San Lucas 20

1Yu kumi Jisas tempel ra upla nani ra smalki kan, bara swaki sakan laka ba dukyara sin aisi kan, prîst wihtka nani, la smasmalkra nani bara wihta almuk nani ba sin aikuki aidrubi bal, 2bara witin ra win: --Wan wis, dia karnika ni man naha diara nani daukisma? Ya naha karnika na maikan saki? 3Jisas pana win: --Yang mita sin man nani ra diara kum mamkabi walaisna. Bamna man nani ai wis: 4Ya mita Jan ba blikan upla tahbi daukaia? Gâd mita, apia kaka, upla nani mita? 5Witin nani ai manka pana, pana taui aisi, win: "Dia yawan wibia ki? Gâd wina blikan wibia kaka, witin wan wibia: 'Diakan man nani witin ra kasak lukras kapram?' 6Bara upla nani wina yawan wibia kaka, upla sut mita walpa ni sabi wan ikbia, kan witin nani kasak lukisa, Jan dia aisi kan ba lika Gâd wina kata." 7Bamna witin nani bila: --Yang nani kaikras ya mita Jan ba upla tahbi daukaia blikan kan sapa. 8Jisas mita pana win: --Yang sin sip mai wimna apia, ya karnika ni naha diara nani daukisna ba. 9Ningkara, Jisas upla nani ra naha maprika lilka sturka na win: "Waitna kum bara kan, witin ai nasla ra wain ma mangki si, ai warkka uplika nani mihta ra swisi, plis laiura impaki wan, bahara sin pyu wihka takaskan. 10Mahka ma krikaia pyua balan bara, ai albika kum blikan wark tatakra nani ra, insla ma witin ra yaia kan ba makabaia, sakuna wark tatakra nani mita alba bara pruki, diara kumi sin yaras ban blikan wan. 11Baku mika dawanka ba mita kli alba wala blikan, sakuna nahara lika swira dauki, pruki muni, ban diara kumi sin yaras blikan wan. 12Ningkara, dawanka ba kli wala blikan, sakuna wark tatakra nani mita klakan, insla ba wina sin saki lulkan. 13Ban tnatara, insla dawanka ba bila: 'Dia daukamna? Yang luhpi laitwankira ba blikamna, bamna witin nani mita kaikbia, bankra kulkbia sapa.' 14Sakuna wark tatakra nani witin ba kaikan bara, pana taui aisi bangwan: 'Naha sika ai aisika dukya briaia ba, bamna kaisa yawan witin ba ikaia, bara diara sut ba yawan dawanka takbia.' 15Bamna witin nani mita insla wina saki, brisi ikan." Bamna Jisas mita makabi walan: "Insla dawanka ba mita baha uplika nani wal dia daukbia ki? 16Witin bal, wark tatakra nani ba sut iki tikbia, bara insla ba upla wala nani mihta ra mangkbia." Naha walan bara, witin nani bila: --Baku pali lika takbiara! 17Sakuna Jisas baha nani ra kaiki, naku win: --Baku bamna Ulbanka ra bara ba, dia wiaia tanka saki? Naku wisa: 'Baha walpaia utla mamakra nani mita lulkan ba, baha sika raya wihtka takan ba.' 18Ani uplika baha walpaia pura ra kauhwbia kaka, kriwi pis, pis takbia; bara pana walpa ba mita upla pura ra kauhwbia kaka lika, yuya baman daukbia. 19Baha sin pyua ra, prîst wihtka nani bara la smasmalkra nani mita Jisas ra alkaia luki kan, witin nani kaikan baha maprika lilka aisin ba lika witin nani ai mapara kata, sakuna upla nani ra sibrin luki bangwi kan. 20Bamna biki kakaira nani blikan, baha nani upla pain talya baku, Jisas ra munka diara kum saura aisabia bara, wihta tara mihta ra mangkaia wisi. 21Baha mita witin nani naha makabi walanka na makabi wali bangwan: --Smasmalkra, yang nani kaikisna man dia aisi smalkisma ba kasak sa, bara man upla mawan ba sin kulkras sma, sakuna diara kasak ba bara Gâd yabalka tanka ba kat smalkisma. 