San Lucas 8

1Naha ningkara, Jisas taun tara nani bara taun sirpi nani ra sin impaki, Gâd Kingka Laka sturka ba smalki kan. Apastil 12 ba witin yula kahbi tauki kan. 2Mairin nani sin ai yula kahbi tauki kata, baha nani Jisas mita spirit saura nani wina, bara siknis nani wina rakan kan nani ba. Baha nani tilara kum auya kan ba lika Meri, nina Magdalin maki kan ba, witinka wina spirit taski 7 kangbi sakan ba; 3bara Kyusa maîa mairin ai nina ba Joana, waitnika ba lika Herad watla ra klark kata; wala ba Susana, bara mairin wala nani sin uya; witin nani lika Jisas ra bara disaipel nani ra dia diara brikan ba wina help muni kata. 4Taun ailal wina upla manis taki aula kan Jisas kaikaia; upla manis asla takan, witin baha nani ra maprika lilka kumi aisi, nan win: 5"Mamangkra kum taki wan plun ma mangkaia. Witin mangki kan bara, ma kum, kum yabal tnayara kauhwan bara upla ai mina ni taiban, daîwan tnawira nani sin pin. 6Ma wala kum, kum lika walpa tilara kauhwan, bara baha ma nani pawi takan bara srauan, tasba ba li apu kan bamna. 7Plun ma wala nani lika kyaya nani tilara kauhwan, bara kyaya wal pawan bamna, sut blaki ikan. 8Sakuna ma wala nani lika tasba pain ra kauhwan, bara pawan, ma pain yan, ma bani wina tila handat prais sin sakan." Jisas naha diara aisin ningkara, witin ai bila baikra karna wini nan win: "Man nani kyama nani walaia brisma kaka, pain wali bangws!" 9Bamna ai disaipelka nani mita makabi walan baha maprika sturka ba dia tanka sapa. 10Bara witin bila: "Gâd mita man nani ra lika ai kingka laka diara yukukan nani ba tanka briaia maikan sa; sakuna upla wala nani ra lika maprikara baman aisisna, witin nani kau kaikbia, bara kan kaikras takbia, bara kau walbia bara, kau tanka bribia apia. 11"Naha sika maprika sturka tanka na: Saumuk ba lika Dawan bila; 12saumuk kum, kum yabal tnayara kauhwan ba lika upla nani bila ba wali ba, sakuna debil bal naha smalkanka ai kupia ra kata ba sakuya, witin nani kra kasak lukbia bara swaki sin sakbia apia dukyara. 13Saumuk ma nani walpa nani tilara kauhwan ba lika upla nani sturi yamni ba wali, liliakira brisa, sakuna ai wakia pain briras, pyu wiria baman kasak lukuya, kuna traika kaikanka aula bara, mahka tnayara tauya. 14Saumuk ma nani kyaya nani tilara kauhwan ba lika bila smalkan ba waluya uplika nani, kuna ban ai yabalka nani bliki auya, bara yan taibuya kupia trabilka nani mita, bara lalah nani, bara tasba liliaka nani mita sin yan blakuya, bara baha mita ma kumi sin sakras. 15Sakuna saumuk ma nani tasba pain ra kauhwan ba sika, baha uplika nani ai kupia pain ni, ridi pali Dawan bila smalkanka ba waluya, bara pyua bani kasak ban sa, bara ma pain pali sakuya. 16"Upla kumi sin apu sa, witin lamp kum angki muni diara ni pura praki ba, apia kaka, ai krikrika munuhnta ra swi ba; sakuna witin diara kum pura ra sunisa, ani uplika ai watla ra dimuya ba ingni bri kabia dukyara. 17Bamna diara yukuwan ra ba param sakan kabia, diara dahra sin param aisan kabia. 18"Baku bamna, pain wals; ya diara bri ba, witin ra kau yan kabia, sakuna ya apu ba lika, witin dia brisa luki ba sut ai mihta dakban kabia." 19Bara Jisas yaptika bara, muihnika nani sin balan witin bara kan pliskara, kuna upla ailal ba mita sip lama ra waras kata. 20Bamna upla kum Jisas ra bal maisapahkan: --Man mamikam, muihkam nani kira latara sa, bara mai kaikan sin dauki sa. 21Sakuna witin bila: --Ani uplika nani Gâd bila smalkanka ba wali dauki ba, baha nani sika yang mamiki, muihki nani sin. 22Yu kumi Jisas ai disaipelka nani kira duri tara kum ra aimaki, naku win: --Kaisa yawan lagun na baila walara luaia. Witin nani wan, 23bara lui auya kan bara, Jisas mahka yapan. Baha nani ai dara walras kan, lagun bara pasa karna kum krauan, bara duri tara bila ra mahka li diman ban sin rungwaia praiska kat. 24Bara witin nani wih Jisas ra tatukbi, nan win: --Smasmalkra! Smasmalkra! Yawan na rungwisa! Bara Jisas mita, pasa bara rip nani bara laui daukan; bara sap takan, lamni tara sin. 25Bamna witin mita disaipel nani ra nan win: --Kasak lukankam laka ba dia takan? Sakuna witin nani sibrin takan, ta sin iwan, bara pana, pana taui makabi wali kata: -- Naha waitna na ya, kan pasa bara liura sin adar yan ai bila wali ba? 26Witin nani laki ban Gerasîn tasbaia ra balan, baha ba lakun ba baila walara sa, Galili mawan tani ra. 27Jisas sauhkara nan ulan, taun ba wina waitna kum ai lamara balan. Naha waitna lika pyua wihka pali spirit saura nani bri kata. Witin kwala dimras, utla kumira sin dimi iwras kan, sakuna raiti ra baman takaski kata. 28Witin Jisas kaikan pyua ra, mawan kat wih ai lula ra kauhwi, ai pura winan: --Jisas, Gâd lai purara iwi ba Luhpia, diakan tili dimi sma ki? Yang mamkabisni, rau ai sauhkpara! 