San Lucas 6

1Wingka puhbaia yua kum ra, Jisas ba insla mangkan nani bak auya kan bara, ai disaipelka nani lika plauar ma wihta nani dakbi, ai mihta ni titikbi, taya ba saki, ma ba pî kan. 2Baku kan bara, Parisi tila mita makabi walan: --Diakan man nani wark daukisma, wingka puhbaia yua ra daukaia lâ apia ba? 3Jisas mita pana baha nani ra win: --Man nani aisi kaikras ki yu kum Debit daukan ba, ai uplika nani wal plun dauki kan bara? 4Witin Gâd watla ra dimi, yamni munan britka nani bahara kahbi swin kan ba brih pin; bara ai uplika nani ra sin baha yaban. Baha britka nani ba prîst nani baman piaia lâ brikan. 5Kau sin win: --Upla luhpika waitna wingka puhbaia yua mapara sin karnika brisa. 6Wingka puhbaia yua wala ra, Jisas Sinagog ra dimi smalki kata. Baha ra waitna kum kan, mihta aihkika ba lawan kan. 7Lâ smasmalkra nani bara Parisi nani sut Jisas ra aihwaki kaiki kan, wingka puhbaia yua ra baha waitnika ba rakbia sapa, bara baku sip kabia dahra kwahkaia. 8Sakuna Jisas baha nani dia luki kan ba sut kaikan, bara mihta lawan waitnika ra win: --Man naha lilapas kat bal bus. Waitna ba bal, lilapas kat buan. 9Baku mika Jisas mita wala nani ra win: --Yang man nani ra diara kum mamkabi walaisna: Dia ba wingka puhbaia yua daukaia aitani kulkan sa, yamni apia saura? Rayaka swaki sakaia apia kaka sauhki tikaia? 10Jisas mita ai tnaya kir bui bangwi nani ra taui kaiki si, waitna bara nan win: --Mihtam ba sakbi bris. Witin baku daukan, ai mihta ba pain takan. 11Sakuna wala nani sut ba ai kupia kasak baikan, bara witin nani ai tilara pana, pana makabi wali kata, Jisas mapara dia daukaia sapa. 12Baha yua nani ra Jisas il kum ra uli wan ai pura sunaia, bara witin tihmia aiska Gâd ra ai pura sunan. 13Yu baiwan bara, witin ai disaipelka nani ba paiwi, 12 nani ba wahbi saki, apastil nani makan. 14Baha nani sika: Saiman, nina wala Pita maki ba; Saiman muihnika Andru ba; Jems bara Jan, Pilip bara Bartolomyu; 15Matyu bara Tamas; Alpius luhpia Jems ba; Saiman Karna Mamunra ba; 16Jems muihnika Judas ba bara Judas Kiriat wina ba, witinka mita Jisas kau naika waihla mihta ra mangkan ba. 17Jisas il ba wina bal iwan baha nani aikuki twi langni kum ra takaskan. Bahara upla sin manis pali kata, Judia lamara taun sirpi nani ba wina, Jerusalem wina, bara kabu un tani Tairus bara Saidon wina sin. Naha nani aidrubi balan Jisas ra walaia bara ai sikniska nani wina sin rakbia dukyara. 18Spirit saura nani mita rausauhki kan ba sin sut rakan. 19Upla sut want taki kan Jisas ra kangbaia, kan witin upla nani sut bara ai karnika ni raki kan bamna. 20Jisas ai disaipelka nani ra kaiki, win: "Man nani umpira nani, liliam bas, kan Gâd king aimaki laka ba, man nani ra maikan kabia. 21"Liliam bas, man nani nanara plun mai dauki ba, kan man nani auyapah takma bamna. "Liliam bas man nani nanara ini sma nani ba, kan ningkara kiki bangwi kama bamna. 22"Liliam bas man nani upla nani misbara mai kaiki bara, mai kangbi mai saki, bara lamtubi, swiram dauki bahki sin mai alki diara saura baku mai munbia, Upla Luhpika Waitna tawan. 23Baha yua liliam pali bas, liliam ai bangwi bas, kan man nani kasbrika purara ba wina prisant tara brima; baha sin natkara sika baha uplika nani damika nani mita dahra aisasara nani ra saura munan. 24"Sakuna, alai kabia baha nani yuyakira ba, kan witin nani pat lilia brih bangwan bamna! 25"Alai kabia man nani ra nanara auyapah brisma ba, kan man nani plun mai dauki kabia bamna! "Alai kabia man nani ra, nanara man kiki bangwi sma ba, kan man nani sari ini bangwi kama! 26"Alai kabia man nani ra, tasba aiska mita mamyuni bangwi bara, kan ai damika nani mita baku sika daukan ba, dahra aisasara kuninkira nani ra! 27"Yang ra ai walisma nani ra lika mai wisna: Waihlam nani wal lamtwan bas, misbara mai kaiki nani ra yamni muns, 28lamtubi nani ra pana yamni muns, swiram dauki nani ba dukyara puram suns. 29Ya kra mita mamwan tahtika kumira mai prukbia kaka, mawan tahtika wala ba sin laki yas mai prukbia; ya kra mita pramka pura tani ba mihtam dakbi brih wabia kaka, pramka pali ba sin yas brih wabia. 