San Marcos 12

1Bamna Jisas witin nani ra maprika bila nani ni mahka smalkan, bara naku aisin: "Waitna kum kan, witin ai nasla ra wain dusa mangkan; bara kir klar kutban, wain laya taibi sakaia pliska kum daukan bara tawar kum bukan, diara sut ba pain aihwakbia wisi. Ningkara, nasla ba wark tatakra nani mihta ra mangki si, witin kuntri walara impakan. 2Dakaia pyua aimakan ra, alba kum warkka tatakra nani ra blikan dia dakbia ba wina, witin ra yabia dukiara. 3Sakuna witin nani mita alba ba alki prukan, bara mahka blikan wan diara sin yaras pali. 4Bara insla dawanka ba alba wala kum blikan, sakuna nahara lika walpa ni sabi, lal ra pruki baiki, saura pali munan. 5Bara kli insla dawanka ba wala kum blikan; nahara lika witin nani bui ikan. Baha ningkara kau ailal blikan, kuna tila prukan, tila ikan. 6"Kau kumi baman takaskan kan: ai luhpia waitna aingwa ba, bahara latwan pali kata. Baha blikan ban luki: 'Witin nani, luhpika kulkbia.' 7Sakuna wark tatakra nani ai manka naku aisin: 'Naha sika diara nani na dawanka kabia; bamna kaisa witin na ikaia, bara diara nani ba yawan dawanka takaia.' 8Bamna witin ra alki ikan, bara wîna tara ba nasla wina sakan." 9Bara Jisas makabi walan: "Bara dia lukisma man nani dia daukbia wain nasla dawanka ba? Witin bal baha wark tatakra nani sut ikbia, bara nasla ba upla wala nani ra yabia. 10"Man nani Ulbankara aisi kaikras katma ki? Naku wisa: 'Utla mamakra nani mita, bahki kulkan walpaia ba naha walpaia na taura bapan walpaia takan. 11Naha na Dawan mita daukan sa, bara wan nakra ra diara aihka palisa.' " 12Bara witin nani trai kaikan Jisas ra alkaia, kan witin nani kaikan naha maprika lilka aisin na, witin nani mapara aisin. Sakuna upla nani sîbri kan bamna, witin ra swisi, mahka wan. 13Bara witin nani mita Jisas ra, Parisi nani, bara Herad uplika nani sin blikan, yaka dia pana aisabia bara dahra kwahkaia dukyara. 14Baha nani bal witin ra win: --Smasmalkra, yang nani kaikisna man diara kasak ba kat aisisma, upla dia aisi ba man kulkras, kan man upla nani mawan ba kulkras, sakuna Gâd yabalka ba kasak tanka kat smalkisma. Rom wihtka tara ra lal mana aibapaia ba lâ sa ki, apia kaka, lâ apia? Yang nani lal mana aibapaia sna, apia kaka aibapaia apia sna ki? 15Sakuna Jisas baha nani kuninka ba kaiki kan, bara witin nani ra naku win: --Diakan man nani traiki kaikisma? Lalah ma kum sal aik yang kaikaia. 16Witin nani sal yaban, bara Jisas bahara kaiki, witin nani ra makabi walan: --Naha mawan lilka na, ya dukia, bara nahara nina ulban na ya nina sa? Witin nani pana win: --Rom wihtka dukia sa. 17Bara Jisas witin nani ra win: --Man nani Rom wihtka ra yas, dia Rom wihtka dukia ba, bara dia Gâd dukia ba, Gâd ra yas. Bara aisin ba dukyara, ta iwan. 18Bara Sadyusi tila nani Jisas ra kaikaia wan. Naha nani bila pruan nani ba sip bubia apia wisa. Bara naha dukyara Jisas ra naku makabi walan: 19--Smasmalkra, Moses naku ulbi wan win: Waitna kum ai maîa wal luhpa sakras ban prubia kaka, muihnika ba bui ai pyarkika ba briaia sa, bara witin wal ai luhpia sakaia sa ai muihni pruan ba watlika ra. 20Waitna 7 bara kan, sut ai muihni atia. Kau almukka ba mairin kum brin, bara luhpa apu ban pruan. 21Bara witin ningkika bui ai pyarkika ba brin, bara baha sin luhpa sakras ban pruan; ningkara witin ningkika ba sin baku takan. 22Bara baku man 7 ba sut witin wal brin, sakuna kumi sin luhpa sakras. Sut pruan ningkara, mairin ba sin pruan. 