San Marcos 13

1Jisas tempel wina takan bara, ai disaipelka kum witin ra win: --Smasmalkra, kais walpa nani na, bara watla paskanka nani na sin! 2Sakuna Jisas witin ra win: --Man nani naha watla paskanka tara nani na kaikisma? Nahara walpa kumi sin, walpa wala purara ban kabia apia. Sut kat sauhki tikan kabia. 3Ningkara witin nani Alibet ilka ra wan, tempel mawan tanira. Jisas bahara iwi kan bara, Pita, Jems, Jan, Andru kat tnaraya tawi makabi walan: 4--Naha dukia na ahkia takbia sapa yang nani kaikaia want sna. Mahka naha diara nani tnata alkaia sainka ba, dia kabia? 5Jisas witin nani ra win: --Aman kaiks upla kunin mai munbiara! 6Upla ailal yang nini maki, naku aisi balbia: 'Yang sika Misaia', bara upla ailal ra kunin munbia. 7"Sakuna man nani war sturka bara trabil nani ba sin walma bara, sirang iwpara, baha ba baku kaia sa bamna; sakuna tnata pyua ba kau kabia. 8Bamna nisan kum mita nisan wala mapara aiklabia, kuntri kum kuntri wala mapara war daukbia. Bara plis ailal ra tasba nikban nani kabia, plun wauhwan, bin tara nani sin. Naha diara nani na, pât wauhwaia ta kriki ba kabia. 9"Sakuna man nani aman kais. Witin nani wihta nani mihta ra mai mangkbia, bara sinagog nani ra mai wipan kabia. Man nani yang taiwan wihta nani, king nani mawan ra sin mai brih wabia, bara yang witniski baha nani mawan ra sin aisama. 10Bara sturi yamni ba pyua tnata aimakras kainara, tasba aiskara aisi smalkan kaia sa. 11Bara man nani wihta nani mihta ra mai brih wabia bara, dia aisaia sma ba dukyara lika lukpara. Man nani Gâd mita baha pyua ra dia aisaia maikbia ba kat aisas, kan Spirit Hulikira sika aisabia, man nani lika apia. 12Upla nani sin ai muihni mapara kunin aisabia, ikbia; aisa nani mita ai luhpia nani mapara kunin aisabia; luhpia nani ai aisika ai yaptika wal mapara bubia, bara witin nani ra ikbia. 13Upla sut yang taiwan misbara mai kaikbia; sakuna yua tnata kat ya bapi bubia ba, baha lika swaki sakan kabia. 14"Man nani saura taski lakara kaikma naha pliska baku kaia apia kan ba --ya aisi kaiki ba, tanka bribia--, baku bamna Judia ra nani ba il nani ra plapbia; 15bara ya ai watla bahara nani ba, baha pura wina iwbia ra bara sin dimbiara diara sakaia; 16bara ya ai nasla ra ba, kli taui bal ai kwalka sin bribia apia. 17Mairin kwihra nani bara ai luhpia tyala dakaki nani ba mapara lika saura pali kabia! 18Man nani Gâd ra makas, li pyua ra naha dukia takbiara; 19kan baha yua nani ra lika pât wauhwanka tara kabia, bahamuna kau patitara pyua ra apu kan, Gâd mita tasba paskan wina, naika pyua ra sin bahamuna yua apu kabia. 20Bara Dawan mihta baha pyua ba kunhku daukras kaka, upla kumi sin swaki sakan kabia apia; sakuna ai uplika nani pliki sakan ba latwanka ra kunhku daukan sa. 21"Bamna baha pyua ra upla, man nani ra naku mai wibia kaka: 'Kais, Misaia ba nara sa', apia kaka 'Kais, bara sa', bahara kasak lukpara. 22Bamna kuninkira nani ba Misaia baku balbia, dahra aisasara baku sin, bara sain tara nani, diara aihka nani sin upla nani ra kunin munaia wisi, daukbia; bara sip kabia kaka, Gâd pali pliki sakan nani ra ban kunin munbia. 23Bamna man nani aman kaiki bas! Yang kau kan wina, sut mai wiri sa! 24"Sakuna baha yua nani ra, pât wauhwanka pyua ningkara, yu lapta ba tihmia takbia, kati sin ai ingnika yabaia apia, 25slilma nani kasbrika wina kauhwbia, bara kasbrika ra karnika nani ba sin nikban kabia. 26Bara mika Upla Luhpika waitna ba, kasbrika ra, ai karnika tara wal, ai prana kira aula ba, upla nani kaikbia. 27Witin ai insalka nani blikbia, bara pasa mapa 4 ba wina, ai uplika pliki sakan nani ba asla daukbia, tasba tnata last ba wina, kasbrika pura last tnata ba kat sin. 28"Man nani kwah damni dusa maprika lilka ba wina lan taks: ai tnawa nani kura, bara ai wahya nani pat saki pyua, man nani kaikisma mani pyua ba pat aula. 29Sin baku, naha dukia nani takbia kaikma pyua, kaiki bas tnata yua ba pat baila sa, dur pali lamara sa. 30Kasak mai wisni man nani ra: Naha pyua uplika nani kau pruras kaka, naha dukia nani sut takbia. 31Kasbrika pura ra ba, tasba wal lui wabia, sakuna yang bili nani lika sut kat aimakbia. 32"Sakuna baha yua ba, awarka ba lika upla kumi sin kaikras sa, kasbrika purara insal nani ba, Upla Luhpika waitna pali sin apia. Aisa ba baman baha kaikisa. 33"Baha mita, man nani aiwahki, bila kaiki bas, kan man nani kaikras sma ahkia pyua ba aimakbia sapa. 34Sin waitna kum laiura impaki ba baku sa, bamna ai watla kau swiras bara, ai albika nani ra warkka yabisa, bara dur aihwakbia wisa. 35Bara man nani aiwahki bas, watla dawanka ahkia balbia sapa kaikras sma bamna: saiwan ra, wal bakrikira, kalila aiwanbiara, ingwbia sapa; 36damra walras balbia kra, bara yapi kama mai sakbiara. 37Man nani ra mai wisna na, yang upla sut ra wisna: Man nani aiwahki bas!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\