San Marcos 2

1Yu kum luan ningkara, Jisas kli Kapernaum taunka ra diman; upla nani sin walan witin utla ra sa. 2Tisku kan, pat upla ailal asla takan, dur lama ba sin tutukwa pali kan. Jisas mita Gâd sturka yamni ba aisi smalkan. 3Bara waitna wahlwal mita, waitna kum twilki brih balan, witin wakia lawan sikniska bri kan bamna. 4Upla ailal kan bamna, sip Jisas lamara waras, bara utla bahna ba pis kum saki, baha krikanka bak sikniskira ba krikri lupia kum ra mangki alahban. 5Jisas mita upla nani kasak pali lukanka ba kaiki, sikniskira bara win: --Luhpi, man saurkam nani ba sut swih tikan sa. 6Sakuna lâ smasmalkra nani bahara iwi kan ba, naku lukan: 7"Waitnika na diakan baku aisisa ki? Witin Gâd mapara aisisa, kan Gâd baman upla saurka nani swih tikaia sip sa." 8Sakuna Jisas pat kaikan baha nani ai kupia ra luki kan ba, bara makabi walan: --Man nani diakan baku lukisma ki? 9Dia ba kau swapni sa, wakia lawan ra wiaia: 'Saurkam nani ba ban swin tikan sa', apia kaka witin ra wiaia: 'Bus, krikrikam ba brih bara waps'? 10Yang man nani ra param mamrikamna Upla Luhpika waitna ba tasba ra karnika brisa, saurka nani ba ban swih tikaia. Bara wakia lawan waitnika ra win: 11--Yang man ra mai wisni, bus, krikrikam ba brih, wamtla ra mahka was. 12Baha siknis kata ba mahka buan, ai krikrika ba brih, baha wina mahka taki wan upla sut mawanku. Naha mita upla sut ta iwi, Gâd ra mayunan, naku wisi: --Yang nani kau naku pali diara kum kaikras. 13Jisas kli lakun un ra wan. Upla sut ai lamara balan bara, witin aisi smalkan. 14Jisas lui auya kan bara, Libai Alpius luhpia waitna ba kaikan, Rom ra blikaia lal mana saki ba watla ra iwi kan, bara Jisas mita win: --Nini bliks. Bara Libai mita, mahka ai nina blikan. 15Jisas Libai watla ra plun pî kan, lal mana saki uplika nani, upla saurakira nani sin ai tebilka ra pî kan, Jisas ai disaipelka nani wal lamara, manas ai nina bliki kan bamna. 16Sakuna lâ smasmalkra nani, Parisi nani sin kaikan Jisas baha nani wal plun pî kan, bara disaipel nani ra makabi walan: --Nahki kan lal mana saki nani, upla saurakira nani wal sin iwi plun pî sa? 17Jisas naha wali, witin nani ra win: --Upla wîna dutki nani ba lika, daktar briaia apia sa, sikniskira nani ba lika. Yang upla kasakkira nani paiwaia balras, upla saurakira nani ra lika. 18Aima kum, Jan disaipelka nani, Parisi nina blablikra nani sin plun wauhwi kan, upla tila nani bal Jisas ra makabi walan: --Diakan Jan disaipelka nani bara Parisi nina blablikra nani plun wauhwi sa, sakuna man disaipelkam nani lika baku daukras? 19Jisas pana win: --Marit pata ra upla nani ba, marit takan waitnika ba witin nani wal sa kaka, aitani kabia ki baha nani plun wauhwaia? Marit takan waitnika ba kau ai tilara sa kaka, witin nani sip plun wauhwbia apia. 20Sakuna pyu kum balbia bara, marit waitna ba witin nani wina sakan kabia. Ba kat lika witin nani plun wauhwbia. 21"Upla kumi sin prak raya ra kwala almuk praki sipras, kan raya ba mita almuk ba aubi kalkisa, bara kalwanka kata ba kau tara takisa. 22Upla kumi sin wain raya ba daiwan taya batilka almukka laikras, kan wain raya ba mita daîwra taya batilka ba sauhkisa, bara wain kata ba daîwra taya wal sut tiwisa. Baha mita wain raya ba daiwan taya raya ra laikaia sa. 23Wingka puhbaia yua kum ra, Jisas insla mangkan tilak wapi kan, ai disaipelka nani plauar ma wahbi auya kan, 24bara Parisi nani Jisas ra makabi walan: --Kaiks, dia muni disaipelkam nani wingka puhbaia yua ra wark daukaia apia ba, daukisa ki? 25Sakuna Jisas bila: --Man nani kau Debit sturka ba aisi kaikras ki, witin ai sulyarka nani wal plun apu kan, plun pali sin dauki kan ba? 26Debit Gâd watla ra diman, Abyatar prîst nani wihtka kan ba pyua ra, bara brit hulikira nani pin. Naha britka nani prîst nani wihtka baman piaia sip kan, sakuna Debit pih ai uplika nani ra sin yaban pin. 27Jisas naku sin win: --Wingka puhbaia yua ba, upla dukyara daukan sa, sakuna upla ba wingka puhbaia yua dukyara lika apia. 28Baha mita, Upla Luhpika waitna ba, wingka puhbaia yua purara sin karnika brisa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\