San Lucas 24

1Bara wîk yua pas, titan pali mairin nani ba raiti ra kli aidrubi balan, bara isint kia pain nani witin nani ridi daukan kan ba sin brih auya kan. 2Witin nani wan bara, kaikan raiti pura praki bri kata walpaia ba apu kan; 3bara raiti ra diman, sakuna Dawan Jisas wîna tara ba bahara sakras kata. 4Witin nani ta iwan pali takan bara dia daukaia sapa sin kaikras kan. Baku bara, witin nani ai lamara waitna wal mita kata, kwala ingnikira dimi. 5Witin nani sin sibrin mita tasba ra ai lal makupan; bamna baha waitnika nani mita win: --Diakan man nani upla raya ba pruan nani tilara plikisma ki? 6Nahara apu sa; witin ba pruan wina buan sa. Kupiam krauks, witin kau Galili ra kan pyua ra, dia man nani ra mai win ba: 7'Upla Luhpika waitna ba upla saurakira nani mihta ra mangkan kabia, dus prihni ra sin saban kabia, bara yu yuhmpa ra kli bubia.' 8Mairin nani ba Jisas bila nani dukyara ai kupia tang krauan, 9bara raiti wina kli taui balan bara, apastil 11 sut ra maisapahkan, bara baha nani bahara kan ba sut ra sin. 10Naha sturka apastil nani ra brisi maisapahkan mairka nani ba lika: Meri Magdalin, Joana, Meri Jems yaptika ba, bara mairin wala nani kata ba sin. 11Apastil nani kaikan mairin nani dia aisi kan ba lika tanis baku kan, bara kasak sin lukras kata. 12Ban sakuna, Pita lika taki plapi, raiti ra wan; bara witin wih raiti bila ra diman, bara kaikan linen kwalka nani kata ba tnaya ra swin kan, bamna witin kli taui utla ra balan diara nani takan ba dukyara ta iwan pali. 13Baha sin yua, witin nani tila wina wal ba taun kumi nina Emeus wi ba baha mata auya kan; baha ba Jerusalem wina 7 mail brisa. 14Witin nani ba dia, dia takan ba sut dukyara aisi auya kan; 15bara witin nani aisi, makabi wali kan, bara Jisas witin nani lama ra wih, aikuki impakan. 16Witin nani kaiki kan sakuna, diara kum mita munan sip witin ba pain pali kaikras kan. 17Bara Jisas makabi walan: --Man nani yabal ra wapi, dia pana, pana makabi wali bangwisma na? Baha nani aisi kan ba takaskan bara sari takas kan. 18Witin nani wina kumi, nina Kliopas maki ba bila: --Tasba aiska ba kaikan naha yua nani ra dia Jerusalem ra takan ba. Man baman dia upla trengsar kum baha ra takaski katma ki, naha diara takan na tanka briras? 19Pana witin bila: --Dia takan ki? Witin nani bila: --Jisas Nasaret wina ba dukyara sika, witin lika dahra aisasara karnakira kata, diara daukaia mapara bara aisaia mapara sin, Gâd mawanra bara upla nani mawanra sin. 20Wan prîstka tara nani bara wihta nani mita sin witin ba pruaia pâtki ra lakan, bamna witin nani Jisas ba dus prihni ra saban. 21Yang nani sin kaina ra luki kapri, witin ba Israel nisanka ba pri sakbia. Bara nanara, baha sut purka ra, baha takan ba wina pat yu yuhmpa luan. 22Yang nani tili wina mairin tila nani mita sirang wan ikan, kan witin nani titan pali raiti ra wan, 23bara wîna tara ba sakras kan bamna, baha nani bal wan maisapahkan, nahki diara aihka kum kaikan bak insal nani kaikan, bara baha nani mita win Jisas ba raya sa. 24Ningka ra, yang nani upliki tila nani sin wan raiti ra, bara mairin nani wan win ba kat sakan, sakuna Jisas lika kaikras kan. 25Bara Jisas win: --Man nani lika sip diara tanka briras sma, dahra aisasara nani diara nani aisin dukyara sin pat sip kasak lukras sma! 26Bamna Misaia dukya apia kan ki naha patka nani wauhwi si, ai prana ra dimi iwaia? 