San Marcos 10

1Jisas Kapernaum wina taki wan, Judia tasbaia ra wan, Jordan awala lalma tani tasbaia ra. Bahara upla ailal ba kli ai lamara balan, bara Jisas ai natka kan ba baku, kli witin nani ra smalki kan. 2Bara Parisi tila nani Jisas lamara balan, trabil ra dingkaia wisi. Witin nani makabi walan, lâ sapa waitna kumi ai maîa mairin ra swiaia ba. 3Witin pana naku win: --Moses dia man nani ra mai smalkanki? 4Witin nani bila: --Moses adar yan, wan maîa mairin wal swiaia; witinka ra swiaia lâka wauhkataya kum yabi, ningkara mahka dakwi takaia trabil apu kira. 5Bara Jisas bila: --Moses baha lâka yan man nani kupiam karna ba mihta. 6Sakuna blasi pali, Gâd diara nani paskan pyua, 'Witin bui waitna, mairin wal paskan. 7Baha mihta waitna ba ai aisika, ai yaptika wal ba swisi ai maîa mairin wal asla takbia; 8bara wal ba ai wîna kumi baku takbia.' Bara kumi baku takbia, wal lika apia. 9Baha mihta Gâd mita asla prakan ya ba, upla mita dakbi sakaia sip apia pali sa. 10Witin nani utla bilara kan bara, disaipel nani kli baha dukyara makabi walan. 11Jisas bila: --Ya, ya ai maîa mairin ra mahka swibia, mairin wala wal marit takaia dukiara, ai maîa pas ba mapara marit laka sauhkisa. 12Bara mairin mita ai maîa waitna ba swisi, waitna wala wal marit takbia kaka, witin sin marit laka ba sauhkisa. 13Bara tuktan tila nani Jisas ra bri balan, witin nani ra ai mihta ni kangbia wisi. Sakuna disaipel nani mita tuktan nani bri balan uplika nani ra laui dauki kan. 14Jisas baha kaiki baha nani ra laui daukan bara, naku win: --Swis tuktan nani ba yang ra balbia, witin nani takaskpara, kan Gâd kingka laka ba, witin nani satka uplika nani dukia sa. 15Kasak pali mai wisna, ya, ya tuktan baku Gâd king aimaki ba laka ba briras kaka, witin sip bahara dimbia apia. 16Bara tuktan nani ba ai klahkla ra buki, ai mihta nani purara kahbi, yamni munan. 17Bara Jisas kli impakan bara, waitna kum plapi bal, ai mawan ra ai lula kriki, makabi walan: --Smasmalkra yamni, yang raya ban kaia laka ba briaia kaka, dia daukaia sna ki? 18Jisas bila: --Dia muni yang ra yamni ai wisma? Yamni ba kumi man sa, wala apu, baha ba Gâd sa. 19Man, Gâd laka nani ba pain kaikisma: 'Upla ikpara, marit laka sauhkpara, implikpara, upla nina ra kunin aisapara, upla ra kunin munpara, aisikam, yaptikam wal ba pain kulks.' 20Bara waitna ba bila: --Smasmalkra, yang tuktan sirpi kapri wina baha ba sut kulkisna. 21Bara Jisas witin ra latwan kaiki win: --Kau diara kumi man apu sma: was, bara diara brisma ba sut atki lalahka takbia ba umpira nani ra yas, bara mika kasbrika purara ba wina mamna brima; ningkara bal, nini bliks. 22Sakuna waitna ba naha walan bara, sari takan, bara ai kupia sarikira mahka wan, witin yuyakira pali kan bamna. 23Bara Jisas kir taui kaiki, ai disaipelka nani ra win: --Yuyakira nani, Gâd king aimaki ba laka prana ra dimaia karna pali sa! 24Disaipel nani baha wali ta iwan, sakuna Jisas kli win: --Luhpi nani, karna pali sa, Gâd King aimaki laka tasbaia ra dimaia! 25Kyamil kum silak nakra bak dimi luaia ba kau isi pali kabia, lalahkira kum Gâd king aimaki laka tasbaia ra dimaia ba wal. 26Naha wali ta pali iwi bangwan, bara pana, pana makabi walan: --Baku kaka, ya swakwi takaia sip kabia ki? 27Jisas witin nani ra kaiki, win: --Upla nani naha sip daukbia apia, Gâd lika sip sa, Gâd mapara diara sut sip sa bamna. 28Bara Pita win: --Dawan, yang nani dia, dia bri kapri ba sut swisi, ninam blikri. 