San Lucas 22

1Brit lebin mangkras piaia yua tara ba pat baila kan, insal luan yua wi ba. 2Prîst wihta tara nani bara lâ smasmalkra nani sut pliki kan, nahki Jisas ba ikaia, kuna upla nani ra sibrin luki kata. 3Bamna Setan Judas Kiriat taunka wina ba kupia ra diman. Witinka ba apastil 12 ba wina kumi kata, 4bamna naha mita prîst wihta nani ra, bara tempel kaptenka nani ra wih aisin, nahki Jisas ba baha nani mihta ra mangkaia. 5Witin nani lilia taki bara Judas ra lalah yaia sin pramis munan; 6Judas aitani lukan, bamna baha yua wina mahka sans pliki kan, nahki Jisas ba witin nani mihta ra mangkaia, upla wala nani nu apia kaka. 7Brit lebin apu piaia yua tara ba balan, bahara sika insal luan syîpka ba sakripais daukaia kata. 8Bamna Jisas mita Pita bara Jan wal blikan wan, bara naku win: --Man nani was, insal luan yua dukyara tutni pata ba ridi dauki bas. 9Witin nani makabi walan: --Anira want sma yang nani ridi daukamna? 10Jisas pana win: --Man nani taun ra dimma bara, kaikma waitna kum li watla twilki auya kabia. Witin nina bliks ani watla ra wih dimbia ba kat. 11Baha watla dawanka ra wis: 'Smasmalkra ba mai wisa: Ani rûmka ra yang disaipelki nani aikuki insal luan yua tara tutnika pata ba piaia?' 12Bamna mamrikbia pura ra rûm tara kum pat ridi daukan sa; bahara tutni pata ba ridi dauks. 13Witin nani wan bara, diara nani dukyara Jisas win ba sut wal prawan, bamna insal luan yua tutnika pata ba ridi daukan. 14Awarka balan pyua ra, Jisas ai disaipelka sut aikuki tebil ra iwan. 15Jisas mita wisata: --Yang brin ai dauki pali kan naha insal luan yua tutnika pata na man nani wal piaia, kau pruras sna bara! 16Bamna yang mai wisni, kli man nani wal nahmuna pata pimna apia, Gâd King aimaki lâka ba aimakbia ba kat. 17Baku bara, Jisas ai mihta ra kap kum brih, tingki wih, ningkara naku win: --Naha na brih, man nani tilam ra yui bris; 18kan yang mai wisni, wain kiwka ma ba wina kli dimna apia, Gâd king aimaki laka ba balbia kat. 19Baha ningkara, brit ba ai mihta ra brih, tingki wih, kriki, disaipel nani ra yabi, win: --Naha sika wîni tara, man nani sut dukyamra yan kabia ba. Naha na yang ra luki, dauki bas. 20Kap ba wal sin baku daukan plun pin ningkara, bara naku wisata: --Naha kapka na sika lâ raya daukan ba yang tailya mita, bara sut dukyam ra laiwi ba. 21Sakuna nana ra waihli mihta ra ai mangkaia waitnika ba yang wal tebil ra nara sa, 22bamna Upla Luhpika waitna auya witin ra mairikan yabalka ba bak. Sakuna waihli mihta ra ai mangkuya waitnika ba mapara lika alai pali kabia! 23Bara disaipel nani ba pana, pana ai walkara taui makabi walan, ya pali mita waihla mihta ra mangkuya sapa. 24Disaipel nani ai tilara blahwan kum bri kan, baha ba lika ya kau tara kulkan kabia dukya ra. 25Sakuna Jisas mita win: "Hidan nani kingka nani ba lika dawan baku baha nani ba pura ra aimakisa, bara witin nani wihtka ba yamni dadaukra nani makisa. 26Sakuna man nani lika baku kaia apia sma; ya man nani tilamra tara kulkan ba, witin lika kau wahma baku kaia sa; ya sin lal baku kulkan ba, witin upla wala dukya dadaukra takaia sa. 27Bamna, ya ba kau tara kulkan saki, witinka tebil ra iwi plun piaia ba, apia kaka, plun tebil ra iwi ba? Kasak apia witinka tebil ra iwi ba? Sakuna yang man nani tilam ra sna, sin dukya dadaukra baku. 28"Man nani sika pyu bani yang wal ban sma ba, traiki kaikanka nani tilara. 29Baha mita, yang man nani ra king laka kum maikaisna, Aisiki mita yang ra aikan ba baku. 30Man nani plun pima, diara sin dima yang tebilki ra king aimakaisna bara, bara king iwaika nani ra iwi, Israel kyamka 12 ba laka sin daukma." 31Bara Dawan naha sin aisin: --Saiman, Saiman, kais Setan man nani ba makaban sa sin plauar ma baku mai singbaia dukyara. 32Sakuna yang man dukyam ra puri sunri, kasak lukankam ba tiwaia apia. Man kli taui balma bara, muihkam nani ta baiks. 33Saiman bila: --Dawan, yang ridi sni man wal silak ra waia, bara pruaia sin. 34Bamna Jisas bila: --Pita, yang mai wisna, man naiwa kau kalila waihntka aiwanras bara, aima yuhmpa wima yang ai kaikras. 35Jisas disaipel nani ra makabi walan: --Yang man nani ra sakbat apu, lalah watla apu, sus sin apu mai blikri waram bara, diara luha apia kapram ki? Bara witin nani bila: --Diara kumi sin apia. 36Bamna witin bila: --Nana ra lika, ya sakbat brisa kaka, baha brih waia sa, lalah watla bri kaka sin; ya sord apu kaka, ai praka tara ba wauhwi atki, kum atki bribia. 