San Marcos 16

1Wingka puhbaia yua ba luan bara, Meri Magdalin, Meri Jems yaptika, Salomi kat, sika mahka kia pain atkan, Jisas wîna tara ba wih yukaia wisi. 2Bara titan pali, wîk yua pas palira, witin nani raiti ra, pat wan yu ulan kan. 3Bara pana, pana aisi kan: --Raiti dimaika ra walpa ba, ya saki wankbia ki? 4Sakuna witin nani kaikan bara, walpa tara raiti durka prakan kata ba ai pliska ra apu kan. 5Witin nani raiti ra diman bara, aihkika tanira wahma kum iwi kan ba kaikan, kwala pihni yari kum dimi; bara witin nani ta iwan. 6Sakuna witin bila mairin nani ra: --Sirang iwpara! Man nani Jisas Nasaret wina dus prihni ra sabata ba plikisma. Witin buan sa; nahara sin apu sa. Kais witin tnikan pliska ba. 7Man nani was, bara ai disaipelka nani ra, Pita ra sin wis: 'Jisas ba man nani kainamra Galili ra auya; bahara man nani witin ra kaikma, mai win ba baku.' 8Bara mairka nani raiti ba wina plapi wan, witin nani sirang iwi tatatwi kan bamna. Witin nani upla kumira sin diara wiras, sibrin ba mita. 9[Jisas buan ningkara, wîk yua pas pali titanka ra, Meri Magdalin ra pas latan takan; witinka wina sika spirit saura 7 kangbi sakan ba. 10Bamna Meri lika wan, Jisas disaipelka nani ra maisapahkan; baha nani lika sari man ini kan. 11Witin nani walan Jisas ba raya sa, bara mairin ba sin kaikan, sakuna witin nani sip kasak lukras kan. 12Baha ningkara, Jisas ai wîna sat wala taki, upla wal, taun sirpi ra impaki auya kan nani ra latan takan. 13Witin nani wala nani ra sin wih maisapahkan, sakuna baha nani sin kasak lukras kan. 14Naika Jisas ai disaipelka 11 ra latan takan, tebil ra iwi kan pyua ra; bara witin nani ra laui daukan sip kasak lukras, ai kupia nani karna brikan ba dukyara sin, witin nani Jisas buan ba kaikan uplika nani ra kasak lukras kan bamna. 15Witin nani ra sin win: "Man nani tasba aiskara was, bara sturka yamni ba upla sut ra aisi smalks. 16Ya kasak lukbia ba, tahbi daukan kabia, witin lika swaki sakan kabia; sakuna ya kasak lukras kaka, witin pâtra lulkan kabia. 17Bara kasak luki nani ra naha sainka nani ai yula kahbia: yang nini maki spirit saura nani kangbi sakbia; bila raya nani sin aisabia; 18ai mihta ni pyuta saura nani alkbia, bara puisin saura dibia kaka, witin nani ra diara munbia apia; baha purkara upla siknis nani purara ai mihta nani kahbia kaka, baha nani sut rawbia." 19Witin nani ra aisin ba ningkara, Dawan Jisas lika kasbrika purara bukan kan, bara mahka Gâd mihta aihkika ra iwan. 20Bamna disaipel nani mahka taki, sturi yamni ba plis sut ra aisi smalkan. Dawan sin witin nani ra help muni kan, bara ai smalkanka, sain nani taki ba mihta, ta baiki kan.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\