba, ta iwan kan. 19Sakuna Meri lika naha diara nani sut na ai kupia ra brih, aihka luki kan. 20Sepad nani kli mahka taui wan, Gâd ra mayunan kan, dia, dia witin nani kaikan bara walan ba dukyara, kan dia, dia witin nani ra aisin ba kat takan bamna. 21Yu 8 alkan bara, tukta luhpia ra sirkumsisan daukan, nina sin Jisas makan. Baha pali nina ba insal mita Meri ra makbia win, kau witin kwihra tiwras kan bara. 22Moses lâka ra ulban ba kat, witin nani ai wîna klin sakan baku, pyua ba aimakan bara, tukta lupia ba sin Jerusalem ra brihwan Dawan ra yabaia. 23Witin nani baku daukan, kan Dawan lakara ulban sa: "Tukta waitna tawahkia bani ba, Dawan dukya hulikira sakan kabia." 24Witin nani sin sakripais daukan Dawan lakara ulban ba baku: butku wal, apia kaka, butku sirpi wal. 25Baha yua nani ra, Jerusalem ra waitna kum iwi kata ai nina ba Simeon. Witin lika waitna kasakkira, Dawan ra sin ai pura suni mayuni kan, Israel nani pri sakbia ba sin bila kaiki kata. Spirit Hulikira ba witin wal kan, 26bara Spirit sin witin ra maisapahkan prubia apia, Misaia Gâd mita blikaia pramis win ba kaikras kaka. 27Spirit Hulikira ta brin bamna, naha waitnika tempel ra wan, bara Josep Meri wal mita Moses laka kat daukaia tukta Jisas ba tempel ra brih balan bara, 28Simeon mita tukta lupia ba ai klahkla ra buki bri, Gâd ra mayuni, nan wisata: 29"Dawan, nanara, pramiskam ba tnata alkan sa: sip sna swirka dukyam dadaukra ba ai auyapah lakara pruaia. 30Kan pat kaikri swaki takan laka ba, 31man mita upla sut mawanra mangkram ba. 32Ingni kum nisan nani ra, ingni yabi ba, bara man uplikam Israel nani ra mayunra laka yaia." 33Josep bara Jisas yaptika Meri wal lika Simeon diara nani aisi kan ba dukyara aihka ta iwan kan. 34Simeon witin nani ra yamni munan, Jisas yaptika Meri ra naku wisata: --Kais, naha tukta lupia na mangkan sa, Israel uplika nani uya kauhwbia, bara kli bubia ba dukyara sin. Witin na upla uya bahki kulkaia sainka kum kabia, 35bamna baku lika upla bani ai kupia ra dia luki ba tanka marikbia. Bara naha diara nani sut na, man mampara sord kumi baku kupiam ra dimi ma walak lubia. 36Bahara sin Gâd dahra aisasara mairka kum bara kata, ai nina ba Ana, witin Panyuel luhpia, Asir tayka kan. Witin pat almuk pali kata; tyara pali marit taki, ai maîa wal mani 7 iwi kan, 37bara nanara pyarka ba mani 84 bri kata. Witin sin tempel wina uya takras, ban bahara Dawan dukya dauki kan, kakna bara tihmia Gâdra luki plun piras kira ai pura suni. 38Baha sin pyua ra Ana sin bal diman, bara Dawan ra tingki win. Ningkara, tukta Jisas dukyara mahka aisin, baha nani Jerusalem pri sakan kabia bila kaikan sut ra. 39Dawan lakara dia mangkan ba sut dauki tnata alkan bara, witin nani ai taunka pali Nasaret ra balan, baha ba Galili taunka ra sa. 40Tukta ba pawi kan, bara kau karna kau sinskira sin taki kan, Gâd sin yamni pali muni kata. 41Mani bani, Josep Meri wal lika Jerusalem ra wan insal luan yua ba kulkaia dukyara. 42Jisas mani 12 alkan, ai aisika ai yaptika wal Jerusalem ra wan yua tara ba luaia, witin nani ai natka kan ba baku. 43Insal luan yua tara nani ba luan bara, witin nani kli ai watla ra mahka taun, Jisas lika Jerusalem ra takaskan, ai yaptika bara Josep sin baha tanka briras kan. 44Ban yu aiska impakan, bara witin nani lukan Jisas ba upla nani tilara aula kan; sakuna ai taya nani tilara, kakaira nani tilara sin plikan, 45kuna sip sakras kan. Baku mika witin nani kli ai bila taun Jerusalem ra plikaia. 46Yu yuhmpa ningkara, witin nani Jisas ba sakan tempel ra, lâ smasmalkra nani tilara iwi, bara witin nani dia, dia smalki kan ba wali, pana sin diara makabi wali kan. 47Baha nani Jisas ra wali kan ba sut ta iwan kan, ai sinska tara ba dukyara, pana dia witin nani mita makabi wali kan tanka param wi ba dukyara sin. 48Ai aisika ai yaptika wal baha kaikan bara, ta iwan, bara ai yaptika bila: --Luhpi, diakan man baku pali wan munram? Kais, yang aisikam wal sarikira mai plikisna. 49Jisas bila: --Diakan ai pliki sma ki? Man nani kaikras ki, yang na Aisiki warkka nani tilara kaia sna ba? 50Sakuna baha aisin tanka ba witin nani briras kata. 51Bara witin nani aikuki Nasaret ra wan, pyua bani sin witin nani bila wali dauki kata. Ai yaptika lika diara nani sut ba ai kupia ra mangki brikan. 52Bara ban Jisas lika ai wîna tara mapara bara ai sinska mapara sin pawi kan, bara Gâd mita, bara upla nani sut mita sin yamni kaiki kata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\