22Bamna wan wis, Rom kingka ra wan lal mana aibapaia ba aitani sa, apia kaka aitani apia saki? 23Sakuna Jisas witin nani lukanka saura ba tanka brin, bamna pana naku win: 24--Ai mariks lalah ma kum. Naha mawan na bara nina sin ulban na, ya dukya? Witin nani pana win: --Sisar dukya. 25Jisas pana win: --Bamna Sisar ra yas diara nani Sisar dukya ba, bara Gâd ra yas diara nani Gâd dukya ba. 26Bamna witin nani Jisas ra alkaia dukya kumi sin sip sakras kan witin upla mawanra dia aisi kan ba dukyara; sakuna, aisin ba dukyara ta iwan bara ai bila sin prakan. 27Baha ningkara, Sadyusi tila nani balan Jisas kaikaia. Sadyusi nani bila pruan wina kli buaia tanka ba apu sa wisa; baku bara, witin nani Jisas ra naku win: 28Smasmalkra, Moses yang nani ra naku ulbi wankan sa: waitna kum ai luhpia sakras ban prubia kaka, muihnika ba ai pyarkika wal marit takbia ai luhpia nani sakbia, ai muihni pruan ba watlika ra. 29Baku bara, waitna 7 bara kan, sut ai muihni atia. Almukka ba mairin kum wal marit takan, kuna luhpa sakras ban pruan. 30Witin ningkika ba ai pyarkika wal marit takan, bara baha sin luhpa sakras ban pruan. 31Bamna wal ningka ba ai pyarkika wal brih marit takan, bara baku sin waitna 7 ba sut mairin ba wal marit takan, bara sut sin mairin ba wal luhpa sakras ban pruan. 32Tnatara mairin ba sin pruan. 33Bamna pruan wina bubia bara, ani pali ba wal ai maîa kabia ki, kan waitna 7 ba sut mairin ba wal marit takan bamna? 34Jisas mita pana win: --Naha tasba ra lika waitna nani bara mairin nani ba marit taki sa. 35Sakuna baha nani tasba walara waia aitani kulkan ba, bara pruan nani kli bubia pyua ra, bahara lika marit takbia apia, ai luhpia mairin nani sin marit sakbia apia, 36kli prubia apia bamna. Witin nani lika insal nani wal baku kabia, bara witin nani Gâd luhpia nani kabia pruan wina kli buan ba mita. 37Pruan wina kli buaia dukyara, Moses pali mita sin kyaya dusa sturka bani latan wan marikan sa. Bahara wan wisa, nahki Dawan Gâd ba Ebraham, Aisak bara Jekob Gâdka sa. 38Gâd lika pruan nani Gâdka apia sa, sakuna raya nani Gâdka sika; upla sut witin dukyara raya sa! 39Bamna tila lâ smasmalkra mita win: --Smasmalkra, man pain pali aisaram. 40Bara baha wina witin nani kli, Jisas ra diara makabi walaia lukras kata. 41Jisas baha nani ra win: --Nahki kan upla nani wisa, Misaia ba Debit luhpia sa? 42Kan Debit pali mita Pura Sunra Lawana nani wauhkataya ra ulban sa: 'Dawan ba, yang Dawanki ra win: Mihti aihkika ra iws, 43Yang mita waihlam nani sut man minam kahbaika daukamna ba kat.' 44Bamna, nahki Kraist ba Debit kyamka kabia ki, Debit pali mita witin ra Dawan makisa kaka? 45Upla sut wali kan Jisas ai disaipelka nani ra naha na win pyua: 46"Aman kaiki bas lâ smasmalkra nani dukyara, kan witin nani prak yari tara dimi taukbia, bara pulaia watla nani ra upla nani ai lakula wibia; Sinagog watla nani ra sin kau plis pain bara iwaia plikisa, bara plun piaia pyua ra sin kau plis painkira nani ra iwan daukisa. 47Baku sin, pyarka mairin nani watla nani mihta dakbisa, bara kunin baman yari ai pura suni sa. Witin nani sika kau pât tara pali bribia ba."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\