37Kan man nani ra mai wisni Ulbanka nani naha aisi ba sut yang ra ban aimakaia sa: 'Witin ba watauikira nani tilara kulkan sa.' Bamna dia, dia yang duki ra ulban ba, aimakaia sa. 38Witin nani aisin: --Dawan, sord wal nara sa. Bamna Jisas pana win: --Baha kat takas. 39Jisas baha wina taki, ai natka kan ba baku, witin Alibet ilka ra wan; disaipel nani sin ai nina bliki wata. 40Baha pliskara balan bara, witin bila: --Man nani puram suns, traika kaikan ra kauhma ra sia. 41Ningkara, Jisas witin nani wina dakwi takan, sin walpa kum lulkan praiska ba baku, bara bahara witin ai lula krikan ai pura sunaia. 42Witin bila: "Aisa, man wilin sma kaka, pat wauhwaia sna ba wina swaki ai saks, sakuna yang kupi laka kat lika kabia ra, kuna man kupiam laka kat mika." 43[Bamna kasbrika pura ba wina insal kum balan, witin ra ta baikaia. 44Bara baku mika witin uya pali pât wahwi kan ba tilara, kau ai ta baiki ai pura suni kata, bara ai laptika ba tala tahwan tara baku tasba ra tahwi kata.] 45Witin ai pura suni kan ba wina bui, disaipel nani ra wan, bara baha nani yapi kan sakan, sari mita pura luan kan bamna. 46Bara witin bila: --Diakan man nani yapisma ki? Man bus, puram sin suns, traika kaikanra kauhma ra sia. 47Jisas kau aisi kan bara, upla ailal pali balan. Disaipel 12 ba wina kumi nina Judas maki kan ba sika baha uplika nani ta brih aula kan, bamna witin Jisas lama ra balan kiawalaia. 48Baku mika, Jisas bila: --Judas, kyawalanka kumi ni Upla Luhpia waitna na waihla mihta ra mangkisma ki? 49Baha nani Jisas wal kan ba, diara nani taki kan ba kaikan, makabi walan: --Dawan, yang nani sord ni mapara aiklabamna ki? 50Witin nani wina kum mita prîst nani wihtka albika kum ra klaki, kyama aihkika ba taih dakban. 51Sakuna Jisas bila: --Ban swis; pât aitani daukram sa. Bamna Jisas mita albika ba kyama ra kangbi, rakan. 52Ningkara, Jisas prîst tara nani ra, tempel kaptenka nani ra bara wihta almuk nani ra, witinka nani witin ra alkaia balan bara win: --Man nani bal takram sord nani bara dus nani kira, yang na aîmplikra kapri kan baku? 53Yang yu bani man nani wal tempel ra katna pyua ra, wiria sin ai kangbras kapram; sakuna naha na man nani awarkam sika, tihmia mita pura lui ba. 54Bamna witin nani mita Jisas ba priski brihwan prîst tara watla ra; Pita lika lai wina nina bliki kan. 55Utla lamara pauta kum mukan, bara baha kir iwan. Pita sin baha nani tilara iwan. 56Bamna dukia dadaukra mairka kum Pita pauta mukan ba tnaya un ra iwi kan kaiki, witin kat aman pali kaiki si, naku wisata: --Naha waitnika sin witin wal kata. 57Sakuna Pita apia wisi, nan win: --Mairin, yang witin ba kaikras. 58Wiria ningkara, wala kum bal kaiki, wisata: --Man sin baha nani wina kum sma. Sakuna Pita bila: --Apia, yang baha apia sni. 59Awar kum luan prais bara, kli wala kum bal karna aisi, wisata: --Kasak, naha waitnika sin witin ba wal kata, kan witin na sin Galili wina sa. 60Sakuna Pita bila: --Waitna, dia dukya ra pali aisaram sapa yang tanka briras. Baha sin pyua ra, kau Pita aisi kan bara, kalila waihntka kum aiwanan. 61Dawan taui Pita kat kaikan, bara Pita ai kupia krauan, Dawan witin ra dia wisata ba dukya ra: "Naiwa kau kalila waihntka aiwanras bara, pat aima yuhmpa ai kaikras wima." 62Bamna Pita lata ra taki, sarikira ai nakra laya sakan. 63Waitna nani Jisas main kaiki brikan ba ai lawaska kiki, witin ra sin pruki, latwan yaban. 64Nakra nani sin praki, makabi walan: --Ai wis ya mita mai prukan! 65Bara diara wala uya witin mapara aisi, swira dauki kata. 66Bamna yu baiwan kan, Ju almukka nani, prîst tara nani bara lâ smasmalkra nani sut asla aidruban, bara Jisas ba lâ wihta tara nani mawanra brihwan. Bahara witin ra makabi walan: 67--Wan wis, man ba Misaia ki? Witin bila: --Yang au mai wimna kaka sin, man nani kasak ai kulkma apia. 68Bara diara makabi walamna kaka, man nani pana ai wina apia. 69Sakuna naha pyua wina, Upla Luhpia Waitna Gâd, karnaki sut bri ba mihta aihkikara iwi kabia. 70Bamna sut mita makabi walan: --Ban kaka, man na Gâd Luhpia? Jisas pana wisata: --Au, yang sna, man nani aisaram ba baku. 71Baku bara, witin nani bila: --Dia kan yawan witnis nani kau briaia saki? Witin bila wina yawan walan sa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\