23Bamna raiti wina bui kli raya taki bangkbia pyua ra, ani pali ba mairka maîa waitna kabia, kan 7 ba sut witin wal marit takan bamna? 24Bara Jisas witin nani ra win: --Man nani mamwakisma, man nani ulbanka nani tanka briras sma bamna, Gâd karnika ba sin kaikras sma ba mihta. 25Pruan nani ba bubia bara, witin nani marit takbia apia, kan witin nani lika insal nani kasbrika purara ba baku kabia. 26Sakuna pruan nani buaia ba dukyara, man nani Moses wauhkataya ra aisi kaikram ki, nahki witin ra kiaya dusa klauhi kan wina aisin ba baku? Witin ra naku win: 'Yang sika Ebraham, Aisak, Jekob Gâdka.' 27Gâd lika pruan nani Gâdka apia sa, sakuna raya nani Gâdka sa! Baku bamna man nani lika uba mamwaki bangwan sa. 28Bara lâ smasmalkra kum balan witin baha nani wal blahwi kan ba walan. Witin kaikan Jisas baha nani ra pain aisin kan, bamna witin ra makabi walan: --Lâ sut wina, ani ba kau tara sa ki? 29Jisas pana win: --Lâ sut tilara taura ba lika naha sa: 'Wals, Israel: Dawan wan Gâdka ba kumi baman sa. 30Man Dawan Gâdkam ra latwan kaikma kupiam aiska, solkam aiska, lukankam aiska, karnikam aiska ni.' Naha sika lâ kau tara ba. 31Wala naha wal baku ba lika naha sa: 'Uplikam ra wînam ra latwan kaikisma ba baku latwan kaikma.' Naha nani purkara la wala apu sa. 32Bara lâ smasmalkra ba witin ra win: --Pain aisaram, Smasmalkra. Kasak pali man aisisma Gâd kumi man sa, bara wala lika apu sa, witin baman. 33Bara Gâd ra kupia aiska, lukanka aiska, solka aiska, karnika aiska ni latwan kaikaia ba, wan uplika ra wan wîna baku latwan kaikaia ba sin, sakripais nani, daiwan nani altar ra angki ba sut wal kau purkara sa. 34Bara Jisas naha waitna lukikira witin ra win ba kaiki, pana witin ra naku win: --Gâd kingka tasbaia ba wina laiura apia sma. Bara upla kumi sin kli witin ra diara makabi walaia lukras kan. 35Jisas tempel ra smalki kan bara makabi walan: --Dia kan lâ smasmalkra nani wisa Misaia ba Debit luhpia sa? 36kan Debit pali Spirit Hulikira ingnika mita, naku win: 'Dawan mita yang Dawanki ra win: Man mihti aihkikara iws, yang mita waihlam nani minam munhta ra mangkamna ba kat.' 37Bamna nahki Misaia ba Debit kyamka kabia, kan Debit pali witin ra Dawan wisa kaka? Upla, ailal kan ba, ai kupia liliakira ni Jisas ra wali kan. 38Jisas ai smalkanka ra, witin nani ra naku win: "Lâ smasmalkra nani ra aman kais, witin nani prak yari dimaia lihki ba, bara taun bilara upla ai lakula wibia sin lihki ba. 39Sinagog ra witin nani kau plis tara briaia lihkisa, plun piaia ra sin kau plis pain nani ba plikisa, 40pyarka mairin nani ra sin ai watla dakbisa, bara kunin man ai pura sunra yari sunisa. Witin nani sika kau klala tara bribia ba." 41Yu kum Jisas tempel ra iwi kan, lalah mangkaika watla mawan kat. Witin upla nani lalah mangki ba kaiki kan, bara nahki lalahkira nani lalah ailal mangki kan ba sin. 42Pyarka mairin umpira kum balan, bara lalah mangkaika watla ra lalah ma sirpi wal mangkan, praiska ba tara lika apia kata. 43Bara Jisas ai disaipelka nani ra paiwi, naku win: --Kasak man nani ra mai wisni: Naha pyarka mairin umpira na, wala nani lalah mangkaika watla ra lalah mangkan ba purkara kau yaban sa; 44kan witin nani sut ai lalahka ailal yuika ba wina yan, sakuna witin lika umpira, raya iwaia dukia kata ba sut yaban.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\