San Lucas 21

1Jisas tempel ra kaikan, lalah auhbaia watla ra yuyakira nani lalah mangki kan. 2Witin sin kaikan, pyarka mairin umpira kumi lalah sint wal mangkan. 3Baku mika, Jisas bila: --Kasak mai wisna, naha pyarka mairin umpira na kau mangkan, wala nani sut ba wal. 4Kan baha nani yabi ba lika, ai dukya nani bri ba wina kau taka takaskan ba sika; sakuna pyarka mairin na, ai umpirka ra, raya kaia dukya lupia brikan ba sut pali yan. 5Upla tila mita tempel ba dukyara aisi kan, tempel walpaia nahki painkira nani ba ni skahkan ba dukyara, bara diara sat, sat upla nani ai prisantka yan kan ba dukyara sin. Bamna Jisas bila: 6--Yua nani balbia bara, naha diara nani man nani kaikisma na sut sauhki tikan kabia, bara walpa kumi sin walpa wala purara ban swin kabia apia. 7Bara makabi walan Jisas ra: --Smasmalkra, ahkia naha diara na takbia? Naha dukya nani takaia sainka nani ba ani kabia? 8Jisas bila: "Aman kaiki bas, yarka sin kunin mai munbiara. Upla ailal yang nini bri balbia, bara ban naku wibia: 'Yang sika Kraist'; bara: 'Nanara sika pyua ba.' Sakuna nina blikpara. 9Man nani war nani sturka bara blahwan laka nani sturka walma bara, si bripara, kan naha diara nani na pas takaia sa, sakuna tnata ba kau kabia." 10Bamna Jisas kau ban aisi, win: "Nisan kumi nisan wala mapara aiklabia, kuntri kumi kuntri wala mapara war daukbia. 11Tasba nikban tara nani kabia, plun tiwan bara siknis sat, sat nani plis ailal ra, bara kasbrika purara diara sîbrinkira nani, sain aihka nani sin kabia. 12"Sakuna naha diara nani sut kainara, man nani ra mai alkbia, bara ninam bliki rau mai sauhkbia. Lamka daukaia prias watla nani ra mai brih wabia, yang nini ba tawan silak watla ra mai mangkbia; king nani mawanra, wihta tara nani mawanra sin mai brihwabia. 13Naha na man nani mampara sans kum kabia, yang dukira witnis aisaia. 14Baha mita pyua kainara, man nani sinskam ba ridi bri bas, witniskam aisaia wisi trabil taki lukma apia ba dukyara, 15kan yang mita dia aisaia sma bila nani bara sinska laka ba sin maikamni, bamna waihlam nani kumi sin baha mapara bubia apia, aisabia sin apia. 16Aisikam, yaptikam, muihkam nani, tamya nani, uplikam nani sin waihlam mihta ra mai mangkbia. Man nani tilam wina kum, kum mai ikan kabia, 17yang taiwan sin tasba aiska na misbara mai kaikbia. 18Sakuna tamwa ba wina mina kumi sin tiwbia apia. 19Ban bapi bui kama kaka, raya ban kaia laka ba brima! 20"Ani pyua Jerusalem taunka ba suldawa nani mita kutbi bri kabia bara, damra wali bas, sauhki tikan kaia ba baila sa. 21Bamna baha nani Judia ra bangwi ba il nani ra plapi waia sa; Jerusalem taunka bilara nani ba takaia sa, baha nani insla ra nani ba sin taun ra kli bal dimaia apia sa. 22Baha pyua ba lika pât wauhwaia yua nani kabia, bamna Ulbanka nani dia aisi ba sut aimakaia sa. 23Umpira pali kabia, mairin kwihra nani ba bara ai luhpia nani tyala dakaki ba sin! Kan tasba nara latwan tara uya kabia, bara pat saura pali sin naha uplika nani mapara kabia. 24Upla tila nani war ra pruan kabia, bara wala nani ra lika priski brihwan kabia plis wala nani ra; bara Ju apia nani mita Jerusalem ba ai mina ni taibia, pyua mangkan ba tnata alkbia ba kat. 25"Bamna sain nani takan kabia lapta ra, kati ra bara slilma nani ra sin, naha tasba ra nisan nani ba aihka aimawahkan kabia, bara sibrin tara sin takbia kabu ripka binka tara ba mita. 26Naha diara nani tasba ra takaia ba dukyara luki, upla nani kupia sin lap tiwbia; kan kasbrika pura ra karnika nani sut nikban kabia. 27Bara mika, Upla Luhpia Waitna, kasbrika ra aula ba kaikbia, karnika tara bara ai prana ba wal. 28Naha diara nani na mahka takaia bara, kupiam karna dauki, lamla ba pura ra buks, kan pri sakan laka ba pat baila sa." 29Jisas naha maprika lilka na sin wisata: "Kwah damni dusa bara kaiki bas apia kaka dus sat wala nani ra sin. 30Ai wahya nani saki kan kaikisma bara, man nani mita kaikma lapta pyua ba pat baila sa. 31Baha sin natkara, naha diara nani takan kaikisma bara, damra wals Gâd King aimaki laka ba pat baila sa. 32"Kasak mai wisna, diara nani na sut takbia, naha pyua uplika nani kau prui tiwras bara. 33Kasbrika pura ba, tasba na sin lui wabia, sakuna yang bili nani ba lui wabia apia. 34"Bamna aman kaiki bas, tasba brinka nani ba mita, bla laka nani mita bara naha tasba trabilka nani mita sin yarka kupiam nani ba karna takbiara, baha yua kra damra walras kaprika mai alkbiara sia. 35Mina alkaia kumi ai bila prakuya ba baku kabia, naha tasba ra iwi uplika sut ra. 36Bamna man nani ridi bas, bara pyu bani sin puram suni bas, bara baku mika sip kama naha diara nani takaia ba wina swakwaia, ban sin Upla Luhpika waitna maiwan ra kaia." 37Kakna pyua, Jisas tempel ra smalki kan, kuna tihmia pyua, Alibit ilka ra taki wi kan bahara takaskaia. 38Bamna upla nani sut yu bani titan pali tempel ra bali kan, Jisas smalkanka walaia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\