San Marcos 14

1Kau yu wal bara, insal luan yua, brit lebin mangkras piaia yua ba sin. Bara prîst wihtka nani, lâ smasmalkra nani aikuki, Jisas ra kunin muni alki ikaia pliki kan. 2Sakuna witin nani bila: --Lilia tara yuara lika apia, upla nani bin daukbia ra sia. 3Jisas Betani ra, Saiman leparka ra kata watla ra kan. Witin tebil ra iwi kan bara, mairin kum walpa ni daukan batilka kum, tangni, batana laya kia painkira bangki brih, bahara balan. Bara batilka ba baiki, batanka laya ba Jisas lal ra laikan. 4Upla tila nani bara kan ba ai kupia baiki, pana, pana naku aisin: --Diakan naha batana kia painkira na bahki tikisa ki? 5Sip kan lalah ma 300 pura mana atki, baha ni umpira nani ra help munaia. Bara mairka ba mapara ai kupia baiki bangwan. 6Sakuna Jisas bila: --Mairin ba swis! Diakan man nani witin ra trabil munisma? Yang ra naha ai dauki na diara yamni sa. 7Umpira nani ba pyua bani tilamra ban bri kama, bara ani, ani yua ra yamni munaia lukma ba, sip kama daukaia; sakuna yang lika ban tilamra ai bri kama apia. 8Naha mairka dia daukaia sip kan ba kat daukan; kau wina, wîni tara na batana kia ni yukan, tasba ra ai bikaia dukyara. 9Kasak pali mai wisni: Ani anira sturi yamni aisi smalkbia ba, tasba aiskara naha mairka daukan na sin aisabia, witin dukyara ai kupia krauki kaia ba mata. 10Disaipel 12 ba tila wina, kumi nina Judas, Kariot taunka wina ba; witin lika prîst wihta nani aikuki aisaia wan, baha nani wal lâ kum dauki, Jisas ba ai mihta ra mangkaia dukyara. 11Witin nani baha wali, ai lilia takan, lalah yabaia sin pramis munan. Bara Judas mahka Jisas ba witin nani mihta ra mangkaia plikan. 12Insal luan lilia yua pas ba, brit lebin apu kira pî kan, sakripais syîpka ba sin baha yua iki kan bara, disaipel nani Jisas ra makabi walan: --Anira want sma insal luan yua pata ba piaia, yang nani wih ridi daukamna? 13Jisas ai disaipelka wal saki blikan wan, bara witin baha nani ra win: --Man nani taun ra was, bara waitna kum kaikma witin li watla kum brih auya. Baha nina bliks, 14bara anira dimbia kaka, watla dawanka bara wis: 'Smasmalkra bila: Disaipelki nani aikuki insal luan yua pata piaia sna rûmka ba, anira sa?' 15Bara witin man nani ra pura rûm tara kum pat ridi daukan mamrikbia; bahara yawan dukia ridi dauks. 16Disaipel nani ba taki taun ra wan, bara dia Jisas win ba kat sakan; bara witin nani insal luan pata ba ridi daukan. 17Pat yu tutni kan, Jisas ai disaipelka 12 ba kira wan. 18Bara tebil ra iwi pî kan bara, Jisas witin nani ra win: --Kasak pali mai wisna: Man nani tilam wina kum, yang wal plun pî ba mita waihli mihta ra ai mangkbia. 19Bara sut sari takan, witin ra pana, pana makabi walan: --Baha ba yang sna ki? Wala bila: --Baha ba yang sna ki? 20Bara Jisas pana witin nani ra win: --12 na tila wina kum sa, yang wal sin plitka ra brit buski pî ba. 21Bamna Upla Luhpika waitna ba, Ulbanka nani aisi ba yabalka bak auya, sakuna witin ra waihla mihta ra mangki waitnika ba mapara saura pali kabia! Kau pain kaia kan witin ba aisubi takras kata! 22Witin nani pî kan bara, Jisas brit ai mihta ra brih, tingki win; bara kriki, witin nani ra yabi, naku win: --Man nani pis; naha na yang wîni tara sa bamna. 