San Lucas 4

1Jisas Spirit Hulikira ni aibangwi, Jordan awala wina kli taui balan bara, Spirit Hulikira mita upla iwras tasbaia ra brihwan. 2Jisas ba yu 40 bahara kan, bara debil bal mahka traika kaikan. Baha pyua nani ra diara piras kan, bamna plun dauki kan. 3Baku bara, debil ba bila: --Man ba Gâd Luhpia kaka, naha walpaia ra aisas bara brit takbia. 4Jisas pana win: --Ulbanka ba wisa: 'Upla brit mita baman raya kaia apia sa.' 5Tisku baku kan, debil mita Jisas ba bri il kum purara ulan, nakra klipan kum ra king tasbaia aiska ba marikan. 6Bara debil Jisas ra win: --Naha kuntrika nani prana na bara karnika nani sut maikamna, kan naha sut yang mihti ra mangkan sa bamna; bara yaura yaia lukuna ba yabisna. 7Yang ra lulam kriki puram suni mayunma kaka, naha sut man dukyam kabia. 8Sakuna Jisas pana win: --Ulbanka ba wisa: 'Man Dawan Gâdkam ra puram suni mayuns, bara witin dukya baman dauks.' 9Baha ningkara, debil Jisas ba Jerusalem taunka ra brisi, tempel bahnara suni, nan win: --Man ba kasak Gâd Luhpia kaka, naha wina kauhws; 10kan ulbanka nani ra naku wisa: 'Gâd ai insalka blikbia main mai kaikbia bara kainan kahbia. 11Ai mihta nani wal mai alki bukbia, walpa kumi ra sin minam prukbia apia dukiara.' 12Jisas pana win: --Ulbanka ba sin wisa: 'Dawan Gâdkam ra traika kaikpara.' 13Baku bara, Setan kaikan Jisas ra traika kaikaia diara wala sakras kan, bamna pyua wiria prais kat witin ba swin. 14Jisas Galili ra balan, Spirit Hulikira karnika ni aibangwan pali, bara baha taunka aiska uplika nani witin dukyara aisi kan. 15Smalki kan prias dauki pliska banira, bara upla sut mita sin mayuni kan. 16Jisas Nasaret ra wan; baha taunka ra sika witin pawan ba. Wingka puhbaia yua ra ai natka kan ba baku, Ju nani priaska watla ra wih diman, bara ai mina ra buan Ulbanka nani wina aisi kaikaia. 17Dahra aisasara Aiseya wauhkataya ba witin ra yan. Witin aisi kaikaia wisi kwakan ba nan ulban kata: 18"Dawan Spiritka ba yang purira sa, kan aihka ai sakan sa, sturi yamni upla umpira nani ra brihwaia dukiara; silak ra mangkan uplika nani ra pri laka smalkaia ai blikan, bara blain nani ra yarka kaikaia, taiban ra uplika nani ba pri sakaia; 19Dawan yamni wan kaikan manka ba upla ra aisi smalkaia." 20Baha ningkara Jisas wauhtaya ba praki bara Sinagog ra helpika kan bara yan; bara mahka iwan. Baku mika, upla nani baha Sinagog ra kan ba sut witin ra kat ban kaiki kan. 21Baku bara, witin mahka aisi, nan win: --Naiwa yua pali naha Ulbanka ba aimakan sa, man nani mamwanra. 22Upla nani bahara kan ba sut, Jisas dukyara pain baman aisin, tâ sin iwan kan, bila painkira nani witin nani ra aisin ba dukyara. Pana pana sin makabi wali kan: --Naha apia Josep luhpia ba? 23Jisas baha nani ra win: --Kasak pali mai wisna, man nani naha maprika sturka na ai wima: 'Daktar, man sikniskam ba raws.' Bara sin ai wima: 'Kapernaum ra daukram tanka yang nani walri ba, naha man pali tasbaiam ra sin dauks.' 24Bara witin kau ban aisi win: --Kasak pali mai wisna, dahra aisasara kumi sin apu sa, ai tasbaia uplika nani mita yamni briaia. 