30Upla mita dia mamkabia ba, yas; upla mita dukyam mihtam dakbia kaka, kli maikbia makapara. 31Upla mita man nani ra daukbia want sma ba, baha sika man nani mita upla walara daukaia sma ba. 32"Man nani ra latwan mai kaiki nani ra baman latwan kaikisma kaka, baha ba dia yamni daukisma ki? Kan saurakira nani sin baha daukisa. 33Baku sin, yamni mai muni uplika ra baman yamni munisma kaka, baha ba dia yamni daukisma ki? Kan upla saura nani sin baku daukisa. 34Bara diara sin upla ra len munisma kaka witin wina kli diara briaia luki, baha ba dia yamni daukisma ki? Kan upla saura nani ba ai tahkiara diara len munisa, bara bila kaikisa baha nani wina kli diara briaia. 35Sakuna man nani lika waihlam nani ra latwan kaikaia sma, yamni sin munaia, bara diara len munisma kaka, kli briaia bila kaikpara. Baku lika mamna tara brima, bara Gâd lai purara iwi ba luhpia nani kama, kan witin lika latwankira sa, tingki lukras nani bara saurakira nani mapara sin. 36Man nani kupiam swapnikira bas, man nani Aisikam kupia swapni ba baku. 37"Upla wala laka aisi daukpara, baku mika Gâd mita man nani lamka aisi daukbia apia. Upla wala pât ra dingkpara, baku mika Gâd mita man nani pât ra mai dingkbia apia. Upla nani pâtka swih tiks, baku mika Gâd man nani pâtkam swih tikbia. 38Yas upla wala nani ra, bara Gâd bui pana man nani ra maikbia. Pakitkam ra aitani pali maikbia, lasbi, singbi, bara bahki pali. Gâd man nani ra mai kulkan kabia, dia kulkanka wal pana upla walara kulma ba." 39Jisas naha maprika sturka na aisin: "Blain kum mita sip sa ki blain walara ta briaia? Apia pali. Wal kira lika mawanhta ra dimbia. 40Disaipel kumi sin ai smasmalkra ba wal kau purara apia sa. Sakuna witin diara sut lan takbia bara lika ai smasmalkra wal baku kabia. 41"Dia kan man muihkam nakra ra diara taski yuya ba kaikisma, sakuna man namkra ra dus tara bara ba lika sip kaikras sma? 42Bara man tankam briras sma kaka namkra ra dus tara brisma ba, nahki sip kama muihkam ra wiaia: 'Muihki, ai swis namkra ra diara yuya ba sakamna'? Kuninkira! Namkra ra dus tara ba pas saks, bara baku lika sip kama pain kaikaia, bara muihkam nakra ra diara yuya sirpi bara ba sakaia. 43"Dus yamni kumi sin apu sa ma saura sakaia sip ba; dus saura kumi sin apu sa ai ma pain sakaia sip ba. 44Bamna dus bani ai ma ba wina tanka kaikaia sip sa: kyaya wina upla kwah damni ma wahbras, rahra kyayka wina sin wain ma wahbras. 45Upla yamni ba sturi yamni baman aisisa, kan ai kupia ra diara pain baman bara sa; bara upla saura ba sturi saura baman aisisa, kan saurka ba ai kupia ra sa. Bamna wan bila ni aisi ba, wan kupia ra bri ba wina takisa. 46"Diakan man nani yang ra 'Dawan, Dawan' ai wisma, sakuna dia mai wisna ba lika daukras sma? 47Man nani ra mai wimna, baha nani yang ra aula bara bili sin wali dauki ba ya wal baku sa: 48baha ba lika waitna kumi ai watla makan baku sa, witinka ai watla playa ba kasak pakni sahlkan bara walpa purara bapan. Lisamra ba dingkan, li ba baha watla ra karna prukan, sakuna sip batakras kan, ai watla playa ba walpa ra kasak bapan kata bamna. 49Sakuna ya yang bili wali, dia wisna ba kat daukras ba lika waitna kumi ai watla paskan ba baku sa, witinka ba ai watla playa ba kasak bapras kan; bamna lisamra dingkan ba pupuhki, ai karnika aiska ni watla ra prukan bara, aiska pali kauhwi slingwan."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\