San Marcos 11

1Bara witin nani Jerusalem lamara wan bara, Bitpadsi bara Betani taunka lamara, Alibet ilka lamara, Jisas mita ai disaipelka wal blikan, 2witin nani ra naku wisi: --Taun mamwan kat bara was, bara wama pyua ra beriku kum wilkan kaikma, kau upla ulras sa. Man nani langki bri bal. 3Bara upla kum kra mamkabi walbia kaka dia muni baha daukisma, man wis Dawan ba want sa bara ningkara kli blikbia. 4Witin nani wan bara beriku ba dur kum lamara wilkan kan kaikan, yabal latara, bara langkan. 5Upla tila nani bara kan ba mita win: --Man nani dia daukisma? Diakan beriku ba langkisma? 6Bara witin nani Jisas win ba baku baha nani ra win; bara ban witin nani ra swin wan. 7Beriku ba Jisas ra brih wan bara, ai kwalka nani purara palkan Jisas baha purara ulan. 8Upla ailal ai kwalka nani yabal ra palkan, wala nani dus tnawa nani klaki yabal ra palkan. 9Taura wapi kan nani ba, nina ra wapi nani kan ba sin, mahka naku winan: --Mayunra! Yamni pali sa, witinka Dawan nina bri aula ba! 10Yamni pali sa king aimaki laka aula ba, wan aisika Debit king aimaki laka ba! Mayunra Gâd lai purara ba! 11Bara Jisas Jerusalem ra diman, tempel ra sin, bara diara nani sut kir kaiki, disaipel 12 ba kira Betani ra wan, pat tutni kan bamna. 12Yu wala titan, witin nani Betani wina takan, Jisas plun dauki kan. 13Bara lai wina kwah damni dusa kum wahya man kan kaikan; ma bri sapa kaikaia wan, sakuna wahya baman sakan, baha ma briaia pyua kau kan bamna. 14Bara Jisas kwah dusa ra aisi, naku win: --Ban kaiara, upla kumi sin man wina ma pibia apia! Bara ai disaipelka nani baha walan. 15Baha wina witin nani Jerusalem ra diman. Bara Jisas tempel ra dimi, upla nani diara atki, pana atki nani ra, mahka kangbi sakan. Upla lalah sins mamunra nani tebilka makupan, butku atki uplika nani iwaika nani sin; 16bara upla kumi ra sin adar yaras tempel bak diara twilki waia. 17Bara witin nani ra smalki win: --Ulbanka nani ra naku wisa: 'Yang waitla ba tasba aiskara upla nani ai pura sunaia watla makan kabia', sakuna man nani lika aîmplikra watla daukram sa. 18Prîst tara nani, lâ smasmalkra nani sin baha ba walan, bara witin nahki ikaia ba plikan, kan baha nani witin ra sibrin kan, upla sut ai smalkanka wali ta iwan kan bamna. 19Sakuna tihmia iwan bara, Jisas ai disaipelka nani aikuki taun ba wina taki wan. 20Yu wala titan witin nani luan bara kaikan, kwah dusa kata ba ai playka wina sut lawan kan. 21Ba kat Pita ai kupia krauan, bara Jisas ra win: --Smasmalkra, kaikram, kwah dusa latubatma ba pat lawan sa. 22Jisas witin nani ra win: --Man nani Gâd ra kasak lukan laka bris. 23Kasak man nani ra mai wisna: Ya, ya naha ilka ra 'Naha wina taki kabu ra dimi was' wibia kaka, ai kupia ra nahmpa, nahmpa lukras, bara diara aisin ba kat kasak lukbia kaka, baku takan kabia. 24Baha mihta mai wisna: Dia, dia man nani pura sunra ra makama kaka, bara pat briram wisi kasak lukma kaka, baku takbia. 25Bara man nani puram sunisma bara, upla kum mapara diara brisma kaka, witin ra pâtka ban swih tiks, bara Aisikam kasbrika purara ba sin man nani saurkam nani swih tikbia. 26[Sakuna man nani ban swih tikras sma kaka, Aisikam kasbrika purara ba man nani saurkam nani swih tikbia apia.] 27Witin nani Jerusalem ra balan, bara Jisas tempel ra watauki kan, prîst tara nani, lâ smasmalkra nani bara wihta almuk nani sin ai lamara balan, 28bara witin ra makabi walan: --Dia karnika ni man naha dukia nani daukisma ki? Ya bui naha nani daukaia karnika maikan? 29Jisas witin nani ra win: --Yang sin man nani ra diara kum mamkabi walamna; pana ai wima kaka lika, yang dia karnika ni naha dukia nani daukisna ba mai wimna. 30Jan ba ya mita tahbi daukaia blikan ki? Gâd mita, apia kaka, upla nani mita? Ai wis! 31Bara pana, pana mahka naku aisi blahwan: "Yawan Gâd mita blikan wibia kaka, naku wan wibia: 'Bamna, diakan witin ra kasak lukras katma?' 32Apia kaka, yawan upla nani mita blikan wibia?" Witin nani upla nani ra sîbri luki kan, upla sut Jan ba Gâd dahra aisasara kasak kulki kan bamna. 33Baku bara, Jisas ra naku win: --Yang nani kaikras! Bara Jisas witin nani ra win: --Bamna yang sin dia karnika ni naha dukia nani daukisna ba mai wimna apia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\