23Ningkara, witin kap kum brih, Gâd ra tingki wisi, witin nani ra yan, bara sut baha kapka wina din. 24Bara witin nani ra win: --Naha na yang tailia sa, lâ daukan ba, bara upla ailal dukyara laikan sa. 25Kasak pali mai wisni: Yang kli naha wain dusa ma wina dimna apia, wain raya Gâd kingka tasbaia ra dimna ba kat. 26Lawana nani aiwani luan ba ningkara, witin nani Alibit ilka ra wan. 27Bara Jisas witin nani ra win: --Naha tihmia man nani sut ai swisi plapma, ulban ba baku: 'Sepad ba ikamna, bara syîpka nani aihka, aihka, yakaban kabia.' 28Sakuna yang pruan wina buamna bara, kainamra Galili ra wamna. 29Bara Pita Jisas ra win: --Upla sut baku daukbia kaka, yang lika sip mai swimna apia. 30Sakuna Jisas Pita win: --Naha diara na amya tikpara. Sin naha tihmika ra, kau kalila aima wal aiwanras bara, man aima yuhmpa yang ai kaikras wima. 31Sakuna Pita kau karna pali aisi win: --Yang man wal pruaia kamna sin, mai kaikras sna lika sip wimna apia. Bara wala nani sut sin baku aisin. 32Bara witin nani plis kum nina Getsemani maki kan bara balan, bara Jisas ai disaipelka nani ra win: --Man nani naha ra iwi bas, yang puri suni kamna bara. 33Bamna Pita, Jems, Jan kat brih wan, bara mahka sibrin daukan, sari sin takan. 34Bara witin nani ra win: --Yang kupi ra sari ai daukisa, pruaia prais. Man nani nahara takaski aihwaki bas. 35Jisas kau wiria laiura wih tasba ra baui ai mawan tasba kat praki, Gâd ra ai pura sunan, sip kaka baha pât wauhwaia latwanka ba, witin wina lubia. 36Bara ai pura sunra ra aisin: "Aisiki, diara sut mapara man sip sma; naha patka wauhwaia sna ba wina swaki ai saks; sakuna yang kupi laka lika apia, man kupia laka kat." 37Witin mita disaipel nani ra balan bara, yapi kan kaikan, bara Pita ra win: --Saiman, man yapisma ki? Awar kum pan sin sip aihwakras sma? 38Man nani aihwaki, puram suni bas, bara traika kaikanra kauhma apia. Spiritkam ba karna sa, sakuna wînam tara ba swapni sa. 39Witin kli wan, bara ai pura sunan sin bila nani ba kat. 40Ningkara, witin kli balan, bara disaipel nani ba yapi kan sakan. Witin nani yapan dauki kan ba mihta ai nakra nani sip kwaki briras kan. Witin nani pana Jisas ra dia wiaia sapa kaikras kan. 41Bara kli aima yuhmpa ra balan bara, Jisas bila baha nani ra: --Nana ra lika man nani yaps, wingkam puhs. Aitani sa! Kais, Upla Luhpika waitna ba upla saurakira nani mihta ra mangkaia awarka ba aimakan sa. 42Man nani bus, Kaisa yawan wap! Kais, waihla mihta ra ai mangkuya uplika ba pat aula sa! 43Kau Jisas aisi kan, Judas balan; witinka disaipel 12 nani wina kata ba, bara upla ailal sord nani dus nani brih witin wal aula kan; baha nani ba prîst wihta nani wina, lâ smasmalkra nani wina, bara Ju almukka nani wina sin. 44Judas, witinka mita Jisas waihla mihta ra mangki kan ba, sain kum naku yaban naku wisi: "Yaura yang kyawalamna ba, baha sika; man nani alks, bara pain pali priski brih was." 45Bara balan Jisas lamara bal win: --Smasmalkra! Bara witin ra kiawalan. 46Bamna waihlka nani mita Jisas ba alki, prîst ra brihwan. 47Sakuna disaipel kum mita, ai sord saki, prîst wihta albika kum ra kyama kum dakban. 