San Lucas 9

1Jisas ai disaipelka 12 ba asla paiwi, baha nani ra karnika bara adar sin yan, spirit saura nani kangbi sakaia bara siknis nani rakaia sin. 2Witin baha nani ba blikan, Gâd Kingka Laka sturka ba smalkaia, sikniskira nani sin rakaia. 3Bara sin win: --Yabal ra impakaia diara bripara, kin, sakbat, plun, lalah sin apia. Prak kumi baman brihwas, wal lika apia. 4Ani, ani watla ra wih dimma ba, baha ra takas taunka ba wina taki waia kat. 5Ani pliska kra wantkam apia takbia kaka, baha taunka ba wina taks, tasba yuya minam nani ra alkan ba sin syauhbi saks, baha ba lika witin nani mapara witnis kum baku kabia. 6Bamna witin nani taki wan, bara taun sirpi nani sut ra dimi swaki sakan laka sturka ba smalki kan, bara plis banira sikniskira nani bara kan ba sin rakan. 7Jisas dia, dia dauki kan ba sut wihta tara Herad kaikan bara, dia lukaia sapa sin kaikras kan, upla kum, kum aisi kan Jan ba pruan wina buan sa. 8Upla wala nani aisi kan, witin ba dahra aisasara Ilaidya kli bal takan; wala nani bila naha lika patitara dahra aisasara nani kum pruan wina buan sa. 9Sakuna Herad bila: --Yang pali mita sika blikri Jan Tatahbra ra lal dakbaia. Bara naha uplika na ya, diara ailal dauki ba dukyara yang ai sturka walisna na? Bamna Herad lika Jisas ba kaikaia want pali dauki kata. 10Apastil nani kli aidrubi balan bara, dia, dia witin nani daukan ba sut Jisas ra maisapahkan, bara witin baha nani brih, plis kum ra aihka saki brihwan taunka nina ba Bitsaida. 11Sakuna upla nani baha walan bara, ai nina blikan; bamna Jisas baha nani ba brih, Gâd kingka laka dukyara smalkan, sikniskira nani bara kan ba sut rakan. 12Yu pat tutni kan bara, apastil 12 ba Jisas ra bal, naku win: --Upla nani na yas mahka wabia, witin nani wih ai wingka puhbaia bara plun sin plikbia, taun sirpi nani ra. Insla nani wan lamara nani nara lika diara apu. 13Sakuna Jisas witin nani ra win: --Man nani yas plun piaia. Sakuna witin nani bila: --Yang nani brit 5 bara inska 2 baman brih bangwisna; naha uplika nani dakakaia dukyara, yang nani wih plun atkaia baman. 14Kan waitna nani ba 5,000 kata. Sakuna Jisas ai disaipelka nani ra win: --Man nani upla nani ba yas dakni dakni ra iwbia, dakni bani ba 50 prais. 15Witin nani baku daukan, bara sut iwan. 16Bamna Jisas ai mihta ra brit 5 ba bara inska 2 ba sin brin. Bara ai nakra buki, kasbrika purara kaiki, baha nani dukyara tingki win; ningkara, kriki muni ai disaipelka nani ra yan, upla nani ra yabia dukyara. 17Upla sut pin, ai auyapah pali; ningkara yuika nani baman 12 pataki bangkan. 18Yu kumi, Jisas yakan taki ai pura suni kan bara, ai disaipelka nani ba witin wal kan, bara witin mita baha nani ra makabi walan: --Upla nani, yang na ya sna wisa ki? 19Baha nani mita pana win: --Upla kum, kum bila man ba Jan Tatahbra wisa, wala nani bila lika man ba Ilaidya, bara kau sin wala nani wisa, man ba patitara dahra aisasara nani kum pruan wina buram sa. 20Bara witin baha nani ra makabi walan: -- Bamna man nanika pali, yang na ya sna wisma ki? Pita bila: --Man sika Misaia ba, Gâd wina ba. 21Ningkara, Jisas ai disaipelka nani ra lâ karna yabi win, baha sturka ba upla kumi ra sin wibia apia. 22Bara sin wisata: --Upla Luhpika Waitna pât kasak wauhwaia kabia, bara wihta almuk nani mita, prîst wihta nani bara lâ smasmalkra nani sin bahki kulkbia, ban sin ikbia, sakuna yu yuhmpa ra pruan wina kli buan kabia. 23Ningkara, sut win: --Upla kum nini blikan dauki kaka, ai wîna ba kulkaia apia, ai dusa prihni yu bani brih, nini blikaia sa. 24Kan ani uplika ai rayaka swaki sakaia munbia ba, witin lika tikbia, sakuna ani uplika yang taiwan ai rayaka ba tikbia kaka, witin lika swaki sakbia. 25Bamna upla mapara dia yamnika bara kabia ki, witin tasba aiska ba saki bribia, sakuna ai rayaka ba tanis tikbia kaka? 26Kan ani uplika yang duki ra smalkanki nani ba baha dukyara ai swira lukbia kaka, Upla Luhpika waitna ba mita sin witin dukyara swiri lukamna, king baku Aisiki prana wal bara insal hulikira nani kira balamna pyua ra. 27Kasak pali man nani ra mai wisni, nahara tilara upla kum, kum nara sa, witin nani prubia apia, Gâd kingka laka ba kaikras kaka. 28Naha diara aisin ba wina yu 8 luan ningkara, Jisas il kum ra uli wan ai pura sunaia, bara witin yula kahbi wan Pita, Jems bara Jan. 29Bara Jisas ai pura suni kan, ai mawan ba sat aihka takan, ai kwalka ba pihni pali, ingni sin kata. 30Tisku kan, waitna wal bal witin wal aisi kan, baha nani lika Moses bara Ilaidya kata, 31ingni pranakira pali witin nani ra kir ingwan, bara aisi kan Jisas prura pâtka Jerusalem ra wauhwbia ba dukyara. 