25Dahra aisasara Ilaidya pyua ra Israel ra pyarka mairin manis bara kan; mani yuhmpa pura bakriki li auhwras kan, bamna plun sin tiwan pali kata baha kuntrika sut ra. 26Bamna Gâd mita Ilaidya ba baha pyarkika nani Israel ra bara kan ba kumira sin blikras kata, sakuna Saidon tasbaia ra taunka kum nina Sarepat, bahara pyarka mairin kumi iwi kan ya bara lika blikan. 27Baku sin, dahra aisasara Ilaisya yua nani ra, Israel ra lepar sikniska bri uplika nani manis bara kan, sakuna baha nani kumi sin rakras kan, Neaman Siria kuntrika wina kata ba baman lika. 28Naha diara nani walan, baha Sinagog ra upla nani bara kan ba sut ai kupia baikan. 29Baku mika, upla nani ba buan, bara mahka Jisas ba taun ba wina kangbi sakan, witin nani ai taunka paskan ba bahna ta pali kat brihwan, baha wina tukbi batakaia dukiara. 30Sakuna Jisas lika witin nani lilapas bak lui, mahka wan. 31Jisas Galili taunka kumi ra wan, nina Kapernaum, bahara witin wingka puhbaia yua ra upla nani ra smalkan. 32Ai smalkanka bila nani ba dukyara upla nani ba ta iwan, kan ai bila nani aisi kan ba lika karnakira pali kata. 33Baha Sinagog ra waitna kumi bara kan, witin spirit taski bri kan; bara witinka ba aitabaiki winan: 34Jisas Nasaret wina, ban wan swis; diakan wan tilara dimisma? Man ba wan sauhkaia aulma ki? Yang mai kakaira pali sna. Man ba Hulikira Gâd wina ba sika. 35Jisas spiritka taski ra laui dauki, win: --Bilam praks, bara naha waitna na sin swis! Baku mika, spirit taski ba mita waitna ba witin nani mawan kat tasba ra batakan, mahka sin witin ba wina takan, diara kumi sin wataui munras. 36Upla sut ta iwan, bara pana, pana taui, aisikan: --Naha dia bila atia? Naha waitna adar brisa bara karnika sin brisa spirit saura nani ra aisabia bara, upla nani wina takaia. 37Baku bara, baha pliska banira iwi kan nani ba sut Jisas dukyara aisikan. 38Bamna Jisas Sinagog ba wina taki, Saiman watla ra wih diman. Saiman maîa yaptika lika rih karna dauki kata, bara witin dukyara upla nani Jisas ra makaban. 39Jisas mairin ba purara wih aimakupi, rihka ra laui daukan, bara rihka ba witin wina takan. Baha sin pyua ra, mairin ba mahka bui, witin nani dukya dauki kan. 40Yu pat tutni kan, siknis sat, sat brikan uplika nani ba sut Jisas ra bri balan; witin baha nani kumi banira ai mihta nani kahban, bara rakan. 41Siknis uplika manis wina spirit saura nani sin takan, bara bila baikra wini, nan aisi kan: --Man ba Gâd Luhpia! Sakuna Jisas mita spirit saura nani ra laui daukan, yan sin aisaras kan, witin nani kaikan witin ba Misaia kan. 42Yu baiwan bara, Jisas taun ba wina taki, yakan takan plis kum ra. Sakuna upla nani mita pliki, ban witin bara kan ba kat balan. Witin nani want kan alki takaskaia, swika waia apia. 43Sakuna Jisas mita baha nani ra win: --Yang taun wala nani ra sin Gâd King aimaki ba Laka sturka ba wiaia, kan baha dukyara ai blikan sa. 44Baku bara, Jisas ban smalki tauki kan Judia Sinagogka nani ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\