27Bamna mahka Ulbanka nani witin ai tanka aisi nani ba saki tanka smalkan, Moses wauhkataya nani wina ban dahra aisasara nani ulbanka nani ba kat. 28Witin nani auya kan taunka lama ra balan bara, Jisas ai yabalka ra ban impakaia baku munan. 29Sakuna witin nani ba mita taibi munan takaskaia, bara naku win: --Yang nani wal takas, kan yu pat tutni sa bara tihmia iwaia man sa. Baku mika, Jisas diman witin nani wal takaskaia. 30Witin nani aikuki pat tebil ra iwi kan bara, witin ai mihta ra brit ba brih, yamni muni, kriki, witin nani ra yan. 31Baha sin pyua ra ai nakra nani ba ilingkan kata, bara witin ra latan kaikan; sakuna naha ningkara, witin lap tiwan. 32Bara witin nani pana, pana aisan: --Kasak apia, wan kupia ba lapta taki kan sin pauta baku witin yabal ra wan aisi aula kan bara, Ulbanka nani tanka saki wan wi kan bara? 33Bamna kau sip takaskras pali, witin nani mahka yabal ra aimaki Jerusalem ra balan, bara bahara apastil 11 ba bara wala nani sut aikuki asla takan kan ba wal prawan. 34Naha nani mita win: --Kasak pali Dawan ba kli raiti wina buan sa, bara Saiman kaikan! 35Baha wina witin nani wal mita win dia yabal ra takan ba; Jisas brit krikan bara, latan kaikan ba tanka sin wisata. 36Baha diara nani ba dukyara witin nani kau aisi kan bara, Jisas witin nani lilapas kat mita, lakula dauki, naku wisata: --Kupia kumi man nani ra kabia. 37Witin nani ta iwan, bara sin sirang iwan, bamna lukan spirit kum witin nani kaiki kan. 38Sakuna Jisas win: --Diakan man nani ta iwan takram, bara dia muni man nani kupiam ra nahmpa, nahmpa baman lukisma ki? 39Kais mihti nani na bara mini nani sin. Yang pali sna. Mihtam ni ai alki ai kais: spirit kum lika wîna tara bara dusa nani sin briras, man nani kaikisma yang brisna ba baku. 40Naha aisin bara, ai mihta nani bara ai mina nani sin marikan. 41Sakuna witin nani lilia mita bara ta sin iwan ba mita kau ban sip kasak lukras kan bamna, Jisas bila: --Piaia plun naha ra brisma ki? 42Bara witin nani mita inska angkan pis yan, 43bara Jisas baha ba brih witin nani mawan kat pin. 44Ningka ra, witin bila: --Dia yang ra takan ba tanka sika sut mai wiri, kau man nani wal katna bara: Baha ba sut aimakaia kan, yang dukyara dia Moses lakara ulban ba, dahra aisasara nani Ulbanka ra ba, bara Pura Sunra Lawana nani ra sin. 45Bamna Ulbanka nani tanka ba yan brin, 46bara naku sin win: --Baku ulban sa, Misaia ba pruaia kan, bara yu yuhmpa ra kat pruan nani wina kli buaia; 47bara ai nina ba nisan nani sutra aisi smalkan kabia, Jerusalem ba wina ta krikaia baha nani ra sin wiaia, ai saurka nani ba wina ai kupia lakbia, bara baku mika ai saurka nani ba sut swin tikan kabia. 48Man nani sika naha diara nani sut witniska nani sma. 49Bara kais, yang man nani puramra blikamna Aisiki dia pramis munan ba; ban sakuna, Jerusalem taunka nara takas ani pyua ra pura wina karnika brima ba kat. 50Bamna Jisas mita baha nani ba taun ba wina brih taki wan Betani kat, bara witin ai mihta nani buki, witin nani ra yamni munan. 51Bamna baha nani ra yamni muni kan pyua ra, baha nani wina dakwi takan, bara kasbrika pura ra brih wan kata. 52Witin nani Jisas ra ai lula kriki mayunan ba ningkara, kli Jerusalem ra liliakira aidrubi balan, 53bamna yu bani tempel ra Gâd ra mayuni kan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\