29Jisas pana win: --Kasak mai wisni: Ya, ya yang dukira bara sturi yamni ba dukyara sin ai watla, ai muihni nani, ai lakra nani, ai aisika, ai yaptika, ai luhpia nani, ai tasbaia swisa kaka, 30naha tasba ra, naha pyua ra 100 prais kau utla nani, muihni nani, lakra nani, yapti nani, luhpa nani, tasba sin bribia, rausauhkan nani tilara; bara naika balaia tasbaia ra, raya ban kaia ba bribia. 31Sakuna ailal nana ra taura aimaki ba, nina ra taubia; bara ailal nana ra nina ra ba, taura taubia. 32Witin nani Jerusalem yabalka ra uli auya kan bara, Jisas lika disaipel nani taura wapi kan. Witin nani ta iwan kan bara, sîbrinkira ai nina bliki kan. Bara Jisas kli disaipel 12 ba tnayara saki, dia, dia takaia kan ba mahka smalkan. 33Witin nani ra win: "Man nani kaikisma, yawan Jerusalem ra uli auya. Bahara sika Upla Luhpika waitna ba prîst tara nani bara lâ smasmalkra nani mihta ra mangkbia, bara witin nani mita pruaia pâtka ra lakbia bara, upla trengsar nani mihta ra mangkbia. 34Ai lawaska kikbia, yabalaia tuhbia, prukbia, bara ikbia, sakuna yu yuhmpa ra ningkara, witin pruan wina kli bubia." 35Bara Jems, Jan wal, Sebedi luhpia nani ba, Jisas lamara bal, naku win: --Smasmalkra, yang nani mamkabisna ba wankma lukisna. 36Bara witin baha nani ra makabi walan: --Dia want sma yang man nani ra dauki maikamna? 37Witin nani bila: --Man king iwaikam pranakira ra iwma bara, yang nani wina kumi mihtam aihkara iwaia, wala ba smihkam tani ra. 38Bara Jisas bila witin nani ra: --Dia makabisma ba man nani tanka briras. Man nani sip sma ki yang dimna kapka ba wina diaia, bara tahbi daukanka brimna ba sin briaia? 39Witin nani bila: --Yang nani sip sna. Jisas witin nani ra win: --Kasak pali: yang dimna kapka ba wina dima, bara yang ra tahbi ai daukbia ba man nani ra sin tahbi mai daukbia; 40sakuna yang mihti aihkikara, smihki ra sin iwaia ba lika, yang mihta yaia sip apia sna. Baha lika ya, ya dukia wisi ridi daukan ba, baha nani ra yan kabia. 41Disaipel 10 ba baha wali, Jems, Jan wal mapara lauan. 42Sakuna Jisas witin nani ra naku win: --Man nani kaikisma kuntri wihtka nani ba, kuntrika dawanka takisa, bara tilara kau tara nani ba baha nani purara karnika alkisa. 43Sakuna man nani tilamra baku kabiara. Baha man nani wina ya kau tara kaia lukisa kaka, wala nani napakanka takaia sa; 44bara ya, ya man nani tilamra taura kaia lukbia ba, sut albika kaia sa. 45Kan Upla Luhpika waitna ba sin balras upla mita dukia daukbia dukyara, sakuna upla dukia daukaia, bara rayaka sin yaia, upla ailal swaki sakaia ba mata. 46Bara witin nani Jeriko ra wan. Bara Jisas ai disaipelka nani, upla ailalka ai nina bliki kan ba aikuki taun ba wina taki auya kan bara, blain waitna, yabal tnayara iwi diara makabi kan. 47Bara Jisas Nasaret wina ba walan ai lamara aula kan, bara diara kaikras ba mahka naku winan: --Jisas, Debit Luhpia waitna, kupiam swapni ai kaikram! Upla 48ailal mita laui daukan ai bila prakbia wisi, sakuna kau ai bila baikra tara wini kan: --Debit Luhpia waitna, kupiam swapni ai kaikram! 49Bara Jisas takaski, naku win: --Witin ba paiws. Bara witin nani blain waitna ba wini, naku win: --Tam baiki bus, witin mai winisa bamna. 50Bara ai kwalka lulki, pâli tit bui, Jisas lamara balan. 51Bara Jisas witin ra makabi walan: --Dia want sma yang man ra mai daukamna? Blain ba witin ra wisata: --Smasmalkra, yang diara kaikaia want sna! 52Jisas witin ra win: --Sip sma mahka waia; pat rawram sa, kasak lukram bamna. Baha nakra klipan kum ra blain ba kaiki kan, bara yabal ra Jisas nina blikan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\