29Witin baku aisin, kan Jisas mita spiritka saura bara win, witinka ba wina takbia. Aima ailal spiritka saura ba mita alkan kan; bara upla nani mita mihta nani, sen ni priski aihwaki bri kan, sakuna baha sut dakban, bara spirit saura ba mita munan twiura plapan. 30Jisas mita makabi walan: --Man ninam dia? Witin pana win: --Yang nini ba Dakni Tara. Witin naku aisin, kan spirit saura ailal pali waitna bara diman kata. 31Naha spirit saura nani Jisas ra makaban, tihu tara ra lika blikbia apia. 32Kwirku ailal il bara plun pî kan bamna, spirit saura nani ba makaban kwirkuka nani ra wih dimaia adar yabia; bara Jisas mita adar yan. 33Bamna spirit saura nani ba waitna ba wina taki, kwirku nani ra wih diman, bara naha nani sut albangka tara bak plapi lakun ra diman, bahara sut li dih kwapi pruan. 34Kwirku nani main kaiki kan uplika nani naha diara kaikan pyua ra, witin nani ta iwi taun ra bara insla warkka taki uplika nani ra sin plapi wih dia taki ba win. 35Bara upla nani ba aidrubi balan, diara takan ba kaikaia. Witin nani Jisas bara kan pliska ra balan bara, kaikan baha waitnika wina spirit saura nani taki wan ba; witin Jisas mina ra iwi kan, kwala dimi, ai sinska sin pain; bamna sut ba ta iwan. 36Kaikan uplika nani mita aidrubi balan uplika nani ra maisapahkan, nahki waitnika ba spirit saura nani brikan ba wina rawan ba. 37Naha wal, Gerasîn kuntrika uplika nani sut mita Jisas ra makaban, baha wina mahka taki wabia, witin nani sibrin dauki kan ba mita. Baku bamna, Jisas duri tara ra aimaki, baha wina mahka wan. 38Baha waitnika wina spirit saura nani takan ba, Jisas ra makaban, swika witin wal taukaia. Sakuna Jisas mita adar yabi, nan win: 39--Wamtla ra kli taui was, Gâd dia man ra daukan ba sut kat aisas. Waitna ba mahka wih, Jisas dia witin ra daukan ba taun uplika nani ra wi aisan. 40Jisas lakun baila wala wina kli taui balan, upla nani mita liliakira brin; kan sut witin bila kaiki kata. 41Bara waitna kum balan, ai nina Jairus; witin ba prias watla wihtka kum kata. Naha waitnika na Jisas mawanra bal baui, makaban ai watla ra wabia, 42ai luhpia mairin uhnsak bara mani 12 bri kan ba prui kan bamna. Jisas auya kan, upla ailal ai nina blikan bara ban sin taibi kata. 43Witin nani ba tila ra mairin kum bara kan, witinka ba pat mani 12 tala plapan sikniska brikan, bara dia bri kan ba sut daktar nani ra man tikan, sakuna kumi mita sin sip rakras kan. 44Witin Jisas ninak bal praka un ra kangban, bara baha sin pyua ra ai talya plapi kata ba takaskan. 45Bara Jisas makabi walan: --Ya mita ai kangban? Upla sut wina: upla witin ra kangbras. Bara Pita ai panika wala nani sin win: --Smasmalkra, upla nani na mita kutbi mai brisa bara mai taibi sa. 46Sakuna Jisas bila: --Upla kum ai kangban, kan yang daira walri, karniki yang wina takan. 47Bamna mairin ba kaikan witin sip yukukras kan, bara tatatwi Jisas mina ra bal ai lula krikan. Upla nani sut mawanra ai dahra sakan dia dukyara witin Jisas prakpara kangban ba, bara nahki sin pyua ra ai sikniska wina rawan ba. 48Jisas pana win: --Luhpi mairin, kasak lukram ba mita mai rakan sa. Kupiam kumi wamtla ra was. 49Jisas kau aisi kan bara, prias watla wihtka ba watla wina upla kum bal Jairus ra nan win: --Luhpiam mairin ba pat pruan; bamna Smasmalkra ra kau trabil munpara. 50Sakuna Jisas baha wali, naku win: --Man sîbripara; kasak luki bas, bara luhpiam ba rawbia. 51Utla ra balan bara, upla wala kumi sin yan dimras kan, Pita, Jems, Jan bara tukta mairin aisika bara yaptika baman. 52Upla sut bara kan ba pura mata ini yahwi kan. Sakuna Jisas bila: --Man nani inpara; tuktan mairin na pruras, witin yapisa. 53Sakuna upla nani ai lawaska kikan, kan witin nani kaikan mairin ba pruan sa bamna. 54Bara Jisas tukta mairin mihta ra alki ai bila baikra tara ni win: -- Tukta mairin, bus! 55Baha sin pyua ra, tukta mairin ba ai rayaka kli brin, bara mahka sin buan; bara Jisas adar yan plun piaia yabia. 56Aisika bara yaptika wal lika ta iwan kan; sakuna Jisas adar yan upla kumira sin diara takan ba wibia apia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\