San Marcos 15

1Bara yu baiwan ra, prîst wihtka nani asla prawan, wihta almuk nani, lâ smasmalkra nani, lâ wihtka nani sut ba kira. Bamna witin nani Jisas ba priski brisi, Pailet mihta ra mangkan. 2Pailet witin ra makabi walan: --Man ba Ju nani Kingka sma ki? Bara pana win: --Au, man aisaram ba kat. 3Prîst wihtka nani diara ailal dukyara dahra saki kan. 4Bara Pailet kli witin ra makabi walan: --Man pana diara aisaras ki? Kais nahki diara ailal dukyara damhra saki na! 5Sakuna Jisas pana diara aisaras kan; bamna Pailet dia lukaia sapa kaikras kan. 6Pailet ai laka kum bri kan: baha lilia yua nani ra silak uplika kum upla nani ra langki yabaia, ani witin nani makabia ba. 7Silak watla waitna kum kan, ai nina Barabas; witin upla wala nani aikuki wihta nani mapara war buki, upla ailal ikan. 8Upla nani Pailet ra bal makaban, ai laka kan ba baku daukbia wisi. 9Bara Pailet witin nani ra win: --Man Kingkam ba pri saki mai kamna? 10Bamna Pailet kaikan, prîst wihtka nani mita tuman laka mihta Jisas ba ai mihta ra mangkan. 11Sakuna prîst wihtka nani mita upla nani ra kupia turbi, maisakapi, win, Barabas ba pri sakaia makabaia. 12Bara Pailet witin nani ra makabi walan: --Bamna man nani Ju nani Kingka makisma ba, dia munamna want sma ki? 13Witin nani ai bila baikra tara wini, aisin: --Witin ba dus prihni ra sas! 14Bara Pailet witin nani ra win: --Bamna witin dia saura daukan ki? Sakuna witin nani kli ai bila baikra tara winan: --Witin ba dus prihni ra sas! 15Bamna Pailet mita upla nani ba wal pain kaia dukyara, Barabas ba pri sakan; bara Jisas lika klala ni wipaia blikan, ningkara yan dus ra sabaia. 16Bara suldawa nani, Jisas ba wihta tara ba watla latara brisi, suldawa daknika aiska ba asla winan. 17Witin ra kwala mapla siksa talia kum dingkan, bara kraun kum kiaya ni pitbi lal ra mangkan. 18Bara mahka witin nani Jisas ra wini, win: --Ju nani Kingka ba ban raya kabia! 19Bara dus kum ni ai lal ra prukan, yabal laya tuhban, ai lula sin kriki ai pura suni mayuni kan. 20Baku ai lawaska kiki muni, kwala mapla siksa talia ba daiki si, ai kwalka dingkan. Bara mahka saki brih wan, dus prihni ra sabaia. 21Sairini wina waitna kum nina Saiman, Aleksander bara Rupus wal aisika, insla wina aula kan; bara bak luan, taibi munan Jisas dusa prihni ba twilkaia. 22Bara witin nani Jisas ba plis kum ra brih wan, nina Golgata wi bara (baha tanka lika: "Wan lalkahmka Pliska"). 23Bara wain, sîka mahka tahpla wal mangki witin ra yan, sakuna baha sip diras kan. 24Baha ningkara dus prihni ra saban. Suldawa nani ba mita Jisas kwalka ba yui briaia wisi, dais pulan, witin nani kumi bani dia briaia sapa kaikaia. 25Titan 9 aklak, witin nani Jisas ba dus ra saban. 26Witin nani mita dia tawan Jisas ra iki kan ba dukyara, naku ulban: "Ju nani Kingka." 27Implaplikra wal sin witin wal sabi bangwan, kumi ai aihkikara, wala ai smihkara. 28[Baku sika Ulbanka ba aimakan, bara nan wih ba: "Witin ba watauikira nani tilara kulkan sa."] 29Bara ai lamak lui nani ba witin ra swira daukan, ai lal sin wauhwi, nan aisin: --Alai, man tempel batakisma bara yu yuhmpa ra kli bapisma ba, 30wînam ra swaki saks, bara dus prihni ba wina bal iws! 31Baku sin prîst wihtka nani, bara lâ smasmalkra nani sin ai lawaska kikan, bara pana, pana aisi kan: --Witin upla wala nani ra swaki sakan, sakuna witin ai wîna ra lika sip swaki sakras. 32Misaia Israel Kingka ba, witin dus prihni wina bal iwbia kaka, yang nani lika witin ra kasak lukamna. Bamna Jisas wal dus prihni ra saban nani ba sin ai swira daukan. 33Yu 12 aklak aimakan bara, tasba aiska tihmia tara takan, baha ba tutni 3 aklak kat. 34Bara baha sin awarka ra, Jisas aitabaiki ai bila baikra karna winan: "Eloi, Eloi, lama sabaktani?" (Baha tanka lika: "Yang Gâdki, yang Gâdki, dia kan lulki ai swiram ki?") 35Tila nani bara kan ba naha walan, bara naku aisin: --Man nani walisma ki? Witin dahra aisasara Ilaidya winisa. 36Baha nani wina kum plapan, bara knutka kum ra wain swahwan buski, yauhrus dusa kum ra mangki yan dibia wisi. Naku sin win: --Swis bara kaiki kap, Ilaidya bal dus prihni wina alahbia sapa. 37Bamna Jisas ai bila baikra karna kum wini si, pruan. 38Tempel kwalka paman kan ba, wal lilak kalwan, pura wina maya kat. 39Rom kaptenka kum Jisas mawan tanira bui kan ba kaikan bara walan, nahki Jisas ai bila baikra tara wini si, pruan ba. Bamna witin bila: --Kasak pali, naha waitnika na Gâd luhpia kan. 40Tila mairin nani sin bara kan ba, laih wina bui kaiki kata; witin nani tilara Meri Magdalin, Meri Jems sirpi Josep wal yaptika, bara Salomi sin. 41Naha mairka nani ba Jisas nina bliki kan, help sin munan, witin kau Galili ra tauki kan bara. Mairin wala nani ailal sin bara kan, witin nani lika Jisas wal Jerusalem ra balan kan ba. 42Pat tutni pali kan bara, diara sin ridi daukan kan wingka puhbaia yua kainara, 43Josep Arimatia taunka wina kan ba balan, witin lika lâ wihtka kum kan. Witin sin Gâd king aimaki ba laka bila kaiki kan, bara ai kupia karna brih Pailet ra wih, Jisas wîna tara ba makaban. 44Pailet ta iwan pat pruan ba dukyara, bara ai kaptenka ra winan, pât pruan sapa makabi walaia. 45Kapten ba au win bara, Pailet mita Josep ra Jisas wîna tara ba yan. 46Josep mita kwalyapa pain kum atkan, bara Jisas wîna tara ba alahbi, bahara blakan. Ningkara, walpa raiti kum param bara brisi tnikan, bara raiti durka ba walpa kum ni prakan. 47Meri Magdalin bara Meri Josep yaptika sin anira bikan ba kaiki kan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\