San Lucas 23

1Baha nani sut buan, bara Jisas ba Pailet mawanra brihwan. 2Bahara witin nani mahka Jisas dahra saki, naku wisata: --Yang nani naha waitnika na saki bangwri wan uplika nani kupia warbi muni kan. Witin bila, Rom kingka Sisar ra lal mana aibapi bangwamna apia, bara sin wisa witin ba Misaia, wibia kaka, king kum sa. 3Bara Pailet mita makabi walan: --Man sma ki Ju nani Kingka ba? Jisas pana win: --Man aisaram ba baku sa. 4Bamna Pailet prîst tara nani ra bara upla sut ra sin win: --Yang naha waitnika nara pat kumi sin sakras pali. 5Sakuna witin nani ai ta baiki pali aisin: --Witin ai smalkanka ni Judia aiska ba kupia warbi munisa, Galili ba wina ban naha pali kat sin baku daukisa. 6Pailet naha walan bara, makabi walan naha waitnika na Galili wina sapa. 7Witin nani au win bara, Galili wihtka tara Herad ra blikan wan, baha yua nani ra witin sin Jerusalem ra kan bamna. 8Herad lika Jisas kaikan bara, lilia pali takan, kan pyua wihka witin kaikan dauki kan, bamna witin dukyara walan kan bara sin luki kan sain aihka kum pan daukka kaikaia. 9Diara uya makabi walan, sakuna Jisas pana diara aisaras kata. 10Baku sin baha ra kata prîst tara nani bara lâ smasmalkra nani sin, bara witin nani karna pali ai dahra saki aisi kata. 11Ba ningkara Herad bara ai suldawika nani aikuki bahki pali kulkata bara witin ra lawaska kikaia wisi, bamna kwala pranakira pali sin dingkan king baku. Ningkara, Herad mita witin ba kli Pailet ra blikan. 12Baha yua wina, Pailet, Herad wal ai uplika takan; kan pyua ra lika wal ai waihla kan bamna. 13Bamna Pailet mita prîst tara nani, wihta nani bara upla nani sut asla paiwi, 14naku win: --Man nani naha waitnika bri balram bara, ai wiram nahki witin mita upla nani kupia warbi munisa, bamna yang man nani mamwanra makabi walri, kuna kaikram yang witin swakwanka kumi sin sakras, man nani dahra kwahki aisisma ba. 15Herad mita sin diara sakras, bara kli yawan ra blikan sa. Bamna kaikisma, witin pruaia patka kumi sin daukras sa. 16Bamna yang wipi muni, lanhgkamna. 17[Lilia yua tara ra, Pailet silak uplika kum uplika nani ra langki yaia la bri kata, ai natka kan baku.] 18Sakuna sut mahka ai ta baiki winan: --Naha waitnika kaikan wan daukras! Barabas lika pri saks! 19Naha Barabas ka na silak ra mangkan kata, witin taun ra war bukan bara upla nani sin ikan bamna. 20Pailet Jisas ba pri sakaia want kan bamna, witin nani ra kli aisin; 21sakuna witin nani kau ai ta baiki winan: --Dus prihni ra sas! Dus prihni ra sas! 22Naha kira aima yuhmpa Pailet mita win: --Bamna dia saura daukan saki? Pruaia pâtka kumi sin yang witin ra sakras sni. Yang wipamni ningkara, pri sakamna. 23Sakuna witin nani ai ta baiki wini, makabi kan dus prihni ra sabia. Witin nani taibi wini kan, bamna dia witin nani want kan ba kat brin. 24Pailet wilin takan witin nani dia makabi kan ba kat daukaia, 25bara baku, witin nani makaban waitnika ba pri sakan, witinka taun ra war bukata ba bara upla nani sin ikan ba, sakuna Jisas lika witin nani want kan ba kat daukaia yan. 26Jisas ba dus ra sabaia brihauya kan bara, Sairini wina waitnika kum wal prawan nina Saiman bara baha ba alki bangwan; witinka ba taun sirpi kum wina aula kan, bara dus prihni ba witin ra yan twilkaia Jisas nina tani ra. 27Upla ailal ai nina bliki kan, mairin nani sin ini, sarikira pali witin dukyara wini bangwi kata. 28Sakuna Jisas baha nani ra taui kaiki, naku win: --Jerusalem mairka nani, yang puri mata inpara, sakuna man nani puram mata ins, bara luhpiam nani puram mata ini bangws. 