32Pita ai panika nani wal yapan dauki kan, sakuna ban yapras raya kan, bara Jisas prana ba kaikan, bara waitna wal witin lamara kan ba sin. 33Bamna baha waitnika nani mahka Jisas wina dakwi taki wan bara, Pita bila: --Smasmalkra, yawan nara kaia wira pain sa! Kaisa utla sirpi yuhmpa daukaia: kumi ba man wamtla, wala ba Moses watla, bara yuhmpika lika Ilaidya watla. Sakuna Pita witin dia aisi kan ba tanka briras kata. 34Bahara kau aisi kan bara, kasbrika kum bal sut ra madiskan, bara witin baha bilara kan ai dara walan, bara sibrin daukan. 35Bara kasbrika ba wina bila baikra kum walan, naku win: "Naha sika yang Luhpi bak sakri ba; man nani witin ra wali bangws." 36Baha bila baikra walan ba ningkara, kaikan Jisas yakan kan. Witin nani diara kaikan ba baha pyua ra yukuki brikan upla kumi ra sin wiras kata. 37Yu wala, witin nani il wina bal iwan bara, upla ailal Jisas wal prawaia balan. 38Bara upla nani tila ba wina waitna kum ai bila baikra karna wini, win: --Smasmalkra, pliskam luhpi na kais, yang witin na baman brisna bamna; 39bara spirit kum mita alki muni, ai bila baikra karna yan winisa, lasa sin yan prukisa, bara ai bila wina ukata yan takisa. Saura pali munisa, swih taki wan sin daukras. 40Yang disaipelkam nani ra makabri spiritka saura ba sakbia, sakuna sip sakras. 41Jisas pana win: --Kasak lukras upla warwra nani! Ahkia kat yang man nani wal kamna, bara kupi sin alki takaskamna ki? Luhpiam ba nara bri bal. 42Tukta ba Jisas lamara aula kan bara, spirit saura ba mita tasba ra lulki saban, bara kli munan lasa prukan; sakuna Jisas spirit saura bara laui daukan, tuktika sin rakan, bara ningkara kli aisika ra yan. 43Bara upla sut ta iwan Gâd karnika ba dukyara. Jisas diara dauki kan ba dukyara upla sut ta iwan taki kan, witin ai disaipelka nani ra win: 44--Man nani naha na pain wals, bara amya sin tikpara: Upla Luhpika waitna, upla nani mihta ra ai mangkan kabia. 45Sakuna witin aisi kan ba dukyara ai disaipelka nani tanka briras, kan Gâd mita witin nani ra adar yabras kan baha tanka ba briaia; witin nani sin sibrin dauki kan, dia Jisas aisin ba tanka param saki wibia dukyara makabaia. 46Bamna disaipel nani pana, pana blahwi kata, ya ba kau tara kabia sapa dukyara. 47Baha nani ai kupia ra luki kan ba Jisas kaikan, bara witin tuktan kum ai lamara brih, 48naku win: --Ya yang nini ra luki naha tuktika na bribia kaka, yang ai brisa; bara ya yang ai bri ba, ai blikan bara sin brisa. Bamna ani uplika man nani tilamra kau mayara kulkan ba, baha sika kau tara ba. 49Bara Jan bila Jisas ra: --Smasmalkra, yang nani kaikri nahki waitna kum man ninam brih, spirit saura nani kangbi saki kan. Bara yang nani wiri baha takaskbia, kan witin yawan aikuki taukras sa. 50Sakuna Jisas bila: --Man nani witin ba takaskaia trai munpara; kan yawan mapara apia ba, yawan wan helpka sa. 51Jisas kasbrika purara brihwaia ba pyua pat baila kan bara, ai kupia karna brih Jerusalem ra taui wan. 52Witin mita ai kainara tila upla blikan. Bara witin nani Sameria taunka lupia kumi ra diman, takaskaia pliska kum ridi daukaia dukyara. 53Sakuna Sameria uplika nani mita Jisas ba ai taunka ra want sa win, witin Jerusalem ra auya kan ba mita. 54Ai disaipelka nani Jems bara Jan wal naha kaikan bara, nan win: --Dawan, man want sma ki yang nani kasbrika purara ba wina pauta klauhan paiwamna naha nani sut apu daukaia? 55Sakuna Jisas witin nani ra taui kaiki, laui daukan. 56Baha ningkara, witin nani taun sirpi walara wan. 57Witin nani yabalku auya kan bara, waitna kum Jisas ra win: --Dawan, ninam blikaia want sna ansa ansara wama bara. 58Jisas pana win: --Sikiski nani ai watla nani brisa, tnawira nani sin ai watla nani brisa; sakuna Upla Luhpika waitna ba lika ai lal kahbaika sin briras sa. 59Bara Jisas mita walara win: --Nini bliks. Sakuna witin bila: --Dawan, ai swis yang wih aisiki pas bikamna. 60Sakuna Jisas pana win: --Swis pruan nani ai pruanka nani ba bikbia; sakuna man lika Gâd king aimaki laka sturka ba upla nani ra wih maisapahks. 61Bara wala kum bila: --Dawan, ninam blikaia want sna, sakuna ai swis yang waitla uplika nani ra pas aisabi wimna. 62Sakuna Jisas pana win: --Ya ai mihta ra tasba tukbaika alkan ningkara, witin ai nina ra taui kaiki ba, baha lika Gâd king aimaki ba laka mapara pain apia sa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\