San Lucas 7

1Jisas upla nani ra aisi luan bara, witin Kapernaum ra wan. 2Bahara Rom kapten wihtka kum iwi kan, witin ai albika latwan pali kaiki kan ba siknis alkan, bara pruaia man kata. 3Bamna kapten wihtka ba Jisas dukyara upla aisin walan, witin mita Ju almukka kum, kum saki blikan, makabaia bal ai albika ba raki yabia wisi. 4Witin nani Jisas lamara bal makabi, win: --Naha kapten ra aitani sa help munma, 5kan witin wan nisanka ra latwan kaikisa; baha purkara witin pali ba mita wan priaska watla sin maki wankan. 6Baku kan bara, Jisas witin nani wal wan. Sakuna utla lamara aula kan bara, kapten ba mita ai uplika kum blikan Jisas ra wiaia: "Dawan, trabil takpara, kan yang aitani apia sna man ba waitla ra dimaia; 7baha mita yang pali mita sin mai pliki balaia sip apia kapri. Sakuna adar baman yas, bara albiki ba rawbia. 8Kan yang pali na sin kau karnika alki nani ba adarka munuhnta ra sna, bara sin suldawa nani ba karniki munuhnta ra brisna. Ani pyua kum ra 'Was' wisna, witin auya; walara 'Bal' wisna bara, witin aula; bara albiki ra naha wih 'Dauks' wisna, witin wih daukisa." 9Jisas naha diara walan bara, waitna ba dukyara ta iwan, bamna witin ai nina bliki kan uplika nani ra taui kaiki, nan win: --Kasak pali mai wisna, naha waitna kasak lukan laka manis bri na sat yang kau Israel ra sakras. 10Blikan uplika nani ba kli taui utla ra wan bara, kaikan alba siknis kata ba pat rawan kan. 11Naha ningkara, Jisas taun kumi nina Nein wi bara auya kan, bara ai disaipelka nani, upla ailal sin ai yula kahbi kata. 12Taun ba lamara wan, kaikan upla dakni kum, pruan kum bikaia brih auya kan, baha ba pyarka mairin kum luhpa waitna kumi baman pali bri kan ba. Taun ba wina upla ailal witin yula kahbi kata. 13Dawan baha kaikan bara, pyarka mairin ba dukyara ai kupia swapni takan, bara naku win: --Inpara. 14Ba ningkara krikrika lamara wih ai mihta ni kangban, bara twilki kan uplika nani ba takaskan. Bamna Jisas pruan uplika ra naku win: --Wahma, yang mai wisna: Bus! 15Baha sin pyua ra, pruan kata ba bui iwan, mahka sin sturi aisin, bamna Jisas bui yaptika ra yan. 16Upla sut naha diara kaikan bara, sibrin taki, mahka Gâd ra mayuni, win: --Dahra aisasara kum bal takan. Baku sin aisi kan: --Gâd balan ai uplika nani ra help munaia. 17Jisas sturka na Judia taunka aiska bara ai lamara iwi nani ba sut walan. 18Jan naha diara nani sut sturka walan, kan ai nina blablikra nani witin ra win. Baha wina wal ra wini sakan bara, 19blikan Jisas ra waia makabi walaia: "Kraist balaia kan ba baha man sma ki, apia kaka wala kum yang nani bila kaikaia sna ki?" 20Jan blikan nani ba Jisas lama ra bal, naku win: --Jan Tatahbra wan blikan mamkabi walaia: Man ba Kraist balaia kata ba, apia kaka, wala kum bila kaikaia sna ki? 21Baha nani aidrubi balan ba sin pyua ra, Jisas upla manis raki kan, siknis nani wina, taya ra diara saura taki ba wina, spirit saura nani wina, bara blain nani ra nakra yan. 22Baku bamna, Jisas pana win: --Man nani wih Jan ra wis, dia kaikram, walram ba sin: Blain nani ba kaikisa, mina skahwa nani ba wapisa, leparka ra nani klin daukan sa ai sikniska wina, kyama prawan nani ba walisa, pruan nani ba kli rawi bui sa bara, umpira nani ra swaki sakan sturka ba smalkan sa. 23Bamna yamni pali sa, baha nani yang ra ai mina pruki kauhwras ba! 24Jan blikan uplika nani ba mahka wan pyua ra, Jisas mita Jan dukyara upla nani ra nan aisi, win: "Man nani dia kaikaia twira waram? Yauhrus dusa kumi pasa mita wauhwi ba? 25Apia kaka, dia kaikaia waram? Waitna kumi kwala painkira baman dimi ba? Man nani kaiki tanka brisma, kwala pain baman dimi bara ai liliakara iwi nani ba lika king nani watla ra iwi sa. 26Bamna, dia kaikaia waram ki? Dahra aisasara kumi? Au, kasak baha ba dahra aisasara wal kau tara sa. 27Jan ba sika Ulbanka ra nan wi ba: 'Yang naipakan kainamra blikuna, yabalkam ridi daukaia dukyara.' 