San Lucas 5

1Yu kum Jisas Genesaret lagunka un ra bui kan bara, upla ailal pali balan ban aiauaia apu prais, witin nani Gâd bila walaia want kan bamna. 2Jisas kaikan lagun ba un ra duri wal bila baman bara kan; inska aiâlkra nani baha dwarka nani wina taki ai tanka nani sikbi kan. 3Jisas ba baha dwarka kum Saiman dukya kan bara aimaki, makaban un ba wina wiria byara ra sakbia; bamna witin duri ra iwi, baha wina upla nani ra smalkan. 4Witin smalki luan bara, Saiman ra win: --Duri na brih taki was kau tihu ra, bara tan nani ba lulks inska alkaia. 5Saiman pana win: --Smasmalkra, yang nani tihmia aiska wark takri, diara kumi sin alkras; ban sakuna man baku wan wisma bamna, yang tan ba lulkamna. 6Witin nani tan ba lulkan bara, inska ailal pali alkan, bara tan ba dakwi kan. 7Bamna witin nani duri walara ai panika nani bara kan ra ai mihta wauhwan bal help munbia dukiara. Bara witin nani balan, bara duri wal sut ba inska nani ni bangwan kan, rungwaia man kata. 8Baku bara, Pita naha kaikan bara, Jisas mawanra ai lula kriki, nan win: --Yang wina taks, Dawan, yang na upla kum saura sna bamna! 9Kan Saiman tâ iwan kan, baha nani witin wal kan ba sin, baku inska ailal pali witin nani alkan ba dukyara. 10Baku sin Sebedi luhpia waitna nani Jems bara Jan, Saiman panika nani kan ba sin tâ iwan kan. Sakuna Jisas Saiman ra win: -- Sîbripara; naha pyua wina man upla aiâlkra kama. 11Bamna witin nani duri nani ba auhya un ra brisi sunan, bara diara nani sut swisi, Jisas wal wan. 12Jisas taun kum ra kan bara, lepar sikniska bri waitnika kum balan. Witin Jisas ra kaikan, ai mawan tasba ra kauhwi, makaban: --Dawan, man want sna kaka, ai râks. 13Baku bara, Jisas ai mihta ni kangbi, win: --Yang want sna, bamna mai rakuna. Naha aisin bara, lepar sikniska ba witin wina takan. 14Bamna Jisas adar yan, naha sturka na upla kumira sin wibia apia. Kuna naku win: --Prîst ra wih wînam ba mariks, bara klin takram dukyara prisantka ba yas, Moses lâ yan ba kat. Baku mika upla nani mai kaikbia man rawram ba. 15Sakuna Jisas sturka ba kau buki kata, bamna upla ailal ba asla taki kata, witin wina walaia bara ai sikniska nani wina sin rakan kabia wisi. 16Ban sakuna, Jisas upla apu pliska ra wih, ai pura suni kan. 17Yu kumi Jisas upla smalki kan; bahara iwi kan Parisi nani bara lâ smasmalkra nani ba sin; witin nani Galili taunka sirpi bani wina, Judia wina bara Jerusalem wina sin balan kan. Baha sin pyua ra, Gâd karnika ba mariki kan Jisas mita, upla siknis nani ba raki. 18Baku kan bara, waitna tila nani mita, twilkaia krikrika lupia kum ra, wakia lawan waitnika kum twilki brih balan; witin nani want kan waitna ba utla ra dingki Jisas mawanra mangkaia. 19Sakuna upla ailal kan ba mita, ansak dimaia plis sakras kan. Bamna witin nani utla bahnara uli, baha watla bahna piska nani ba saki, bahak twilkaia krikrika lupia ba lahban upla nani lilapasra, Jisas mawan kat. 20Baha nani kasak lukanka ba Jisas mita kaikan, siknis waitnika ra win: --Waitna, man saurkam nani ba sut swih tikan sa. 21Baku bara, lâ smasmalkra nani bara Parisi nani sin mahka ai kupia wal aisi luki kan: "Naha na ya, witin Gâd mapara naku saura aisi na? Upla apu sa wan saurka swih tikaia, Gâd baman lika." 22Jisas baha nani dia luki kan ba pat kaikan, bamna win: --Diakan man nani baku lukisma ki? 23Ani ba kau isi sa wiaia: 'Man saurkam nani ba swih tikan sa', apia kaka: 'Man bus, bara mahka waps'? 24Bamna, man nani ra pain mamrikaisna, Upla Luhpika naha tasba ra saurka nani swih tikaia karnika brisna. Bamna wakia lawan waitnika ra win: --Man ra mai wisna, bus, krikrikam lupia ba bris, bara wamtla ra mahka was. 25Baha sin pyua ra, wakia lawan waitnika ba witin nani sut mawanra buan, bara witin aitniki kan krikrika ba brih mahka ai watla ra wan, Gâdra mayuni. 26Upla sut baha kaiki ta iwan, Gâd ra sin mayunan, bara sibrin uya kira naku win: --Yawan naiwa diara aihka pali kaikan sa. 27Naha ningkara, Jisas mahka taki wan, bara waitna kum kaikan ai apiska ra iwi kan ba, ai nina Libai; witin lika Rom ra lal blikaia lal mana saki kata kumika kan. Jisas mita win: --Nini bliks. 28Baku mika, Libai mahka, ai dukya nani sut swisi, Jisas nina blikan. 29Baha ningkara, Libai ba Jisas dukyara ai watla ra lilia tara kum daukan. Rom ra blikaia, lal mana saki manis bara upla wala nani uya sin witin nani aikuki tebil ra iwi kata. 30Sakuna Parisi nani, lâ smasmalkra nani ai lukanka kumi bri ba aikuki, Jisas disaipelka nani mapara aisi, nan win: --Diakan pisma bara disma man nani Rom ra lal mana saki bliki uplika nani aikuki, bara saura dadaukra nani sin? 31Jisas pana aisin: --Upla wîna pain nani ba daktar want apia sa, sakuna sikniskira nani lika. 32Bamna yang balras upla kasakkira nani ba paiwaia, sakuna upla saurakira nani lika, witin nani ai saurka nani wina ai kupia lakbia dukyara. 33Baku bara, witin nani Jisas ra makabi walan: --Diakan, Jan nina blablikra nani bara Parisi nina blablikra nani sin, aima ailal plun piras ai pura suni bangwisa, sakuna man disaipelkam nani lika pyu bani plun pisa, bara sin disa? 34Jisas pana win: --Man nani sip sma ki, marit pata ra paiwan nani ba yarka plun wauhwaia, marit takan waitnika ba kau witin nani wal asla sa bara? 35Sakuna pyua balbia, marit waitna ba witin nani wina dakbi sakan kabia; baha pyua ra lika witin nani Gâd ra luki plun piras kabia. 36Jisas naha maprika sturka sin baha nani ra win: --Upla apu sa, prak raya wina pis klaki prak almuk ra pis mangkaia. Baku daukbia kaka, prak raya ba tiwbia; baha purkara, baha piska raya ba prak almuk wal pain kabia apia. 37Baku sin, wain raya ba daiwan taya batilka almuk ra laiki mangkras, kan wain raya ba daîwan taya batilka ba baikbia, bara wain ba batilka wal sut tiwbia. 38Baha mita, wain raya ba daiwan taya batilka raya ra mangkaia sa. 39Wain almuk dadira ba wain raya diaia laik apia sa, kan witin wisa wain almuk ba kau pain sa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\