48Bara Jisas upla nani ra win: --Aîmplikra kapri kan baku, man nani sord nani bara dus nani brih ai alkaia aidrubi balram. 49Yu bani man nani tilamra kapri, tempel ra aisi smalki, bara man nani ai alkras kapram. Sakuna baha ba ban baku takaia kan Ulbanka ba kat aimakbia dukyara. 50Bamna disaipel nani sut Jisas yakan swisi si, plapan. 51Wahma kum Jisas nina bliki kan, kwalyapa kumi ni ai pura praki. Witin ra alkan, 52sakuna witin mita kwalyapa ba swisi si, ai taya man plapan. 53Bamna witin nani mita Jisas ba prîst tara watla ra brih wan; bara prîst wihtka nani, wihta almuk nani, bara lâ smasmalkra nani sut asla prawan. 54Pita ba laih wina Jisas nina blikan, wihta tara watla latka kat; ban aihwawakra nani aikuki pauta lamara ailahki kan. 55Prîst wihtka nani bara lâ wihtka nani sut mita Jisas mapara witnis plikan ikaia dukyara, sakuna sip sakras kan. 56Bara upla manas witin mapara kunin aisi kan, sakuna pana, pana sip aisi ta mangkras kan. 57Upla tila nani, kunin pali aisi ai dahra saki, naku aisin: 58--Yang nani naku aisi kan walri: 'Naha tempelka upla nani mihta makan na sauhkamna, bara yu yuhmpa ra yang mita upla nani makras tempelka wala kum makamna.' 59Sakuna baha aisanka sin sip pana, pana tanka briras kata. 60Bara prîst wihtka ba, sut tila wina buan, bara Jisas ra makabi walan: --Man diara pana aisaras sma ki? Naha mampara aisi dukia nani na dia pali tanka sa ki? 61Sakuna Jisas sap kan, pana diara aisaras kan. Prîst wihtka kli witin ra naku makabi walan: --Man ba Misaia sma ki, Gâd yamni pali ba Luhpia? 62Jisas witin ra win: --Au, yang sika. Bara man nani mita Upla Luhpika waitna ba kaikma, Gâd karnika bara mihta aihkikara iwi, kasbrika purara kasbrikika nani tilara balbia ba. 63Bamna prîst wihtka ba mita ai kwalka nani kalki, aisin: --Dia muni yawan nani kau witnis wala nani want sa ki? 64Man nani walram nahki ai bila ni Gâd mapara saura aisin ba. Nahki lukisma man nani? Bara sut mita pruaia pâtka ra lakan. 65Bara upla tila nani mahka witin ra yabalaia tuhban, ai mawan praki pruki kan, naku sin witin ra win: --Dahra aisi wis, ya mai prukan sapa! Bara tempel ra aihwaki kan nani ba mita ai mawan ra prukan. 66Pita lata munhta tanira kan, bara prîst wihtka albika mairin kum balan. 67Witin lika pauta mukan ba lamara ailahki kan, bara Pita kat kaiki, naku win: --Man sin Jisas Nasaret wina ba wal tauki kapram! 68Sakuna Pita apia wisi, naku aisin: --Yang witin ba kaikras, dia aisisma sapa sin yang tanka briras! Bara latara takan, utla dimaika kat. Ba kat kalila kum aiwanan. 69Bamna alba mairin mita kli witin ra kaikan, bara bahara kan uplika nani ra nan win: --Naha waitnika na sin baha nani tila wina kum sa. 70Sakuna Pita mita kli apia win. Kau naika mapara, bahara kan nani ba kli Pita ra win: --Kasak pali, man baha nani tila wina kum sma; man Galili wina sma bamna. 71Bara Pita mahka kunin aisi swir taki aisi nan win: --Yang baha waitnika man nani aisisma ba, ya sapa kaikras! 72Baha sin pyua ra, kalila ba aima wala aiwanan. Bamna Pita Jisas wisata ba ai kupia krawan: 'Kau kalila aima wal aiwanras kaka, man aima yuhmpa yang ra ai kaikras sma wima.' Bara naha luki, mahka inan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\