28Yang mai wisna, upla nani sut tilara, Jan Tatahbra baku dahra aisasara tara wala kumi sin apu sa; ban sakuna, ya Gâd kingka lakara sirpi baku ba, Jan purkara kau tara sa. 29"Naha walan pyua ra, upla nani bara lal mana sasakra nani Jan mita tahbi daukan kan ba sut kaikan Gâd ba kasak sa. 30Sakuna Parisi nani lâ smasmalkra nani Jan mita tahbi daukras kan ba, Gâd witin nani dukyara dia daukaia lukan ba, bahki kulkan." 31Bamna Dawan bila: "Naha pyua uplika nani na, yang dia wal prakamna ki? Dia wal baku saki? 32Sin tuktan nani wal baku sa, witin nani pulaia pliska ra pulaia iwi sa, ai panika nani ra naku wini ba: 'Yang nani plut puhbri, sakuna man nani lilia pulras; yang nani sin sari lawana nani aiwanri, sakuna man nani lika inras.' 33Kan Jan Tatahbra balan, bara witin plun uya piras, wain sin diras, sakuna man nani wisma witin spirit saura kum brisa. 34Ningkara, Upla Luhpia Waitna balan, plun pisa diara sin disa, bara man nani wisma plun papira, dadira, upla saurakira nani lal mana saki Rom ra bliki nani panika. 35Sakuna Gâd sinska laka ba ai daukanka nani bak latan marikisa." 36Baha yua nani ra Parisi kum Jisas ra paiwan plun piaia, bamna witin Parisi ba watla ra dimi, mahka tebil ra iwan. 37Baha taunka ra mairin kum bara iwi kan, witinka saura ka lâka dadaukra kata. Witin tanka brin Jisas Parisi ba watla ra plun piaia wan, bamna witin alabaster batilka kum ra batana laya kia pain ba brih, bahara wan. 38Mairin ba ini Jisas lamara wih, witin mina nani ra ai nakra laya ni buskan. Ningkara, ai tawa ni dikan, kiawalan, batana kia pain ba ni sin yukan. 39Jisas ra paiwan Parisika ba mita naha kaikan pyua ra, ai kupia ra naku lukan: "Naha waitnika na dahra aisasara kum kata, ai dara walaia kan witin ai taya ra kangbi mairka ba ya sapa, kan witin lika saura lâka dadaukra sa." 40Bamna Jisas Parisi bara win: --Saiman, yang diara brisna man ra mai wiaia. Parisi ba pana win: --Ai wis, Smasmalkra. 41Jisas bila: --Lalah len mamunra waitnika kum ra waitna wal mita lalah yabaia bri kan. Kumi ba lalah 500 yaia kan, bara wala mita lika lalah 50 baman yaia kan. 42Baha nani sip aibapras kan bamna, lalah len mamunra ba mita wal sut traska ba ban swin tiwan. Nanara ai wis, baha wal ba wina ani ba kau witin ra latwan kaikbia ki? 43Saiman pana win: --Yang lukisna baha traska kau tara kan swin tiwan ya ba. Jisas bila: --Man kasak aisaram. 44Jisas mairin bara kaiki si, Saiman ra win: --Man naha mairka na kaikisma ki? Yang wamtla ra dimri bara man li aikras mini nani sikbaia, sakuna naha mairin ai nakra laya ni yang mini nani sikban, bara ai tawa ni sin dikan. 45Man mita ai kyawalras, sakuna mairin na bal dimri ba wina, mini nani kyawali sip swiras kan. 46Man mita laila ra batana mangkras, sakuna mairin na batana kia pain bani mini nani ra yukan. 47Baha mita yang mai wisna, witin ai latwanka tara ba mita marikisa ai saurka nani sut ba swih tikan sa; bamna ani uplika saurka wiria baman swih tikan ba, pana wiria baman latwan kaikisa. 48Bamna Jisas mihta mairka bara win: --Man saurkam nani ba sut swih tikan sa. 49Paiwan uplika nani Jisas wal tebil ra iwi kan ba mahka pana, pana makabi walan: --Naha waitnika na ya, upla saurka nani sin ban swih tiki na? 50Sakuna Jisas mita mairin bara win: --Man kasak lukram bamna, swaki mai sakan sa; bamna kupiam kumi wal was.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\