San Marcos 1

1Naku sika, Gâd Luhpia Jisas Kraist sturka yamni ta krikan ba. 2Dahra aisasara Aiseya naku ulban kan: "Yang bili twatwilkra ba, man kainamra blikisna, yabalkam ba ridi daukaia dukiara. 3Upla iwras tasbaia ra, upla kum bila baikra karna winisa: 'Dawan yabalka ba ridi dauks, Yabal wapni kum kwaks.' " 4Diara nani takan ba sika, Jan ba balan upla nani ra tahbi dauki kan upla iwras tasbaia ra. Witin nani ra sin ban naku aisi kan: "Man nani kupiam laks, bara tahbi mai sakbia, baku mika Gâd mita watauanka nani ban swih tikbia." 5Judia bara Jerusalem taunka nani sut, witin ra walaia balan kan, bara ai saurka nani dahra sakan, Jan mita tahbi dauki kan Jordan awala ra. 6Jan praka ba kyamil tawa ni daukan kan, ai maisawila ba bip taya ni paskan kan; bara ai pata ba lika tristrisya nani, nasma laya kan. 7Upla nani ra smalki bara naku aisi kan: "Yang nini ra wala kum aula ba, witin lika yang purki ra kau karnika brisa, yang baui ai suska awa ba pan langkaia aitani apia sna. 8Yang man nani ra li ni baman tahbi mai daukisni, sakuna witin lika, Spirit Hulikira ni tahbi mai daukbia." 9Baha yua nani ra, Nasaret taunka wina Jisas taki wan, baha ba Galili kuntrika ra sa. Bara Jan mita Jordan awala ra tahbi sakan. 10Bara kais, li wina taki aula kan bara, Jisas kaikan kasbrika pura ba kwawan, bara Spirit Hulikira ba, butku baku ai purara bal iwan. 11Bila baikra kum sin kasbrika pura ba wina naku wisata: "Man ba yang Luhpi laitwankira sma; man ba bak saki mai briri." 12Baha ningkara, Spirit mita Jisas ba upla iwras tasbaia ra brihwan. 13Bahara Jisas 40 dis takaskan, daîwan kraskira nani tilara, bahara Setan mita ai traika kaikan; bara insal nani bal ai dukia dauki kan. 14Witin nani Jan tatahbra silak watla ra mangkan ba ningkara, Jisas Galili ra wan, Gâd wina sturi yamni win ba aisi smalkaia. 15Jisas naku aisi kan: "Pat pyua ba aimakan sa, bara Gâd king aimaki ba laka sin pat baila sa. Gâd ra kupiam laks, bara sturi yamni ba bris kasak lukan laka wal." 16Jisas Galili lagunka unku wapi auya kan, kaikan Saiman ai muihni Andru wal bara kan. Naha nani lika inska aiâlkra kan, bara mahka ai tanka liura lulki kan. 17Jisas mita win: --Man nani nini bliks, bara yang upla aiâlkra mai daukamna. 18Baha sin pyua ra ai tanka nani swin bara, witin nani Jisas wal wan. 19Jisas kau wira ai kan ra wan, bara Jems ai muihnika Jan wal bara kaikan, Sebedi luhpia nani ba, duri tara kum bilara, tan nani kalwan ba witin nani mani kan. 20Baha ningkara winan, bara witin nani ai aisika Sebedi ba wark tatakra nani aikuki duri ba kat swin, bara mahka Jisas wal wan. 21Bara witin nani Kapernaum ra diman. Wingka puhbaia yua ra, Jisas prias watla dimi, upla ra mahka smalkan. 22Witin aisi kan ba dukyara upla nani ta iwan, kan smalkaia karnika bri uplika baku smalki kan, lâ smasmalkra nani baku lika apia. 23Sinagog ra waitna kum kan. Witin lika spirit saura bri kan, bara ai bila baikra tara ni winan: 24--Jisas Nasaret wina, dia muni yang nani tilira dimisma? Yang nani ra rau ai sauhkaia balram ki? Yang man ra pain mai kaikisna. Man lika Gâd Hulikira pali sma. 25Jisas spirit saura bara laui dauki, naku win: --Bilam prak praks, bara waitnika na wina mahka taki was! 26Spirit saura ba mita, waitnika ra yan lasa prukan, bara karna pali ai bila baikra wini, witin wina taki wan. 27Upla sut ta iwi, pana, pana witin nani naku makabi wali kan: --Naha na dia ki? Smalkanka raya na dia pali sa ki? Waitnika na, spirit saura nani kangbi sakaia karnika brisa, bara ai bila sin walisa! 28Bara isti pali Galili tasbaia aiska ra Jisas sturka walan. 29Jisas, Jems, Jan wal Sinagog wina taki, Saiman bara Andru watla ra wan. 30Saiman maîa yaptika rih dauki kan, bara witin nani Jisas ra win, witin siknis sa. 31Jisas ai lamara wih, mihta ra alki bukan, bara rihka ba maka swin, bamna mairka ba mahka, witin nani dukia daukan. 32Lapta diman, bara pat tihmia kan, upla sikniskira nani, spirit saura bri nani sut, Jisas ra brih balan. 33Taun uplika sut dur lamara asla takan. 34Jisas mita siknis sat, sat bri nani ba sut rakan, spirit saura nani sin ailal kangbi sakan. Jisas mita baha spiritka saura nani yan sturi sip aisaras, kan baha nani kaikan, witin ba ya kata. 35Titan, yu baiwras, kau tihmia kan, Jisas mahka buan bara taun wina taki yakan ai pura sunaia wan plis kum yakan bara kan bara. 36Saiman, ai uplika nani wala ba wal Jisas ra plikaia wan, 37bara wal prawi muni, naku win: --Sut mai plikisa. 38Sakuna witin bila: --Kaisa taun wala wan lamara nani bara, sturi yamni ba bahara sin smalkaia, kan yang baha dukyara balri. 39Baku Jisas Galili kuntrika aiskara tauki kan, taun bani Sinagog ka ra smalki, bara spirit saura nani sin kangbi saki kan. 40Lepar sikniska bri waitnika kum Jisas ra bal, ai lula kriki, naku aisin: --Man wilin sma kaka, sip sma sikniski na wina ai rakaia. 41Bara Jisas kupia swapni takan, ai mihta ni kangbi, naku win: --Yang wilin sna, bamna mai rakisna! 42Naha aisan wal baku, lepar sikniska ba rawan, bara klin takan. 43Waitnika ba mahka blikan wan, sakuna kasak karna pali, naku win: 44--Kais, upla kumi ra sin wipara. Prîst ra baman was, bara prisantkam sin yas, klin takaia dukyara, Moses win ba baku. Bara upla nani kaikbia man pat rawram ba. 45Sakuna waitna ba wan, upla sut ra win, diara takan ba. Baha mita Jisas sip taun ra param takras kan, bara taun wina laiura baman tauki kan, upla apu tasbaia ra. Sakuna upla tasba ailal wina bal kaiki kan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\