29Kan yua nani ba balbia bara, naku wibia: 'Yamni pali sa baha mairka nani sip luhpa baikras ba, sip kwihra tiwras kan ba, bara ai luhpia ra sin tyala dakakras kan nani ba.' 30Baha pyua ra upla nani ba il nani ra wibia: 'Yang nani puri ra kauhws!'; il sirpi nani ra sin wibia: 'Yang nani puri biks!' 31Bamna dus kura lupia ra naha diara sut na muni kaka, dus lawan ra dia mika munras kabia ki? 32Saura dadaukra wal sin brihauya kata, Jisas wal ikaia. 33Witin nani Lalkahmka maki ya ba tasbaia ra balan bara, Jisas ba dus prihni ra saban, saura dadaukra wal ba sin: kumi ba aihkika tanira, wala ba smihka tanira. 34Witin nani dus prihni ra sabi kan bara, Jisas bila: --Aisa, naha patka na witin nani ra ban swih tiks, kan witin nani dia dauki sapa ai tanka briras. Bamna suldawa nani Jisas kwalka ba yaura taubia sapa kaikaia, lat lulkan. 35Upla nani sin bahara bui kaiki kata, wihta tara nani sin mita ai lawaska kiki, naku aisi kan: --Upla wala nani ra swaki sakan; bamna nana ra witin swak takbia, witin ba kasak Misaia sa kaka, Gâd mita bak sakan ba. 36Suldawa nani sin ai lawaska kiki, ai lamara bal, wain swahwan yan diaia. 37Witin nani sin wi kata: --Man ba kasak Ju nani Kingka sma kaka, man swak taks! 38Wauhtaya kumi ulbi witin lal pura ra mangkan kata bara baha ba naku kata: "Naha sika Ju nani kingka." 39Saura dadaukra nani witin aikuki dus ra paman kan ba wina kumika mita witin ra swira dauki, naku wi kata: --Man ba Misaia kaka, wînam swak saks bara yang nani na sin swaki ai saks! 40Sakuna wala ba mita ai panika bara laui dauki, win: --Man Gâd ra sibrin lukras sma ki, man sin pâtka munuhntara sma ba? 41Man yang wal lika pât wauhwaia aitani pali sa, kan dia yawan daukan ba mana sika aibapi na; sakuna naha waitnika lika diara saura kumi sin daukras. 42Bamna witin bila: --Jisas, man king aimaki kama bara, yang ra luki bas. 43Jisas pana wisata: --Kasak mai wisni, naiwa man yang wal Paradais ra kama. 44Yu ba 12 aklak kan bara, tihmia iwan tasba aiska ra, ban tutni 3 aklak kat. 45Lapta ba ai ingnika ba sakras, bara tempel ra kwala paman kan ba lilak kalwan. 46Bara Jisas ai bila baikra tara winan: --Aisa, spiritki na man mihtam ra mangkisna! Naha aisin ningkara, witin pruan. 47Rom kaptenka baha kaikan, Gâd ra mayuni, win: --Kasak pali naha waitnika na pâtkas pali kata. 48Upla sut aidrubi balan kan ba dia takan ba sut kaiki kan, bara witin nani ai lama pruki, kli mahka wan. 49Sakuna Jisas kakaira nani sut bara mairin nani sin Galili wina ai nina bliki bangwan kan ba, lai wina naha diara nani na kaiki kata. 50Waitna bara kasak pain kulkan waitnika kum bara kan, ai nina ba Josep, witinka ba Judia taunka kum nina Arimatia wi ba wina kata. Witin na sin Ju lâ dadaukra wihtka nani kum kata. 51Naha Josep ra lika Gâd king aimaki laka bila kaiki kata, bamna witin lâ wihtka nani dia dauki kan ba tila ra dimras kan. 52Bamna witin Pailet ra wih, Jisas wîna tara ba makaban. 53Dus prihni wina lahki ikan bara, kwalyapa kum ni karbi, walpa ni daukan raitka kum ra tnikan bara bahara kau upla kumi sin bikras kata. 54Baha yua ba lika wingka puhbaia yua ba dukyara ridi takaia kan, bara yua ba pat baila kata. 55Mairin nani Jisas wal Galili wina balan kan ba sin wan, raiti ba sin kaikan bara wîna tara sin nahki tnikan ba sut pain pali kaikata. 56Ai watla ra kli taui balan bara, isint kia pain nani bara batana nani sin ridi daukan. Wan wingka puhbaia yua lâ ra ulban ba lâka kat mairin nani ba daukan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\