San Lucas 3

1Taibirius Rom ra pat mani 15 king tara aimaki kan, Judia ra Pontius Pailet wihta tara aimaki kan, Herad lika Galili ra, ai muihnika Pilip lika Aityuria bara Trakonaitis kuntrika ra, bara Laisenias lika Abilini ra. 2Anas wih Keyapas wal lika prîst tara aimaki kan. Baha sin yua nani ra Sakaraia luhpia Jan lika upla iwras tasbaia ra kan, bara Gâd bui bila smalkanka kum yan. 3Jan lika Jordan awala lamara plis nani sut bak impaki, upla nani ra naku win: "Man nani kupiam laks, tahbi mai daukan kaia sa. Baku mika Gâd saurkam nani ba swih tikbia." 4Naha na ban baku takan, dahra aisasara Aiseya naha ulban kan ba baku: "Bila baikra kum upla iwras tasbaia ra wini sa: 'Dawan yabalka ba ridi dauks; ai yabalka kum sin wapni dauks. 5Albangkia nani sut yakabi prakan kabia, il tara nani bara il sirpi nani ba sut langni daukan kabia, yabal warwra nani ba sut wapni daukan kabia, yabal pruhmni bri bani ba sin kriki langni daukan kabia; 6bamna tasba aiska swaki sakan laka Gâd mita yabi ba kaikbia.' " 7Upla nani Jan Tatahbra mita tahbi daukan kabia dukyara aidrubi balan kan nani ra, witin naku aisi kan: "Pyuta kyamka nani! Ya mita man nani ra maisampahkan baha pâtka tara wan lamara aula ba wina plapi swak takaia? 8Diara nani dauki mariks, saurkam nani wina kupiam lakram tanka ba, bara man nani pana, pana sin aisapara: 'Yawan lika Ebraham kyamka!'; kan yang pali mita mai wisna, Gâd sip sa naha walpaia nani na brih, baha ni Ebraham kyamka nani daukaia. 9Asa ba pat ridi sa dus nani klakaia, bamna dus bani ma pain sakras ba klakan kabia, pauta ra sin lulkka ambia." 10Baku mika upla nani makabi walan: --Yang nani dia daukaia sna ki? 11Jan pana win: --Ya prak wal bri ba, prak apu uplika ra kum yaia sa; ya sin plun bri ba, plun apu uplika wal yui briaia sa. 12Rom ra blikaia lal mana saki nani tila ba sin balan, Jan mita tahbi daukbia wisi, bara baha nani Jan ra makabi walan: --Smasmalkra, yang nani dia daukaia sna ki? 13Jan bila baha nani ra: --Lal mana sakisma ba lâ ba kat saks, kau pura lika apia. 14Suldawa tila nani sin makabi walan: --Yang nani dia daukaia sna ki? Bara Jan bila: -- Upla kumi ra sin taibi apia kaka, diara saura daukan wisi, lalahka dakbi bripara; mamna maiki ba kat sin aitani kulks. 15Upla nani ai kupia sap apia bila kaiki kata, kan witin nani luki kan Jan ba ban Misaia sapa. 16Sakuna Jan baha nani sut ra wisata: "Kasak pali, yang upla ra li ni baman tahbi daukisna; sakuna kum aula, witin lika upla ra tahbi daukbia Spirit Hulikira ni, pauta ni sin. Yang wal witinka ba kau karnika brisa bamna, ai suska awa pan langkaia aitani apia sna. 17Ma singbi sakaika ba witin ai mihta ra brisa, plauar ma ba klin daukaia, bara taya nani ba sin sait ra sakaia. Plauar ma nani ba ai pata watla ra auhbia, sakuna taya nani ba lika pauta ra angkbia, baha pautika ban kaiara sip daswras bara." 18Naku natka ni, bara kupia kraukanka sat wala uya ni, Jan mita upla nani ra sturi yamni ba smalki kan. 19Baha purkara, wihta tara Herad ra sin laui daukan, witin ai muihni Pilip maîa Herodias wal brikan, diara saura wala uya sin daukan bamna. 20Sakuna Herad baha nani alki briaia watlika ra diara saura wala sin daukan, bara Jan ba silak ra mangkan. 21Naha kainara, Jan upla nani tahbi dauki kan, Jisas sin tahbi daukan kata; witin ai pura suni kan, kasbrika pura ba kwawan, 22bara Spirit Hulikira ba latan kaikan butku baku witin purara bal iwan, bara bila baikra kum kasbrika pura ba wina takan nan win: --Man ba yang Luhpi laitwankira; bak mai saki mai briri. 23Jisas ai warkka ta krikan, 30 mani brikan. Upla nani luki kan witin ba Josep luhpia, bara Josep ba lika Hilai luhpia; 24Hilai ba Matat luhpia, Matat ba Libia luhpia, Libia ba Melkai luhpia, Melkai ba Janeia luhpia, Janeia ba Josep luhpia; 25Josep ba Matitia luhpia, Matitia ba Emus luhpia, Emus ba Nehum luhpia, Nehum ba Eslai luhpia, Eslai ba Nageai luhpia; 26Nageai ba Meat luhpia, Meat ba Matitia luhpia, Matitia ba Semeî luhpia, Semeî lika Josek luhpia, Josek ba Juda luhpia; 27bara Juda ba Joenan luhpia, Joenan ba Risa luhpia, Risa lika Serubabel luhpia, Serubabel ba Sîaltîl luhpia, Sîaltîl ba Niri luhpia; 28Niri ba Melkai luhpia, Melkai lika Adai luhpia, bamna Adai ba Kosam luhpia kata, Kosam ba Elmedam luhpia kan, Elmedam ba Er luhpia kata; 29Er ba Jisas luhpia, Jisas ba Elîser luhpia, Elîser ba Jorim luhpia, Jorim ba Matat luhpia; 30Matat ba Libai luhpia kata, bara Libai ba Simeon luhpia kata, Simeon ba Judas luhpia, Judas ba Josep luhpia, Josep lika Jonam luhpia kata, Jonam ba Ilaiakim luhpia; 31Ilaiakim ba Milia luhpia, bara Milia ba Mena luhpia, Mena ba Matata luhpia, Matata lika Netan luhpia; 32Netan ba Debit luhpia, Debit ba Jese luhpia, Jese ba Abid luhpia kata, bara Abid ba Buas luhpia, Buas ba Salman luhpia, Salman ba Nehson luhpia, 33Nehson ba Aminadab luhpia kata, bara Aminadab ba Admin luhpia, Admin ba Arnai luhpia, Arnai ba Hesron luhpia, Hesron lika Pires luhpia, Pires ba Juda luhpia; 34bara Juda ba Jekob luhpia, Jekob lika Aisak luhpia, Aisak ba Ebraham luhpia, Ebraham ba Tira luhpia Tira ba Nekur luhpia; 35Nekur ba Sirug luhpia, Sirug ba Riu luhpia, Riu ba Pileg luhpia, Pileg ba Iber luhpia, Iber ba Sîla luhpia; 36Sîla ba Kenan luhpia, Kenan ba Arpaksad luhpia, Arpaksad Sin luhpia, Sin ba Nua luhpia, Nua ba Lamek luhpia; 37Lamek lika Metusela luhpia, Metusela ba Inok luhpia kata, bara Inok ba Jered luhpia, Jered ba Mahalalil luhpia, Mahalalil ba Kenan luhpia; 38Kenan ba Inos luhpia kata, bara Inos ba Set luhpia, Set ba Adam luhpia, bara Adam ba Gâd luhpia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\